Cruinniú neamhfhoirmiúil de na ceannairí stáit nó rialtais, 23 Meán Fómhair 2015 - Ráiteas

Comhairle Eorpach
 • 24/09/2015
 • 01:30
 • Ráiteas agus barúlacha
 • 673/15
 • Ceartas
 • Gnóthaí Baile
 • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
24/09/2015
Teagmhálaithe preasa

Jüri Laas
Preasoifigeach
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preasoifigeach
+32 22815361
+32 473630723

Tháinig muid le chéile anocht chun aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim uafar seo na himirce agus na dteifeach. Leag muid síos roinnt tosaíochtaí práinneacha agus phléigh muid go mion an chaoi ar féidir linn réiteach fadtéarmach, inbhuanaithe a fháil. Aithníonn muid ar fad nach bhfuil aon réiteach simplí ann agus nach féidir déileáil leis an dúshlán seo ach amháin trí oibriú le chéile, de mheon na dlúthpháirtíochta agus na freagrachta. Idir an dá linn, ní mór dúinn na rialacha atá againn faoi láthair a chaomhnú, a chur i bhfeidhm agus a chur chun feidhme, lena n-áirítear Rialachán Bhaile Átha Cliath agus acquis Schengen. 

Iarrann muid ar institiúidí an Aontais Eorpaigh agus ar ár gcuid Rialtas oibriú go pras i ndáil leis na Gníomhartha Tosaíochtaí a mhol an Coimisiún. Tá muid ag iarraidh go ndéanfaí na cinntí oibríochtúla i ndáil leis na mórcheisteanna práinne roimh chruinniú mhí Dheireadh Fómhair den Chomhairle Eorpach, i gcomhréir leis na treoirlínte seo a leanas: 

 • caithfear freastal ar riachtanais phráinneacha na dteifeach sa réigiún tríd ar a laghad 1 bhilliún euro sa bhreis a chur ar fáil d'Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe, don Chlár Domhanda Bia agus do ghníomhaireachtaí eile;
 • caithfear cabhrú leis an Liobáin, an Iordáin, an Tuirc agus le tíortha eile chun déileáil le géarchéim na dteifeach ón tSiria, i measc rudaí eile, trí chur go suntasach le Ciste Iontaobhais Réigiúnach an Aontais Eorpaigh don ghéarchéim sa tSiria (“Ciste Madad”);
 • caithfear an t-idirphlé leis an Tuirc a láidriú ar gach leibhéal, cuairt Uachtarán na Tuirce (an 5 Deireadh Fómhair) san áireamh, chun feabhas a chur ar an gcomhar eadrainn ó thaobh na sreabha imirce a theorannú agus a bhainistiú;
 • caithfear cabhrú le tíortha na mBalcán Thiar agus sreabha na dteifeach á láimhseáil acu, trí na hionstraimí réamhaontachais agus trí ullmhúchán tapa, fónta a dhéanamh don chomhdháil i ndáil le Bealach na mBalcán Thiar (an 8 Deireadh Fómhair);
 • caithfear an maoiniú a mhéadú don Chiste Iontaobhais don chobhsaíocht agus chun aghaidh a thabhairt ar na bunchúiseanna atá taobh thiar den imirce mhírialta agus d'easáitiú daoine san Afraic trí chúnamh breise a chur ar fáil ó na Ballstáit, agus trína chinntiú go ndéanfar ullmhúchán fónta le haghaidh Cruinniú Mullaigh Vaileite (an 11-12 Samhain) sa chaoi go mbeifear in ann an dul chun cinn is fearr is féidir a dhéanamh;
 • caithfear dul i ngleic leis an gcruachás ar ár gcuid teorainneacha seachtracha agus an rialú a dhéantar orthu a láidriú, trí acmhainní breise a chur ar fáil do Frontex, EASO agus Europol, agus trí phearsanra agus trealamh a chur ar fáil ó na Ballstáit;
 • caithfear freastal ar na hiarrataí ó na Ballstáit túslíne ar chúnamh ó na hinstitiúidí, ó na gníomhaireachtaí agus ó Bhallstáit eile chun go mbeifear in ann imircigh a shainaithint, a chlárú agus a gcuid méarlorg a thógáil (príomhláithreacha próiseála) agus ag an am céanna, athlonnú agus cur ar ais a áirithiú, ar a dhéanaí faoi mhí na Samhna 2015;
 • caithfear feabhas a chur ar an maoiniú don Chiste Éigeandála don Tearmann, don Lánpháirtíocht agus don Imirce, agus don Chiste Slándála Inmheánaí - Teorainneacha.

Ó thaobh na Siria de, iarrann muid iarrachtaí breise ón gcomhphobal idirnáisiúnta, faoi stiúir na Náisiún Aontaithe, chun deireadh a chur le cogadh arb é is cúis le dianfhulaingt agus le 12 mhilliún duine a bheith curtha óna mbaile; tá an tAontas Eorpach lánmheáite a chion a dhéanamh i ndáil leis an méid sin, mar aon le rialtas aontachta náisiúnta a bhunú sa Libia. 

Na treoirlínte seo a shocraigh muid inniu, ní mór go gcuirfí na Ballstáit leo trí rialacha an Chomhchórais Eorpaigh Tearmainn a thrasuí agus a chur chun feidhme. Is den tábhacht é, i ndáil leis an méid seo, go gcruthaítear na dálaí lena mbeidh gach Ballstát in ann páirt iomlán a ghlacadh i gcóras Bhaile Átha Cliath. 

Tá muid ag áitiú ar na hinstitiúidí, ar na gníomhaireachtaí agus ar na Ballstáit dlús a chur lena gcuid oibre i ndáil le gach gné de ghéarchéim na himirce. Beidh tograí ag teacht ón gCoimisiún maidir le húsáid bhuiséad an Aontais chun tacú leis na treoirlínte seo. Déanfaidh na Ballstáit a gcion féin a thairiscint ar aon dul leis sin. 

Tiocfaimid ar ais chuig dúshlán seo na himirce ag cruinniú mhí Dheireadh Fómhair den Chomhairle Eorpach.