An Chomhairle Eorpach, 18-19 Feabhra 2016 - Conclúidí maidir leis an imirce

Comhairle Eorpach
  • 19/02/2016
  • 5:30
  • An Bhruiséil
  • Preaseisiúint
  • 72/16
  • Ceartas
  • Gnóthaí Baile
19/02/2016
Teagmhálaithe preasa

Jüri Laas
Preasoifigeach
+32 22815523
+32 470957561

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Ester Arauzo-Azofra
Preasoifigeach
+32 22815361
+32 473630723

II. IMIRCE

4. Mar fhreagairt ar an ngéarchéim imirce atá os comhair an Aontas, is gá é a bheith mar chuspóir go gcuirfear srian ar an sreabhadh imirce go sciobtha, go ndéanfar ár dteorainneacha seachtracha a chosaint, go ndéanfar an imirce neamhdhlíthiúil a laghdú agus go ndéanfar sláine limistéar Schengen a choimirciú. Mar chuid den chur chuige cuimsitheach sin, rinne an Chomhairle Eorpach measúnú, ar bhonn tuarascálacha mionsonraithe ón Uachtaránacht agus ón gCoimisiún, ar chur chun feidhme na dtreoirlínte a comhaontaíodh i mí na Nollag.

5. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach gur chinn ECAT cuidiú le taiscéalaíocht, faireachán agus faireachas a dhéanamh ar thrasnuithe neamhdhleathacha sa Mhuir Aeigéach agus iarrann sí ar chomhaltaí uile ECAT tacú go gníomhach leis an mbeart sin. Ba cheart don Aontas, go háirithe do FRONTEX, oibriú i ndlúthchomhar le ECAT.
 
6. Is tosaíocht i gcónaí é an Plean Gníomhaíochta idir an tAontas agus an Tuirc a chur chun feidhme go hiomlán agus go pras, chun bac a chur ar an sreabhadh imirce agus chun dul i ngleic le líonraí na ngáinneálaithe agus na smuigléirí. Tá bearta glactha ag an Tuirc maidir leis an bPlean Gníomhaíochta a chur chun feidhme, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an rochtain atá ag dídeanaithe ón tSiria ar mhargadh an tsaothair sa Tuirc agus comhroinnt sonraí leis an Aontas. Mar sin féin, tá an sreabhadh imirceach atá ag teacht isteach sa Ghréig ón Tuirc i bhfad ró-ard i gcónaí. Tá gá le laghdú mór, inbhuanaithe ar líon na ndaoine a thagann isteach san Aontas go neamhdhleathach ón Tuirc. Caithfear bearta cinntitheacha breise a dhéanamh ina leith, ar thaobh na Tuirce chomh maith céanna, lena áirithiú go gcuirfear an Plean Gníomhaíochta chun feidhme go héifeachtach. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach an comhaontú ar thángthas air maidir leis an tSaoráid do Dhídeanaithe sa Tuirc agus iarrann sí ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit na tionscadail tosaíochta a chur chun feidhme go pras. Is díol sásaimh di freisin an dul chun cinn atá déanta maidir le clár deonach, inchreidte don ligean isteach daonnúil leis an Tuirc a ullmhú.

7. Ina theannta sin,

a) maidir leis an gcaidreamh le tríú tíortha ábhartha, ní mór don Aontas agus do na Ballstáit tacú go hiomlán leis na pacáistí cuimsitheacha saincheaptha dreasachtaí atá á bhforbairt faoi láthair do thíortha sonracha chun filleadh agus athligean isteach éifeachtach a áirithiú. Ina theannta sin, iarrann an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún, ar an Ardionadaí agus ar na Ballstáit faireachán a dhéanamh agus aghaidh a thabhairt ar thosca ar bith a spreagfadh an sreabhadh imirce;

b) ba cheart leanúint den chur chun feidhme agus den obair leantach oibríochtúil maidir le Cruinniú Mullaigh Vaileite, go háirithe an liosta comhaontaithe de 16 ghníomhaíocht tosaíochta agus ba cheart dlús a chur leis an gcur chun feidhme agus leis an obair sin;

c) ba cheart cúnamh daonnúil a chur ar fáil i gcónaí do dhídeanaithe na Siria agus do na tíortha sin atá buailte ar an tSiria. Is é cúram an chomhphobail idirnáisiúnta é seo a dhéanamh, agus é a dhéanamh láithreach bonn. Sa chomhthéacs seo, is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach an toradh a bhí ar an gComhdháil a reáchtáladh i Londain an 4 Feabhra dar teideal "Ag Tacú leis an tSiria agus leis an Réigiún" agus iarrann sí ar an gCoimisiún, ar na Ballstáit agus ar na tíortha eile go léir a bhí rannpháirteach ann na gealltanais a thug siad a chur chun feidhme go pras;
 
d) is cúis mhór imní i gcónaí é an síorshreabhadh imirceach neamhrialta ar bhealach na mBalcán Thiar, a fhágann go mbeidh gá le gníomhaíocht bhreise chomhbheartaithe, nach bhféadfar a thuilleadh daoine a ligean tharainn agus go gcaithfear deireadh a chur le bearta neamhchomhordaithe feadh an bhealaigh, agus na hiarmhairtí daonnúla atá ann do na Ballstáit atá thíos leis á gcur san áireamh. Tá sé tábhachtach freisin go gcoinneoimis súil ghéar ar a bhféadfadh tarlú ar bhealaí eile chun na hEorpa agus dul i mbun gnímh chomhbheartaithe láithreach más gá;

e) ghlac an Chomhairle Rún an 12 Feabhra 2016. Ní mór gnáthfheidhmiú limistéar Schengen a athshlánú ar bhealach comhbheartaithe, agus lántacaíocht á tabhairt do na Ballstáit sin atá i ngátar. Ní mór dúinn filleadh arís ar an gcás ina gcuirfeadh gach Ball de limistéar Schengen Cód Teorainneacha Schengen i bhfeidhm go hiomlán agus ina ndiúltóidís cead isteach ag na teorainneacha seachtracha do náisiúnaigh tríú tír nach bhfuil na coinníollacha iontrála á gcomhlíonadh acu, nó nach bhfuil iarratas ar thearmann déanta acu ainneoin go raibh an deis acu sin a dhéanamh, agus sainiúlachtaí na dteorainneacha muirí á gcur san áireamh, lena n áirítear tríd an gClár Oibre idir an tAontas agus an Tuirc a chur chun feidhme;

f) le cabhair ón Aontas, tá feabhas ag teacht de réir a chéile ar bhunú agus ar fheidhmiú na dteophointí a mhéid a bhaineann le sainaithint, le clárú, le méarlorgaireacht agus le seiceálacha slándála ar dhaoine agus ar dhoiciméid taistil; mar sin féin, tá go leor eile le déanamh fós, go háirithe ionas go bhfeidhmeodh na teophointí mar is ceart, ionas go sainaithneofar agus go gclárófar gach uile dhuine a thagann isteach (lena n-áirítear seiceálacha slándála córasacha in éadan bunachair sonraí Eorpacha, go háirithe Córas Faisnéise Schengen, mar a éilítear faoi dhlí an Aontais), chun an próiseas athlonnaithe a chur chun feidhme ina iomláine, chun bac a chur ar shreabhadh tánaisteach imirceach agus iarrthóirí tearmann agus chun a oiread áiseanna glactha atá riachtanach a chur ar fáil chun freastal ar imircigh, faoi dhálaí daonnúla, fad atá a gcás á shoiléiriú. Níl sé de cheart ag iarrthóirí tearmainn an Ballstát ina n-iarrfaidh siad tearmann a roghnú iad féin;
 
g) ní mór dul i mbun gnímh láithreach agus leas a bhaint as acmhainní uile an Aontais agus as na hacmhainní náisiúnta go léir atá ar fáil chun faoiseamh a thabhairt do chás daonnúil na n-imirceach ar bhealach na mBalcán Thiar. Chuige sin, measann an Chomhairle Eorpach go gcaithfear anois cur ar chumas an Aontais cúnamh daonnúil a chur ar fáil go hinmheánach i gcomhar le heagraíochtaí amhail UNHCR, chun tacú le tíortha a bhfuil an iliomad dídeanaithe agus imirceach ag déanamh orthu, ag tógáil ar an taithí atá ag roinn an Aontais um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta. Is díol sásaimh don Chomhairle Eorpach go bhfuil rún daingean ag an gCoimisiún tograí nithiúla a chur i dtoll a chéile a luaithe is féidir;

h) ba cheart na heilimintí go léir a comhaontaíodh i mí na Nollag seo caite a chur chun feidhme láithreach, lena n-áirítear na cinntí maidir le hathlonnú agus bearta lena n áiritheofar cur ar ais agus athligean isteach. A mhéid a bhaineann leis an togra le haghaidh 'Garda Teorann agus Cósta Eorpach', ba cheart dlús a chur leis an obair ionas go dtiocfar ar chomhaontú polaitiúil faoi Uachtaránacht na hÍsiltíre agus ionas go bhféadfar an córas nua a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir;

i) iarrann an Chomhairle Eorpach ar an mBanc Eorpach Infheistíochta féachaint láithreach, i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún, ar bhealaí a bhféadfadh an banc cabhrú leis an Aontas Eorpach ina leith sin.

8. Is beag toradh a bheidh ar an straitéis chuimsitheach a comhaontaíodh i mí na Nollag mura ndéanfar gach gné di a shaothrú ar bhonn comhpháirteach agus mura ngníomhóidh na hinstitiúidí agus na Ballstáit as láimh a chéile agus i ndlúthchomhar lena chéile. Ag an am céanna, ní mór dul chun cinn a dhéanamh i dtreo creat reatha an Aontais a athchóiriú d'fhonn beartas tearmainn a bheidh daonnúil, éifeachtúil a áirithiú. Chuige sin, tar éis mhórphlé an lae inniu, cuirfear dlús le hullmhúcháin a cheadóidh díospóireacht chuimsitheach ag an gcéad chruinniú eile den Chomhairle Eorpach, tráth a socrófar tuilleadh treoirlínte agus tráth a ndéanfar tuilleadh cinntí, a bhunófar ar mheasúnacht níos críochnaithí.