Tuairisc ón Uachtarán Donald Tusk do Pharlaimint na hEorpa maidir le cruinniú Chomhairle Eorpach mhí Feabhra

Comhairle Eorpach
  • 24/02/2016
  • 16:00
  • Aitheasc
  • 82/16
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Gnóthaí Institiúideacha
24/02/2016
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Caint roimh an gcruinniú

Bhí an Chomhairle Eorpach dheireanach chomh deacair céanna le haon cheann eile le linn mo théarmasa. Agus bíodh gur thángamar ar réiteach comhchoiteann, cuirfear féachaint chrua orainn amach anseo, go háirithe i ngeall ar an reifreann sa Ríocht Aontaithe faoi fhanacht ina ball den Aontas Eorpach nó a mhalairt. Is iad na Briotanaigh iad féin, agus iad féin amháin, ar féidir dhóibh an cinneadh sin a ghlacadh, rud agus a dhéanfaidh. An rud a d'fhéadamar féin a dhéanamh ónár dtaobhna de ná socrú nua don Bhreatain laistigh den Aontas Eorpach a chomhaontú. Rud agus a rinneamar.

Chomhaontaigh an 28 gCeann Stáit nó Rialtais d'aon ghuth agus ghlac siad socrú do-athraithe don Ríocht Aontaithe san Aontas Eorpach a bheidh ceangailteach ó thaobh dlí. Tá an cinneadh i ndáil le socrú nua ag teacht leis na Conarthaí agus ní thig leis an gCúirt Bhreithiúnais é a chealú. Tiocfaidh an socrú i bhfeidhm i gcás ina gcinnfidh muintir na Breataine fanacht san Aontas, agus sa chás sin amháin. Má chineann siad é a fhágáil, beidh deireadh leis an socrú.

Chomhaontaíomar faoin méid sin uile sa chaoi nach mbainfeadh sé ónár luachanna bunúsacha, amhail cead saorghluaiseachta agus prionsabal na neamh-idirdhealaitheachta. Agus sa chaoi nach mbainfeadh sé ó fhorbairt an Aontais Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta amach anseo. Dá mbeadh aon amhras orm ina thaobh seo ní leomhfainn socrú dá shórt a mholadh.

Fág go raibh mórán deacrachtaí againn, níor thug na ceannairí a gcúl leis an mbord idirbheartaíochta aon uair óir bhíomar lánfheasach ar gach a raibh i ngeall orthu .i. an Ríocht Aontaithe a choimeád san Aontas agus geopholaitíocht na hEorpa sa todhchaí.

Ba mhaith liom an deis a thapú chun buíochas ó chroí a ghabháil leis an Uachtarán Juncker agus lena fhoireann ar fad ar oibríomar bonn ar bhonn léi i gcaitheamh an ama. Gabhaim buíochas le caibidleoirí na Parlaiminte freisin a bhí i bhfeighil na caibidlíochta agus a bhí go lánéifeachtach i dtaobh a spriocanna a bhaint amach. Táim suite dearfa de gur ghá do Pharlaimint na hEorpa a bheith lán-rannpháirteach sa phróiseas seo. Ní dhearmadfaidh mé go deo na cainteanna cinniúnacha a bhí agam leis an Uachtarán Schulz, le Verhofstadt, ceannaire an ghrúpa, agus leis na comhghleacaithe urramacha Gualtieri agus Brok. A bhuíochas sin libhse go rabhamar in ann leasanna an Aontais trí chéile a chur san áireamh. In éagmais na cabhrach sin uaibh níl aon dul go bhféadfaí an comhaontú sin a chur i gcrích. Míle buíochas libh arís.

Déanfaidh an tAontas Eorpach cinneadh mhuintir na Breataine a urramú. Má chineann an tromlach an tAontas Eorpach a fhágáil, siod é an toradh a bheidh air: Imreoidh sé athrú ó bhonn ar an Eoraip. Agus is athrú chun donais a bheidh ann. Ar ndóigh, is é seo mo thuairim phearsanta féin. Dúirt an Príomh-Aire Cameron i dTeach na dTeachtaí, Dé Luain, nár chóir an tIarthar a scoilteadh anois ach go háirithe. Tagaim leis an méid sin ó thalamh. Sin an chúis a ndearna mé gach dícheall an scoilt sin a chosc.

Ar an taobh eile, má chinneann an Bhreatain fanacht san Aontas, tá súil agam go n-áiritheoidh an Pharlaimint seo freisin go ndéanfar an socrú a comhaontaíodh a chlaochlú ina reachtaíocht mar is gá agus go dtiocfaidh sí i bhfeidhm.

Tráchtfaidh mé anois ar ghéarchéim na himirce. Chomhaontaigh na ceannairí gur ábhar tosaíochta acu i gcónaí é an Plean Gníomhaíochta Comhpháirteach leis an Tuirc, agus ní mór dúinn gach dícheall a dhéanamh chun nach dteipfidh air. Ciallaíonn sé sin, i ndeireadh na dála, nach mór ísliú a imeacht ar na harduimhreacha atá fós ag teannadh linn, agus ísliú tapa. Sin an chúis ar chinneamar cruinniú a eagrú leis an Tuirc ar an 7 Márta, freisin.

Sa phlé a rinne na ceannairí díríodh ar an gcomhthoil a fhothú le linn na géarchéime seo. Chun na críche sin ní mór dúinn aon choimhlint idir pleananna A, B agus C a sheachaint. Ní bheadh bun ná barr leis sin óir ní bheadh de thoradh air ach tuilleadh scoilteanna a chruthú san Eoraip agus bheadh an fhadhb fós gan réiteach. Ina ionad sin, ní mór dúinn sintéis de chuir chuige éagsúla a lorg. Níl aon rogha mhaith eile ann ar phlean cuimsitheach Eorpach.

Ar an dara dul síos, ní bhaineann an fhreagairt ón Eoraip leis na cinntí a dhéantar sa Bhruiséil amháin. Baineann an fhreagairt, thar aon rud eile fiú, le cinntí a dhéantar sna príomhchathracha freisin. Ní mór dúinn glacadh leis sin, ach ag an am céanna ba cheart dúinn féachaint le feabhas a chur ar chomhordú na gcinntí sin. Is chuige an tAontas Eorpach go mbeimis go léir ag obair i gcomhar le chéile.

Agus ar deireadh, ní foláir dúinn na rialacha agus na dlíthe atá glactha againn go léir, a urramú. Baineann sé sin leis na cinntí maidir le hathlonnú agus an gá atá leis an status quo ante a athghabháil de réir a chéile ina gcuirfidh gach ball de limistéar Schengen an Cód Teorainneacha Schengen i bhfeidhm ina iomláine. Níl aon amhras ach gur gá dhúinn Schengen a athchóiriú. Ní mór aga agus airgead a chaitheamh leis agus beidh iarracht ollmhór pholaitiúil ag teastáil ina leith. Beidh tíortha ann nach mbeidh ina gcumas dul i ngleic leis an dúshlán sin, b'fhéidir. Ach beidh an Eoraip ann chun cabhrú leo. Ní mór dúinn infheistíocht a dhéanamh i Schengen, gan airgead a chaitheamh lena thurnamh. Beidh a bhfuil i ndán dó ar cheann de na príomh-shaincheisteanna a phléifidh na ceannairí ar an 7 Márta.

Ar leithligh uaidh sin, dhearbhaigh na ceannairí an gá atá le cabhair dhaonnúil a sheoladh chuig dídeanaithe na Siria sa réigiún. Ba dhíol sásaimh dúinn comhdháil na ndeontóirí i Londain mar ar tháinig dhá thrian de na gealltanais ón Eoraip. Chomhaontaigh na ceannairí bogadh ar aghaidh go tapa leis an €3.3 billiún atá geallta do 2016 a íoc amach, chomh maith leis an €3 billiún a comhaontaíodh chun cabhrú leis na dídeanaithe sa Tuirc. Ní freagracht don Eoraip í seo amháin. Dá bhrí sin, coinneoidh mé orm ag iarraidh freagairt dhomhanda ar an ngéarchéim seo a fhothú ag cruinnithe G7 agus G20 níos déanaí i mbliana.

Mar fhocal scoir, cuirfidh mé clabhsúr ar an gcaint leis an achainí gan ligean don anfa seo sinn a chur de dhroim seoil. Ní leor fuireach feitheamh agus féachaint. Tá guais chinniúnach i stair na hEorpa buailte linn. Ní mór dúinn gníomhú as cosa i dtaca. Táim i dtortaobh le tacaíocht uaibhse. Go raibh maith agaibh. 

Mar fhocal scoir

An dá shaincheist atá faoi chaibidil againn inniu: Tá dlúthbhaint ag an socrú maidir leis an Ríocht Aontaithe agus ag an imirce le chéile. Tá mé cinnte dearfa de go mbeidh an tslí a dtabharfaimid aghaidh ar ghéarchéim na ndídeanaithe/a ndéanfaimid í a bhainistiú ríthábhachtach don fheachtas reifrinn. Iad uile ar mian leo aontacht an Aontais Eorpaigh a chaomhnú, ar mian leo aontacht an Iarthair ina iomláine a chaomhnú, agus atá den tuairim go bhfuil uair na cinniúna buailte linn, ba cheart dóibh bheith daingean diongbháilte agus iad ag taobhú leis an bplean comhchoiteann sin.

Is éard atá i gceist agam le plean comhchoiteann go gcuirfear ár gcinneadh chun feidhme go héifeachtach, go n-urramófar cód Schengen go hiomlán agus go dtabharfar faoi ghníomhaíocht chomhchoiteann leis an Tuirc. Má thagann éinne salach ar an aontacht seo atá ag teacht chun cinn i leith géarchéim na himirce, d'fhéadfadh sé go mbeadh tionchar aige sin ar chinneadh na Ríochta Aontaithe an tAontas a fhágáil.

Mar a dúirt mé cheana, ní thiocfaidh an socrú maidir leis an Ríocht Aontaithe i bhfeidhm ach amháin má chinneann muintir na Breataine ar fhanacht. Má chineann siad ar fhágáil, beidh deireadh leis an socrú. Ná bíodh aon dalbhadh ar éinne faoin bpointe sin. Ní hé gur cheann amháin den iliomad babhtaí idirbheartaíochta i ndáil leis an socrú don Ríocht Aontaithe laistigh den Aontas é, ach b'in tús agus deireadh leis mar ghnó. Ní bheidh a thuilleadh ann. Go raibh maith agaibh.