Ar an 22 Meitheamh, ar imeall na Comhairle Eorpaí (Airteagal 50), d'fhormhuinigh 27 gceannaire an Aontais an nós imeachta chun gníomhaireachtaí an Aontais atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe faoi láthair a athlonnú: an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) agus an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE).

Grafaic faisnéise - Brexit: gníomhaireachtaí de chuid an Aontais atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe a athshuí

Grafaic faisnéise - An dá ghníomhaireacht de chuid an Aontais atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe faoi láthair a athshuí

Conas a oibríonn an nós imeachta athlonnaithe?

Is éard atá i gceist leis an nós imeachta:

 1. tairiscintí ó Bhallstáit chun ceann de na gníomhaireachtaí nó an dá cheann a óstáil, a cuireadh isteach faoin 31 Iúil 2017
 2. déanfaidh an Coimisiún measúnú ar na tairiscintí agus foilseofar sin ar an 30 Meán Fómhair 2017 de réir na gcritéar a comhaontaíodh
 3. plé polaitiúil bunaithe ar mheasúnú an Choimisiúin ar imeall an chruinnithe den Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (Airt.50) a bheidh ann ar an 17 Deireadh Fómhair 2017
 4. déanfaidh na 27 mBallstát cinneadh trí vóta a chaitheamh ar imeall an chruinnithe den Chomhairle Gnóthaí Ginearálta (Airt. 50) a bheidh ann ar an 20 Samhain 2017

1. Tairiscintí na gníomhaireachtaí a óstáil

Rinneadh ocht dtairiscint an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) a óstáil agus rinneadh naoi dtairiscint déag an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) a óstáil.

2. Critéir mheasúnaithe

Ar an 22 Meitheamh, tháinig 27 gceannaire an Aontais ar chomhaontú faoi na 6 chritéar seo a leanas:

 • dearbhú go mbeidh an ghníomhaireacht oibríochtúil nuair a fhágfaidh an Ríocht Aontaithe an tAontas
 • inrochtaineacht an tsuímh
 • scoileanna le haghaidh leanaí fhoireann na gníomhaireachta
 • rochtain ar an margadh saothair agus ar chúram sláinte i gcomhair chéilí agus leanaí na bhfostaithe
 • leanúnachas gnó
 • raon geografach

Ar an 30 Meán Fómhair, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an measúnú ar na tairiscintí bunaithe ar na 6 chritéar a chomhaontaigh AE27.

Cad iad na gníomhaireachtaí de chuid an Aontais atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe faoi láthair?

Tá dhá ghníomhaireacht ag an Aontas Eorpach sa Ríocht Aontaithe. I Londain atá an dá cheann acu lonnaithe.

An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA)

Ba in 1995 a bunaíodh an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA), atá freagrach as meastóireacht eolaíoch, maoirseacht agus faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht cógas san Aontas.

Tá EMA ríthábhachtach d’fheidhmiú an mhargaidh aonair le haghaidh cógais san Aontas.

Go nithiúil, is iad seo cuid de phríomhchúraimí na Gníomhaireachta Leighheasra Eorpaí:

 • éascú a dhéanamh ar fhorbairt cógas agus ar rochtain orthu
 • meastóireacht a dhéanamh ar iarratais ar údarú margaíochta
 • faireachán a dhéanamh ar shábháilteacht cógas le linn a saolré
 • faisnéis a chur ar fáil do ghairmithe cúraim sláinte agus d’othair

An tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE)

Féachann an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) lena áirithiú go ndéantar rialáil agus maoirseacht stuamachta éifeachtach chomhsheasmhach ar fud earnáil baincéireachta na hEorpa. Is iad na cuspóirí foriomlána atá aige:

 • cobhsaíocht airgeadais a chothabháil san Aontas
 • sláine, éifeachtúlacht agus feidhmiú ordúil na hearnála baincéireachta a choimirciú

Is é an príomhchúram atá ar ÚBE rannchuidiú leis an leabhar rialacha aonair Eorpach sa bhaincéireacht a chruthú.

Is é is aidhm don leabhar rialacha aonair tacar aonair rialacha stuamachta comhchuibhithe a chur ar fáil d’institiúidí airgeadais ar fud an Aontais. Tá sé sin beartaithe chun go mbeidh cothrom na Féinne le fáil agus chun ardleibhéal cosanta a sholáthar do thaisceoirí, d’infheisteoirí agus do thomhaltóirí.

Tá sainordú ag ÚBE freisin chun rioscaí agus leochaileachtaí in earnáil baincéireachta an Aontais a mheas trí thuarascálacha rialta measúnaithe riosca agus trí thástálacha rialta uile-Eorpacha struis.