Is trí bhearta amhail cuidiú le daoine óga faoi bhun 25 bliain d’aois teacht a bheith acu ar oideachas agus tréimhsí oiliúna agus poist a aimsiú a chuireann an tAontas borradh faoin bhfostaíocht le haghaidh daoine óga.

Dífhostaíocht i measc na hóige in AE-28: fíricí agus figiúirí, Aibreán 2017

 • bhí 3.9 milliún duine óg (faoi bhun 25) dífhostaithe san Aontas i mí Feabhra 2017
 • tháinig laghdú 475 000 ar an dífhostaíocht i measc na hóige san Aontas i gcomparáid le mí Feabhra 2016
 • Ba é 17.3% an ráta dífhostaíochta i measc na hóige san Aontas i mí Feabhra 2017 i gcomparáid le 19.3% i mí Feabhra 2016
 • tá difríochtaí móra idir na rátaí dífhostaíochta i measc na hóige i dtíortha an Aontais: ó 6.6% sa Ghearmáin go beagnach 45.2% sa Ghréig, 41.5% sa Spáinn agus 35.2% san Iodáil

Foinse: Eurostat

4 bheart chun dlús a chur le fostaíocht i measc an ógra

 • na scéimeanna ráthaíochta don aos óg: le féachaint go bhfaighidh gach duine faoi bhun 25 bliana d'aois tairiscint ardchaighdeáin fostaíochta, oideachais leantaigh, printíseachta nó tréimhse oiliúna laistigh de cheithre mhí tar éis dó an scoil a fhágáil nó post a chailliúint
 • an tionscnamh fostaíochta don aos óg: Maoiniú ón Aontas chun tacú le daoine óga i réigiúin inar os cionn 25% an ráta dífhostaíochta i measc na hóige
 • tréimhsí oiliúna ardchaighdeáin agus printíseachtaí ardchaighdeáin : le gurbh fhusa an t-aistriú ón scoil go dtí an obair
 • soghluaisteacht oibrithe: le go mbeidh sé níos fusa d'Eorpaigh óga post, tréimhse oiliúna nó printíseacht a aimsiú i dtír eile san Aontas

Téann an Chomhairle Eorpach i mbun gnímh maidir le dífhostaíocht i measc na hóige

Ag an gcruinniú a bhí aici ar an 27-28 Meitheamh 2013, thóg an Chomhairle Eorpach céimeanna cinntitheacha chun aghaidh a thabhairt ar fhadhb phráinneach seo na dífhostaíochta i measc na hóige. Áirítear ar an méid a chinn sí:

 • an tionscnamh fostaíochta don aos óg a bhrostú agus tús áite a thabhairt dó
 • cur chun feidhme na ráthaíochta don aos óg a bhrostú
 • go mbeidh tuilleadh soghluaisteachta ann don óige agus rannpháirtíocht níos fearr ag na comhpháirtithe sóisialta

An tionscnamh fostaíochta don aos óg

Tháinig ceannairí an Aontais ar chomhaontú gur le linn 2014 agus 2015 a chaithfear an EUR 6 bhilliún de chuid an tionscnaimh fostaíochta don aos óg seachas in 2014-2020 mar a beartaíodh ar dtús.

Ina theannta sin, comhaontaíodh gur chun tacú le fostaíocht go príomha do dhaoine óga, go háirithe, a bhainfear feidhm as cistí an Aontais a bheidh fágtha, ach go n-úsáidfear iad freisin i réimsí atá ag fás amhail réimse na nuálaíochta agus an taighde.

Cabhrú le daoine óga fostaíocht a fháil thar teorainn

Tháinig na ceannairí ar chomhaontú go ndéanfaí na tionscnaimh a bhí ann cheana a neartú, amhail 'Do chéad phost EURES' agus 'Erasmus +, lena gcuirtear gairmoiliúint trasteorann chun cinn freisin.

EURES

Le tionscnamh EURES, tugtar rochtain ar bhreis agus 1.4 milliún folúntas, 300 000 CV agus beagnach 9000 fostóir cláraithe ar fud an Aontais Eorpaigh faoi láthair.

Ina theannta sin, spreagadh na Ballstáit cuid dá gcionroinnt ó Chiste Sóisialta na hEorpa a úsáid chun tacú le scéimeanna soghluaisteachta trasteorann.

Printíseachtaí

Tháinig ceannairí an Aontais ar chomhaontú maidir leis an gcreat ardchaighdeáin le haghaidh cúrsaí oiliúna a chur ar bun. Is éard atá i gceist leis sin nasc a dhéanamh idir an earnáil phríobháideach, na comhpháirtithe sóisialta agus an lucht gnó chun printíseachtaí ar ardchaighdeán a chruthú.