Beartas trádála an Aontais Eorpaigh

Cuireann an trádáil in earraí agus i seirbhísí go mór le méadú an fháis inbhuanaithe agus le cruthú post. Tá os cionn 30 milliún post san Aontas ag brath ar onnmhairiú táirgí as an Aontas. Meastar gur taobh amuigh de theorainneacha na hEorpa a bheidh 90% den fhás domhanda amach anseo. Is chun leas an fháis an trádáil mar sin agus is príomhthosaíocht de chuid an Aontais í.

Tá an Chomhairle tiomanta do chóras láidir iltaobhach trádála atá bunaithe ar rialacha. Tá ardleibhéal trédhearcachta ag gabháil le beartas freagrach trádála de chuid an Aontais mar aon le cumarsáid éifeachtach le saoránaigh faoi na tairbhí agus na dúshláin a bhaineann leis an trádáil agus le margaí oscailte.

Is inniúlacht eisiach de chuid an Aontais é an beartas trádála. Ciallaíonn sé sin gurb é an tAontas féin an reachtóir, ní na Ballstáit, i gcúrsaí trádála agus i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta trádála a thabhairt i gcrích. I gcás comhaontuithe a gcuimsítear ábhair iontu a bhfuil freagracht astu ar níos mó ná aonán amháin, ní féidir leis an gComhairle iad a thabhairt i gcrích go dtí go ndaingneoidh na Ballstáit uile iad.

De bharr gníomhú leo siúd agus labhairt d’aon ghuth ar a son ar an ardán domhanda, seachas de bharr leas a bhaint as an iliomad straitéisí trádála ar leith, is láidre seasamh an Aontais i gcúrsaí trádála domhanda.

Déanann an tAontas bainistiú ar chaidreamh trádála le tríú tíortha i bhfoirm comhaontuithe trádála. Tá sé mar aidhm leo deiseanna trádála níos fearr a chruthú agus na bacainní ar an trádáil a shárú.

Is mian leis an Aontas a áirithiú go ndíolfar táirgí allmhairithe ar phraghas atá cothrom agus cothromasach san Aontas, beag beann ar a n-áit tionscnaimh. Is bealach é rialú trádála i bhfoirm ionstraimí cosanta trádála chun táirgeoirí san Aontas a chosaint ar dhíobháil agus chun dul i ngleic le hiomaíocht éagórach ag cuideachtaí coigríche, amhail dumpáil agus fóirdheonú.