Tá níos mó daoine ag iarraidh teacht go dtí an tAontas Eorpach siocair go bhfuil méadú ag teacht ar éagobhsaíocht Chomharsanacht Dheiscirt an Aontais Eorpaigh. Tá dlús á chur ag an Aontas Eorpach agus ag na Ballstáit lena gcuid iarrachtaí chun beartas Eorpach imirce a bhunú a bheidh éifeachtach, daonnúil agus sábháilte.

Tá ról tábhachtach ag an gComhairle Eorpach sa réimse seo, agus tosaíochtaí straitéiseacha á leagan síos aici. Bunaithe ar na tosaíochtaí sin, suíonn Comhairle an Aontais Eorpaigh gníomhaíochtaí áirithe agus tugann sí sainorduithe don chaibidlíocht le tríú tíortha. Glacann sí reachtaíocht agus sainíonn sí cláir shonracha freisin.

Le cúpla mí anuas, tá an Chomhairle agus an Chomhairle Eorpach ag obair chun freagairt láidir a fhorbairt i roinnt réimsí. In amlíne an bhrú imircigh, tugtar forléargas ar na príomhfhorbairtí in obair na Comhairle agus na Comhairle Eorpaí i ndáil le freagairt an Aontais don bhrú imirceach a fhorbairt.

Léarscáil idirghníomhach chruinniú mullaigh Vaileite maidir leis an imirce
Cliceáil ar an íomhá chun an léarscáil idirghníomhach a fheiceáil (níl sí ar fáil ach i mBéarla agus i bhFraincis)

Tá uachtaránacht na Comhairle tar éis na socruithe comhtháite don fhreagairt do ghéarchéim pholaitiúil (IPCR) a ghníomhachtú freisin. Cuirtear uirlisí ar fáil leo siúd chun tacú le freagairt na Comhairle i gcás ina mbeadh géarchéim ann, ar an leibhéal polaitiúil agus ar an leibhéal oibre araon, i gcomhar leis an gCoimisiún, le SEGS agus leis na gníomhaireachtaí ábhartha.

Tá na snáitheanna seo a leanas i mbeartas imirce an Aontais Eorpaigh:

  • oibriú i gcomhar le tíortha tionscnaimh agus idirthurais
  • teorainneacha seachtracha an Aontais a neartú
  • an sreabhadh imirce a bhainistiú agus srian a chur ar smuigleáil imirceach
  • athchóiriú a dhéanamh ar an gComhchóras Eorpach Tearmainn
  • an imirce dhleathach a éascú
  • lánpháirtiú náisiúnach tríú tír a chothú

oibriú i gcomhar le tíortha tionscnaimh agus idirthurais

Is é an cur chuige domhanda i leith na himirce agus na soghluaisteachta (GAMM) atá mar chreat foriomlán do chaidreamh an Aontais le tríú tíortha. Faoi GAMM, rinneadh roinnt sraith idirphlé a sheoladh agus a fhorbairt, agus rinneadh creataí comhair a bhunú le tríú tíortha ábhartha. In 2015, tháinig ceannairí an Aontais ar chomhaontú maidir le plean gníomhaíochta i Vaileite chun freagairt do mhórphlódú isteach na n-imirceach san Aontas Eorpach, go príomha ó thíortha de chuid na hAfraice. I 2016, d’fhormheas an Chomhairle Eorpach creat nua comhpháirtíochta a bhunú i ndáil leis an imirce, chun an comhar leis na príomhthíortha tionscnaimh a fhorbairt. An bhliain chéanna, glacadh an ráiteas ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc chun dul i ngleic leis an sreabhadh neamhrialta imirce tríd an Tuirc go dtí an tAontas Eorpach. Ina theannta sin, tá an tAontas Eorpach ag gníomhú chun freastal ar riachtanais phráinneacha dhaonnúla na ndídeanaithe ón tSiria sa Tuirc, san Iordáin agus sa Liobáin.

Teorainneacha seachtracha an Aontais a neartú

Is den riachtanas é go ndéanfar teorainneacha seachtracha an Aontais a bhainistiú ar bhealach éifeachtach má tá an tsaorghluaiseacht laistigh den Aontas le feidhmiú mar is ceart. Seoladh an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann i mí Dheireadh Fómhair 2016, tar éis don Chomhairle Eorpach a iarraidh i mí Mheán Fómhair 2015 go ndéanfaí na rialuithe ag na teorainneacha seachtracha a dhaingniú. Tá caibidlíocht ar siúl faoi láthair i ndáil le seiceálacha athneartaithe ag na teorainneacha seachtracha, agus chun na rialuithe a neartú trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí nua.

Na príomhchoincheapa

Comhaontuithe um athligean isteach: leagtar rialacha amach iontu chun cónaitheoirí neamhrialta a fhilleadh ar a dtír tionscnaimh nó idirthurais.

Athlonnú: duine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta déanta aige a aistriú ón mBallstát a bhfuil sé de chúram air iarratas an duine sin a scrúdú (.i. an Ghréig nó an Iodáil, faoi láthair) chuig Ballstát eile de chuid an Aontais.

Athshocrú: aistrítear daoine easáitithe nach den Aontas Eorpach iad agus ar léir gur gá cosaint idirnáisiúnta a thabhairt dóibh ó thír nach bhfuil san Aontas Eorpach chuig Ballstát de chuid an Aontais Eorpaigh.

An sreabhadh imirce a bhainistiú agus srian a chur ar smuigléirí imirceach

Ceann de phríomhthosaíochtaí bheartas imirce an Aontais is ea é an imirce neamhdhleathach a chosc, mar aon le himircigh neamhrialta a chur ar ais go dtí a dtíortha tionscnaimh. Leagann an Treoir um Fhilleadh amach rialacha soiléire, trédhearcacha, cothroma i ndáil le náisiúnaigh neamhrialta tríú tír a fhilleadh. Tá an-tábhacht ag roinnt le comhaontuithe um athligean isteach an Aontais i ndáil le cur chun feidhme an bheartais um fhilleadh. Tá sraith oibríochtaí cabhlaigh seolta ag an Aontas freisin chun teorainneacha an Aontais a dhaingniú, chun imircigh a shábháil ar muir agus chun comhrac i gcoinne na líonraí gáinneála daoine agus na smuigléirí.

Athchóiriú a dhéanamh ar an gComhchóras Eorpach Tearmainn

Léiríodh le géarchéim na himirce a riachtanaí a bhí sé athchóiriú a dhéanamh ar an gComhchórais Eorpach Tearmainn (CEAS). Faoin gcreat atá ann faoi láthair, ní ionann mar a chaitear le hiarrthóirí tearmainn ó thír go tír agus bíonn difríochtaí ann sna rátaí aitheantais, rud a spreagann gluaiseachtaí tánaisteacha agus siopadóireacht tearmainn. Tá scrúdú á dhéanamh ag an gComhairle ar sheacht gcinn de thograí reachtacha a tháinig ón gCoimisiún Eorpach chun athchóiriú a dhéanamh ar CEAS.

An imirce dhleathach a éascú

Tá an tAontas tiomanta do bhealaí dleathacha, sábháilte chun na hEorpa a chur ar fáil dóibh siúd a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu. I mí Iúil 2015, d’aontaigh na Ballstáit 22,504 duine a athshocrú. Leis an Ráiteas ón Aontas Eorpach agus ón Tuirc i mí an Mhárta 2016, foráiltear go ndéanfar Siriach amháin ón Tuirc a athshocrú san Aontas Eorpach in aghaidh gach Siriach a chuirtear ar ais go dtí an Tuirc ó oileáin na Gréige. An 13 Iúil 2016, mhol an Coimisiún go mbunófaí buanchreat athshocraíochta de chuid an Aontais chun caighdeáin agus nósanna imeachta coiteanna a leagan síos. Ina theannta sin, tá scrúdú á dhéanamh ag an gComhairle ar thogra chun feabhas a chur ar an treoir maidir leis an gcárta gorm chun na daoine ardoilte a theastaíonn ó gheilleagar an Aontais a mhealladh.

Lánpháirtiú náisiúnach tríú tír a chothú

Leis na bearta athlonnaíochta agus athshocraíochta a glacadh mar fhreagairt do ghéarchéim na ndídeanaithe agus na n-imirceach, féachadh go mór mór le tacú leis na Ballstáit sin ar beag a dtaithí sa lánpháirtiú. Go deimhin, is minic constaicí ann ar fud an Aontais do náisiúnaigh tríú tír ó thaobh fostaíochta, oideachais agus lánpháirtiú sóisialta de. Ina conclúidí i mí na Nollaig 2016, d’iarr an Chomhairle ar na Ballstáit dea-chleachtas a mhalartú lena chéile maidir le náisiúnaigh tríú tír a lánpháirtiú, feabhas a chur ar fhaireachán agus ar mheasúnú an lánpháirtithe, agus aghaidh a thabhairt ar cheist aitheantais cháilíochtaí agus scileanna na náisiúnach tríú tír.