Cruinniú neamhfhoirmiúil na gCeannairí Stáit nó Rialtais An Bhruiséil, 12 Feabhra 2015 - Ráiteas ó chomhaltaí na Comhairle Eorpaí

Comhairle Eorpach
 • 12/02/2015
 • 21:30
 • Ráiteas agus barúlacha
 • 56/15
 • Ceartas
 • Gnóthaí Baile
12/02/2015

Dhlúthaigh muintir na hEorpa le chéile faoi fhallaing an dobróin i ndiaidh na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta i bPáras le gairid. Is ag tabhairt faoi na luachanna bunúsacha agus na cearta bunúsacha atá i gcroílár an Aontais Eorpaigh a bhí na hionsaithe sin, mar atá, an dlúthpháirtíocht, saoirse, lena n-áirítear saoirse cainte, iolrachas, an daonlathas, caoinfhulaingt agus dínit an duine. Tá sé de cheart ag gach saoránach a bheith saor ón imeaglú beag beann ar a thuairimí nó ar a chreideamh. Cosnóimid ár luachanna comhpháirteacha agus cosnóimid gach duine ar an bhforéigean atá bunaithe ar an spreagadh reiligiúnach agus ar an gciníochas.

Ciallaíonn sé sin go gcaithfear naimhde ár gcuid luachanna a throid freisin. Neartóimid a thuilleadh an gníomh i gcoinne bagairtí sceimhlitheoireachta, agus cearta an duine agus an smacht reachta á gcomhlíonadh againn ina n-iomláine. Chomhaontaíomar na nithe seo a leanas inniu chun sinn a threorú sna míonna atá romhainn:

1. Slándáil na saoránach a áirithiú

Is riachtanas tuineanta í slándáil na saoránach. Caithfimid na huirlisí atá againn a fhorbairt tuilleadh agus a chur chun feidhme ar bhealach níos fearr, go háirithe chun taisteal a bhaineann leis an sceimhlitheoireacht a bhrath agus a shuaitheadh, go háirithe gluaiseachtaí trodairí eachtracha sceimhlitheoireachta. Iarraimid:

 • go nglacfaidh reachtóirí AE, mar ábhar práinne, treoir láidir agus éifeachtach maidir le Taifead Eorpach ar Ainmneacha Paisinéirí ina mbeidh coimircí daingne i ndáil le cosaint sonraí;
 • go mbainfear leas iomlán as creat Schengen atá ann faoi láthair leis na rialuithe ar theorainneacha seachtracha a neartú agus a nuachóiriú: táimid ar aon intinn faoi sheiceálacha córasacha a dhéanamh gan mhoill ar dhaoine aonair a bhaineann leas as an gceart chun saorghluaiseachta i gcoinne bunachair sonraí atá ábhartha don chomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta bunaithe ar tháscairí coitianta riosca; ba cheart don Choimisiún treoirlínte oibríochtúla a eisiúint go pras chuige sin; breathnóimid freisin ar leasú spriocdhírithe ar Chód Teorainneacha Schengen de réir mar is gá chun foráil a dhéanamh do sheiceálacha buana, bunaithe ar thogra ón gCoimisiún;
 • go ngéaróidh údaráis fhorfheidhmithe dlí agus údaráis bhreithiúnacha ar chomhroinnt faisnéise agus ar an gcomhar oibríochtúil, lena n-áirítear trí Europol agus trí Eurojust;
 • go méadóidh gach údarás inniúil ar an gcomhar d'fhonn gáinneáil aindleathach ar airm thine a neamhniú, lena n-áirítear tríd an reachtaíocht ábhartha a oiriúnú go gasta;
 • go ndéanfaidh seirbhísí slándála na mBallstát an comhar eatarthu a dhlúthú;
 • go gcuirfidh na Ballstáit chun feidhme go gasta na rialacha le cosc a chur ar sciúradh airgid agus ar mhaoiniú na sceimhlitheoireachta, agus go gcuirfidh na húdaráis inniúla uile dlús leis an ngníomhaíocht chun sreabha airgeadais a rianú agus na sócmhainní a úsáidtear chun an sceimhlitheoireacht a mhaoiniú a chalcadh go héifeachtach;
 • oibriú chun go nglacfar an Treoir maidir le Slándáil Líonra agus Faisnéise go tapa, i bhfianaise na tábhachta a bhaineann leis an gcibearshlándáil.

2. An radacú a chosc agus luachanna a chosaint

Is gné lárnach den iarracht chun an sceimhlitheoireacht a ruaigeadh an radacú a chosc. Is gá ionstraimí a dhlúthú chun cur chuige cuimsitheach a chur ar bun le dul i ngleic leis an bhfeiniméan seo. Iarraimid go ndéanfar na nithe seo a leanas:

 • bearta cuí a dhéanamh, i gcomhréir leis na bunreachtanna náisiúnta, chun ábhar Idirlín lena gcuirtear an sceimhlitheoireacht nó an t-antoisceachas chun cinn a bhrath agus deireadh a chur leis, lena n-áirítear trí chomhar níos fearr idir na húdaráis phoiblí agus an earnáil phríobháideach ag leibhéal an Aontais, ag obair le Europol freisin chun cumais tarchurtha sonraí idirlín a bhunú;
 • straitéisí cumarsáide chun an chaoinfhulaingt, an neamh-idirdhealú, saoirsí bunúsacha agus an dlúthpháirtíocht a chur chun cinn ar fud an Aontais, lena n-áirítear dlús a chur leis an idirphlé idirchreidmheach agus le hidirphlé eile na bpobal ; agus modhanna chun cur i gcoinne idé-eolaíocht na sceimhlitheoireachta, agus trí ghuth a thabhairt d'íospartaigh;
 • tionscnaimh a sheoladh maidir le hoideachas, gairmoiliúint, deiseanna fostaíochta, lánpháirtíocht shóisialta agus athshlánú sa chomhthéacs breithiúnach chun aghaidh a thabhairt ar na cúinsí achuireann borradh faoin radacú, lena n-áirítear saol an phríosúin.

3. Oibriú i gcomhar lenár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta

Ní mór do chaidreamh seachtrach AE cuidiú le bagairt na sceimhlitheoireachta a chomhrac, bagairt atá ag dul in olcas in áiteanna áirithe i gcomharsanacht AE, go háirithe an tSiria agus an Libia. Ní mór dúinn na nithe seo leanas a dhéanamh:

 • aghaidh a thabhairt ar ghéarchéimeanna agus ar choinbhleachtaí, go háirithe i gComharsanacht Theas an Aontais, trí athmhachnamh straitéiseach a dhéanamh ar ár gcur chuige;
 • dul i dteagmháil níos mó le tríú tíortha maidir le saincheisteanna na slándála agus na frithsceimhlitheoireachta, go háirithe na tíortha sa Mheánoirthear agus san Afraic Thuaidh agus sa tSaiheil, ach freisin sna Balcáin Thiar, lena n-áirítear trí nuathionscadail feabhsaithe acmhainní (mar shampla rialuithe teorainn) in éineacht le comhpháirtithe agus trí chúnamh ón Aontas atá spriocdhírithe ar bhealach níos fearr;
 • teagmháil idirnáisiúnta leanúnach, chomhordaithe le Fóram Frithsceimhlitheoireachta Domhanda NA agus le tionscnaimh ábhartha réigiúnacha chomh maith;
 • plé idir na cultúir agus na sibhialtachtaí chun saoirsí bunúsacha a chur chun cinn bonn araon.

Le roinnt seachtainí anuas, chuir an Chomhairle dlús leis an obair sa chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Rachaidh an tAontas chun cinn leis an obair sin go pras agus beidh Ardionadaí an Aontais, Comhordaitheoir Frithsceimhlitheoireachta AE agus na Ballstáit lánpháirteach inti. In Aibreán, tíolacfaidh an Coimisiún togra le haghaidh Clár Oibre cuimsitheach Eorpach maidir leis an tSlándáil. Tuairisceoidh an Chomhairle faoi chur chun feidhme mionsonraithe na dtreochtaí sin roimh Chomhairle Eorpach mhí an Mheithimh.