Conclúidí ón gComhairle maidir leis an tSiria

Comhairle AE
 • 12/10/2015
 • 13:30
 • Preaseisiúint
 • 721/15
 • Slándáil & Cosaint
 • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
12/10/2015
Teagmhálaithe preasa

Virginie Battu
Preasoifigeach
+ 32 22815316
+ 32 470182405

 1. Níl cosúlacht ar bith ar chúrsaí go gcuirfear deireadh leis an gcoinbhleacht sa tSiria ná le fulaingt mhuintir na Siria go luath. Is annamh, le blianta beaga anuas, a chonacthas tragóid chomh tromchúiseach sin sa réigiún, tragóid inar maraíodh 250,000 fear, bean agus páiste, ina ndearnadh 7.6 mhilliún duine a easáitiú laistigh den tír, inar tugadh ar os cionn 4 mhilliún duine teitheadh go tíortha comharsanachta agus go tíortha eile, agus arb í an tubaiste dhaonnúil is mó ar domhan faoi láthair í. Tá sé curtha in iúl ag an Aontas, ina cháil mar an deontóir is mó, go bhfuil sé toilteanach agus tiomanta a sheacht ndícheall a dhéanamh ionas go maolófar na hiarmhairtí daonnúla. Agus an ghéarchéim seo ag treisiú, tá géarghá le réiteach buan a aimsiú a chuirfidh deireadh leis an gcoinbhleacht seo. Chun cobhsaíocht a chur i réim in athuair sa tSiria, chun síocháin agus athmhuintearas a chumasú agus chun an timpeallacht a chruthú atá riachtanach le haghaidh iarrachtaí éifeachtúla frithsceimhlitheoireachta agus chun ceannasacht, neamhspleáchas, aontacht agus sláine chríocha Stát na Siria a chothabháil, níl aon bhealach chun cinn seachas próiseas polaitiúil a bheidh faoi stiúir mhuintir na Siria as a dtiocfadh aistriú síochánta cuimsitheach, bunaithe ar phrionsabail Communiqué na Ginéive an 30 Meitheamh 2012. Ní féidir síocháin bhuan a bheith sa tSiria faoin gceannaireacht atá ann faoi láthair ná go dtí go dtabharfar aghaidh ar na casaoidí dlisteanacha agus ar na hardmhianta dlisteanacha atá ag gach taobh i sochaí na Siria.

 2. Tá sé mar chuspóir ag an Aontas deireadh a chur leis an gcoinbhleacht agus cur ar chumas mhuintir na Siria maireachtáil go síochánta ina dtír féin. Ní mór don chomhphobal idirnáisiúnta teacht le chéile thart ar dhá raon chomhlántacha agus idirnasctha - an raon polaitiúil a bhfuil sé mar aidhm aige deireadh a chur leis an gcogadh cathartha trí aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na coinbhleachta agus trí phróiseas cuimsitheach polaitiúil aistrithe a bhunú lena a gcuirfear an tsíocháin i réim sa tír arís - agus raon slándála chun díriú ar an gcomhrac i gcoinne bhagairt réigiúnach agus dhomhanda Da’esh.

 3. Athdhearbhaíonn an tAontas a thacaíocht iomlán do na hiarrachtaí atá ar bun faoi stiúir na Náisiún Aontaithe (NA) agus don obair a dhéanann Staffan de Mistura, Toscaire Speisialta NA, chun an raon polaitiúil sin a bhaint amach. Leagann an tAontas béim ar an ngá atá ann dlús a chur leis an obair atá ar bun ag an gcomhphobal idirnáisiúnta ina iomláine ó thaobh an chur chuige pholaitiúil faoin bpróiseas atá faoi stiúir na Náisiún Aontaithe. Tá an tAontas ag cur go gníomhach le tionscnaimh na Náisiún Aontaithe agus méadóidh sé a obair thaidhleoireachta chun tacú le hiarrachtaí na Náisiún Aontaithe, lena n-áirítear togra an Toscaire Speisialta NA go mbeidh meithleacha ion-Siriacha ann.

 4. Iarraimid ar pháirtithe uile na Siria tiomantas soiléir agus nithiúil a léiriú don phróiseas faoi stiúir NA agus páirt ghníomhach a ghlacadh sna meithleacha. Cuireann an tAontas i bhfios go láidir a phráinní atá seo go dtiocfaidh an freasúra polaitiúil measarthach agus na grúpaí armtha gaolmhara le chéile faoi chur chuige coiteann d’fhonn rogha eile a chur ar fáil do mhuintir na Siria. Is gá go mbeidh na hiarrachtaí sin cuimsitheach agus baint ag mná agus ag an tsochaí shibhialta leo. Leanfaidh an tAontas de bheith ag tacú leis an bhfreasúra measarthach, lena n-áirítear SOC, agus meabhraíonn sé gur gné bhunriachtanach é chun an t-antoisceachas a chomhrac agus go bhfuil ról ríthábhachtach aige san aistriú polaitiúil.

 5. Leanfaidh an tAontas dá neart polaitiúil uile, ar bhealach gníomhach éifeachtach, a thabhairt do na hiarrachtaí idirnáisiúnta faoi stiúir NA chun teacht ar réiteach polaitiúil i ndáil leis an gcoinbhleacht, agus iarrann sí ar na comhpháirtithe réigiúnacha agus idirnáisiúnta é sin a dhéanamh freisin. Gríosaímid iad siúd uile a bhfuil tionchar acu ar na páirtithe, lena n-áirítear ar réimeas na Siria, an tionchar sin a úsáid, chun ról cuiditheach a spreagadh sa phróiseas as a dtiocfaidh athrú polaitiúil agus chun deireadh a chur leis an bhforéigean. Beidh an tAontas rannpháirteach ar bhonn réamhghníomhach leis na gníomhaithe réigiúnacha amhail an Araib Shádach, an Tuirc, an Iaráin, an Iaráic agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta faoi chuimsiú na Náisiún Aontaithe chun cur leis na dálaí chun go mbeidh aistriú síochánta cuimsitheach ann. Sa chomhthéacs sin, meabhraíonn an Chomhairle a cinneadh an cúram a thabhairt don Ardionadaí/Leas-Uachtarán féachaint cé na bealaí atá ann lena bhféadfadh an tAontas comhar réigiúnach ní ba chuidithí a chur chun cinn ar bhealach gníomhach.

 6. Is gá go mbeidh cosaint na sibhialtach sa tSiria mar thosaíocht don chomhphobal idirnáisiúnta. Cáineann an tAontas na hionsaithe iomarcacha neamh-idirdhealaitheacha a dhéanann réimeas na Siria ar a mhuintir féin. Fuair 250,000 duine bás sa choimhlint go dtí seo agus is é réimeas Assad is mó atá freagrach as sin agus as na milliúin daoine a bheith easáitithe. Meabhraíonn an tAontas go bhfuil feidhm ag an dlí daonnúil idirnáisiúnta maidir leis na páirtithe uile, agus nach mór cearta an duine a urramú go hiomlán. Iarraimid ar na páirtithe go léir deireadh a chur le tuairgneáil neamh-idirdhealaitheach agus le bombardú de gach cineál i gcoinne limistéir shibhialtacha amhail ospidéil agus scoileanna agus go háirithe iarrtar ar réimeas na Siria éirí as aerthuairgneáil uile, lena n-áirítear úsáid buamaí bairille i gcomhréir le Rún 2139 CSNA agus úsáid arm ceimiceach i gcomhréir le Rún 2209 . Móreasáitiú agus spreagadh don earcaíocht i ngrúpaí sceimhlitheoireachta sa tSiria agus borradh na ngrúpaí sin an toradh atá ann mar gheall ar an réimeas a bheith ag díriú go córasach ar shibhialtaigh. Aird agus gníomhaíocht atá ag teastáil dá bharr sin.

  Treiseoidh an tAontas a iarrachtaí dlús a chur le cur chun feidhme na Rúin 2139, 2165 agus 2191 CSNA chun cúnamh trasteorann agus traslíne a thabhairt chun cabhrú leo siúd is mó atá i ngátar i measc mhuintir na Siria.

 7. Cáineann an tAontas Eorpach go láidir na hionsaithe, na hainghníomhartha, an marú, an foréigean gnéis a bhaineann le coinbhleacht agus an sárú neamh-idirdhealaitheach ar an dlí daonnúil idirnáisiúnta atá déanta ag Da’esh agus ag grúpaí sceimhlitheoireachta eile dá mhacasamhail, i gcoinne gach sibhialtaigh, lena n-áirítear i gcoinne Críostaithe agus grúpaí reiligiúnacha agus eitneacha eile. Tacaíonn an tAontas leis na hiarrachtaí agus na tionscnaimh idirnáisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin. Cáineann an tAontas Da’esh as oidhreacht chultúrtha a scriosadh d'aonghnó sa tSiria agus san Iaráic, rud arb ionann é agus coir cogaidh faoin dlí idirnáisiúnta.

 8. Is gá na daoine sin atá freagrach as coireanna cogaidh agus coireanna i gcoinne na daonnachta sa tSiria a thabhairt chun cuntais. Cuireann an tAontas in iúl go bhfuil imní mór air faoi thorthaí an Choimisiún Idirnáisiúnta Neamhspleách Fiosrúcháin maidir leis an tSiria. Is cúis mhór imní freisin iad na líomhaintí ar chéastóireacht agus ar bhásuithe bunaithe ar an bhfianaise a chuirtear i láthair i dtuarascáil Caesar. Athdhearbhaíonn an tAontas gur iarr sé ar Chomhairle Slándála NA an staid sa tSiria a chur faoi bhráid na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta.

 9. Tacaíonn an tAontas leis na hiarrachtaí atá á ndéanamh ag an gComhghuaillíocht Dhomhanda chun cur i gcoinne Da’esh sa tSiria agus san Iaráic. Mar gheall ar a chuid beartas agus a bhfuil déanta aige, ní fhéadfaí glacadh le réimeas Assad mar chomhpháirtí sa troid i gcoinne Da'esh. Té riachtanach go mbeadh dlúth-chomhordú idir na páirtithe ar fad atá páirteach i ngníomhaíochtaí i gcoinne Da’esh, agus ní mór díriú go soiléir leo ar Da’esh, ar Jabhat al-Nusra agus ar ghrúpaí sceimhlitheoireachta eile atá sainithe ag na Náisiúin Aontaithe.

 10. Is cúis mhór imní iad na hionsaithe míleata atá a ndéanamh ag na Rúisigh le déanaí a théann thar Da'esh agus thar ghrúpaí sceimhlitheoireachta eile atá ainmnithe ag na Náisiúin Aontaithe, agus na hionsaithe ar an bhfreasúra measarthach chomh maith, agus ní mór deireadh a chur leo láithreach. Ní mór deireadh láithreach a chur leis na sáruithe atá á ndéanamh ag na Rúisigh ar aerspás ceannasach na dtíortha comharsanachta.

  Leis an ngéarú míleata, méadaítear an riosca go gcuirfear le fad na coinbhleachta, a dhéanfaidh an bonn a bhaint ón bpróiseas polaitiúil agus an staid dhaonnúil a ghéarú agus an radacú a mhéadú. Ba chóir go mbeadh sé mar aidhm againn an choinbhleacht a cheansú. Iarrann an tAontas ar an Rúis a hiarrachtaí a dhíriú ar an gcuspóir comhchoiteann a bhaint amach, is é sin réiteach polaitiúil ar an gcoinbhleacht. Sa chomhthéacs sin áitíonn sí ar an Rúis brú a chur réimeas na Siria an foréigean agus bearta cothaithe muiníne a chur chun feidhme i gcomhréir le forálacha Rún 2139 CSNA.

 11. Treiseoidh an tAontas taidhleoireacht dhaonnúil agus féachfaidh sé ar bhealaí chun feabhas a chur ar rochtain agus ar chosaint agus chun prionsabail dhaonnúla a chur chun cinn mar aon le comhthoil áitiúil maidir le treoirlínte le haghaidh cabhrach a sholáthar.

 12. Mhéadaigh an tAontas a chuid iarrachtaí airgeadais go suntasach chun tacú leis na daoine sin atá tar éis teitheadh ón gcoinbhleacht, sa tSiria féin agus lasmuigh di, agus gealltanais nua tugtha aige i leith cabhair dhaonnúil agus obair níos fadtéarmaí chun tacú le teacht aniar na dteifeach sa chomharsanacht. Chuir an tAontas agus a chuid Ballstát €4 billiún ar fáil cheana don chúnamh faoisimh agus aisghabhála dóibh siúd atá thíos leis an gcoimhlint sa tSiria agus do na teifigh agus do na comhphobail aíochta i dtíortha comharsanachta. Leanfaidh an tAontas agus a chuid Ballstát de chúnamh daonnúil a chur ar fáil tríd na Náisiúin Aontaithe, CICD agus eagraíochtaí neamhrialtasacha idirnáisiúnta. Ag an am céanna, cuirfidh an tAontas Eorpach lena chúnamh fadtéarmach forbartha agus cobhsaíochta, dóibh siúd agus do chomhpháirtithe eile, lena n-áirítear trí Chiste Réigiúnach Iontaobhais an Aontais a bunaíodh le déanaí mar fhreagairt don ghéarchéim sa tSiria (an "Ciste Madad") a bhfuil breis is €500 milliún de mhaoiniú ón Aontas anois ann a dhéanfar a chomhoiriúnú le hiarrachtaí ó Bhallstáit an Aontais agus ó thíortha eile. Iarrann an tAontas ar thíortha eile a gcuid ranníocaíochtaí a chothabháil agus a mhéadú féin mar fhreagairt don ghéarchéim sa tSiria. Chomhaontaigh an Chomhairle go sonrach faoin ngá atá ann an leibhéal comhair agus comhpháirtíochta leis an Liobáin, leis an Iordáin agus leis an Tuirc chun rochtain chomhionann ar fhoscadh, ar oideachas, ar shláinte agus ar shlite beatha a áirithiú do na teifigh agus dá bpobail aíochta le tacaíocht ó chúnamh breise ón Aontas.