Athchóiriú a dhéanamh ar an gComhchóras Eorpach Tearmainn

Leis an gcomhchóras Eorpach tearmainn (CET), leagtar síos caighdeáin íosta chomhchoiteanna maidir le láimhseáil gach iarrthóra agus gach iarratais ar thearmainn.

Is é a tharlaíonn go ndéantar iarrthóirí tearmainn a láimhseáil ar bhealach éagsúil, agus bíonn difríochtaí sna rátaí aitheantais, ó Bhallstát amháin go Ballstát eile.

Leis na héagsúlachtaí sin d’fhéadfaí gluaiseachtaí tánaisteacha agus siopadóireacht tearmainn a spreagadh, ar rudaí iad sin atá níos measa anois mar gheall ar ghéarchéim na ndídeanaithe agus na n-imirceach ó thús na bliana 2015. Mar thoradh air sin, chuir roinnt Ballstát rialuithe sealadacha i bhfeidhm ag na teorainneacha inmheánacha.

Is é is aidhm don athchóiriú ar an gcomhchóras Eorpach tearmainn:

  • an córas a dhéanamh níos éifeachtúla agus níos frithsheasmhaí ó thaobh brú imirce de
  • deireadh a chur le tosca tarraingthe chomh maith le gluaiseachtaí tánaisteacha
  • mí-úsáid a chomhrac agus tacaíocht leordhóthanach a chur ar fáil do na Ballstáit is measa as

 

2017

23 Meitheamh

Athdhearbhaíonn ceannairí an Aontais go bhfuil siad tiomanta don chomhchóras Eorpach tearmainn (CEAS) a athchóiriú

D’athdhearbhaigh ceannairí an Aontais, ag cruinniú mhí an Mheithimh den Chomhairle Eorpach, gur gá an córas Eorpach tearmainn a athchóiriú. “A bhuí leis an dul chun cinn a rinneadh faoi uachtaránacht Mhálta, tuigtear do chách gur gá, sa chomhchóras Eorpach tearmainn athchóirithe, an chothromaíocht cheart a aimsiú idir an fhreagracht agus an dlúthpháirtíocht,” a dúirt na ceannairí.

D’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gComhairle leanúint leis an gcaibidlíocht agus na tograí reachtacha a leasú de réir mar is gá, le cuidiú ón gCoimisiún.

Rialuithe sealadacha ag na teorainneacha inmheánacha

Tá deacrachtaí ag roinnt Ballstát ó thaobh rialuithe éifeachtúla a áirithiú ar na teorainneacha seachtracha, de bharr ghéarchéim na himirce agus na ndídeanaithe. Leis na heasnaimh sin, tá imircigh neamhrialta ag tabhairt faoi ghluaiseachtaí tánaisteacha, rud atá ina bhaol tromchúiseach don bheartas poiblí nó don tslándáil inmheánach i roinnt Ballstát.

I mí Feabhra 2017, ghlac an Chomhairle moladh go ndéanfaí na rialuithe sealadacha ag teorainneacha inmheánacha a shíneadh chuig an Ostair, an Ghearmáin, an Danmhairg, an tSualainn agus an Iorua. Ní féidir na rialuithe sin a dhéanamh ach amháin ag codanna sonracha dá dteorainneacha agus ar feadh tréimhse nach mó ná trí mhí. Rinneadh an cinneadh sin tar éis síneadh 6 mhí a bheith curtha leis na rialuithe sealadacha inmheánacha sna tíortha sin, síneadh a glacadh i mí na Bealtaine 2016 agus ar cuireadh síneadh 3 mhí leis cheana i mí na Samhna 2016.

Rinneadh an chéad chinneadh sin de dhroim moladh ón gCoimisiún a glacadh i mí Feabhra 2016, go dtabharfaí aghaidh ar shraith easnamh a sainaithníodh sa chaoi a raibh acquis Schengen á chur i bhfeidhm ag an nGréig i réimse an bhainistithe chomhtháite ar theorainneacha seachtracha.

Le cód teorainneacha Schengen, leagtar amach, i gcás ina mbeidh easnaimh thromchúiseacha fós ann trí mhí tar éis moladh mar sin a ghlacadh agus nach leor na bearta a rinneadh, go bhféadfaidh an Coimisiún tús a chur le feidhmiú an nós imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 29.

Leis an nós imeachta sin, féadfaidh an Coimisiún moladh a chur ar aghaidh, a bheadh le glacadh ag an gComhairle, chun rialuithe teorann a athbhunú ag teorainn inmheánach amháin nó níos mó. Féadfar na rialuithe sin a thabhairt isteach ar feadh tréimhse sé mhí ar a mhéid. Is féidir tréimhsí sé mhí sa bhreis a chur leo go ceann uastréimhse dhá bhliain.