An Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais (CCC) idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv sínithe

Comhairle AE
  • 27/10/2015
  • 14:00
  • Preaseisiúint
  • 762/15
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
27/10/2015
Teagmhálaithe preasa

Maja Kocijančič
Urlabhraí SEGS
+32 22986570
+32 498984425

Síníodh Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais (CCC) idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv in Strasbourg inniu. Thar ceann an Aontais, shínigh Federica Mogherini, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Johannes Hahn, an Coimisinéir do Bheartas Comharsanachta na hEorpa agus don Chaibidlíocht maidir le Méadú é, agus, thar ceann na Cosaive, shínigh an Príomh-Aire Isa Mustafa agus an tAire Lánpháirtíochta Eorpaí agus Príomh-Idirbheartaí Bekim Çollaku é.

"Cuirtear tús leis an gcomhaontú seo le caibidil nua sa chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv. Is rannchuidiú tábhachtach é do chobhsaíocht agus do rathúnas na Cosaive agus an réigiúin ar fad. Tá mé ag súil lena theacht i bhfeidhm," arsa an tArdionadaí Mogherini ag ócáid an tsínithe.

Is clochmhíle an comhaontú sa chaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Chosaiv. Cuideoidh sé leis an gCosaiv athchóirithe a dhéanamh a bhfuil géarghá leo agus cruthófar deiseanna trádála agus infheistíochta leis. Cuirfidh sé an Chosaiv ar bhealach ina bhféadfar fás eacnamaíoch inbhuanaithe a bhaint amach agus féadfar poist a bhfuil géarghá leo a bheith de thoradh air do shaoránaigh na Cosaive, go háirithe do dhaoine óga, " a dúirt an Coimisinéir Hahn.

Rinneadh caibidlíocht maidir le CCC idir mí Dheireadh Fómhair 2013 agus mí Bhealtaine 2014, cuireadh inisealacha leis i mí Iúil 2014 agus d'aontaigh Comhairle an Aontais Eorpaigh lena shíniú an 22 Deireadh Fómhair 2015. Tar éis toiliú a fháil ó Pharlaimint na hEorpa, táthar ag súil go dtiocfaidh CCC i bhfeidhm sa chéad leath den bhliain seo chugainn.

A luaithe a bheidh sé i bhfeidhm, bunóidh an CCC caidreamh conarthach lena mbainfidh cearta agus oibleagáidí frithpháirteacha agus lena gcumhdófar réimse leathan earnálacha. Tá CCC dírithe ar urraim do na prionsabail dhaonlathacha agus do ghnéithe lárnacha atá ina ndlúthchuid de mhargadh aonair an Aontais Eorpaigh. Bunófar limistéar faoi CCC lena gceadófar saorthrádáil agus cur i bhfeidhm na gcaighdeán Eorpach i réimsí eile amhail an iomaíocht, státchabhair agus maoin intleachtúil. Cuideoidh sé freisin le cur chun feidhme na n-athchóirithe atá deartha chun go nglacfaidh an Chosaiv le caighdeáin Eorpacha. Cumhdaítear le forálacha eile an t-idirphlé polaitiúil, comhar i réimse leathan earnálacha, an t-oideachas, an fhostaíocht agus cúrsaí fuinnimh, an comhshaol agus cúrsaí ceartais agus gnóthaí baile ina measc. 

Leanfaidh an tAontas Eorpach de bheith ag tacú le dul chun cinn na Cosaive ar a conair Eorpach tríd an bpróiseas cobhsaíochta agus comhlachais, an beartas atá deartha ag an Aontas chun comhar le tíortha na mBalcán Thiar a chothabháil, chomh maith le comhar réigiúnach. Is dlúthchuid den phróiseas sin iad Comhaontuithe Cobhsaíochta agus Comhlachais. D’fhonn tacú leis an athchóiriú atá riachtanach, cuireann an tAontas Cúnamh Réamhaontachais ar fáil do na Balcáin Thiar agus don Tuirc ar fiú €11.7 billiún é thar an tréimhse 2014-2020, as a bhfuil €645.5 milliún le leithdháileadh ar an gCosaiv.

An Chosaiv*

Tá na tagairtí don Chosaiv gan dochar do sheasaimh maidir le stádas. Tá siad ag teacht le Rún 1244/99 ó Chomhairle Slándála na Náisiún Aontaithe agus le tuairim na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar Dhearbhú Neamhspleáchais na Cosaive.