Ráiteas ó Chinn Stáit nó Rialtais an Aontais Eorpaigh

Cruinniú mullaigh idirnáisiúnta
  • 08/03/2016
  • 04:50
  • An Bhruiséil
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 111/16
  • Ceartas
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
08/03/2016
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Jüri Laas
Preasoifigeach
+32 22815523
+32 470957561

1. Tar éis an chruinnithe a bhí acu leis an bPríomh-Aire Davutoğlu, thug Cinn Stáit nó Rialtais an Aontais aghaidh ar staid na himirce, go háirithe maidir le bealach na mBalcán Thiar. Ba dhíol sásaimh dóibh an t-idirphlé a bhí acu le Príomh-Aire na Tuirce maidir leis an gcaidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc agus maidir leis an dul chun cinn atá déanta sa Phlean Gníomhaíochta Comhpháirteach. Dhearbhaigh an Tuirc a tiomantas maidir leis an gcomhaontú déthaobhach um athligean isteach idir an Ghréig agus an Tuirc a chur chun feidhme agus go nglacfaidh sí ar ais go gasta na himircigh sin uile nach bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu agus a thagann isteach chun na Gréige ón Tuirc agus go nglacfaidh sí ar ais na himircigh neamhrialta go léir a ghabhtar in uiscí na Tuirce.

D'aontaigh na Cinn Stáit nó Rialtais go bhfuil gá le bearta láidre chun na bealaí a úsáidtear chun smuigléireacht a dhéanamh ar dhaoine a dhúnadh, chun múnla gnó na smuigléirí a bhriseadh, chun ár dteorainneacha seachtracha a chosaint agus chun deireadh a chur le géarchéim na himirce san Eoraip. Ní mór dúinn an nasc a bhriseadh idir dul ar bord báid agus socrú síos san Eoraip.

Is ar an mbonn sin a leag siad béim ar a thábhachtaí atá gníomhaíocht ECAT sa Mhuir Aeigéach ar cuireadh tús inniu léi. D'iarr siad ar gach comhalta ECAT tacú go gníomhach léi. Ba dhíol sásaimh dóibh na moltaí breise a rinne an Tuirc inniu chun aghaidh a thabhairt ar shaincheist na himirce. D'aontaigh siad go n-oibreoidh siad ar bhonn na bprionsabal atá iontu:

• na himircigh neamhrialta nua uile a thagann isteach go hoileáin na Gréige ón Tuirc a chur ar ais agus seasfaidh an tAontas Eorpach na costais;
• Siriach amháin a athlonnú ón Tuirc go dtí Ballstáit an Aontais Eorpaigh in aghaidh gach Siriach a ligfidh an Tuirc isteach an athuair ó oileáin na Gréige, faoi chuimsiú na ngealltanas atá ann cheana;
• dlús a chur faoi chur chun feidhme treochláir le haghaidh léirscaoilte víosaí i gcomhar leis na Ballstáit uile d'fhonn fáil réidh leis na ceanglais víosa atá ar shaoránaigh na Tuirce faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2016 ar a dhéanaí;
• eisíoc an 3 billiún euro a leithdháileadh ar dtús a bhrostú chun maoiniú a áirithiú le haghaidh an chéad tacar tionscadal faoi dheireadh mhí an Mhárta agus cinneadh a dhéanamh maidir le maoiniú breise don tSaoráid do Dhídeanaithe na Siria;
• an bóthar a réiteach don chinneadh lena ndéanfar caibidlí nua a oscailt a luaithe is féidir sa chaibidlíocht aontachais, ag tógáil ar an méid atá sna conclúidí ón gComhairle Eorpach i mí Dheireadh Fómhair 2015;
• oibriú i gcomhar leis an Tuirc i ngníomhaíocht chomhpháirteach ar bith chun feabhas a chur ar dhálaí daonnúla sa tSiria ionas go bhféadfaidh na dídeanaithe agus an pobal áitiúil maireachtáil i limistéir shábháilte.

Déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí na moltaí sin a bhrostú ar aghaidh agus tiocfaidh sé ar shocrú leis an Tuirc maidir leis na mionsonraí roimh chruinniú na Comhairle Eorpaí i mí an Mhárta. Urramófar an dlí Eorpach agus an dlí idirnáisiúnta leis an obair seo.

Phléigh Cinn Stáit nó Rialtais an Aontais Eorpaigh cás na meán sa Tuirc freisin le Príomh-Aire na Tuirce.

2. Mheabhraigh na Cinn Stáit nó Rialtais ina theannta sin gur chinn an Chomhairle Eorpach, ag an gcruinniú a bhí aici ar an 18-19 Feabhra, filleadh ar staid ina mbeadh Cód Teorainneacha Schengen á chur i bhfeidhm go hiomlán ag gach ball de Limistéar Schengen, agus sainiúlachtaí na dteorainneacha muirí á gcur san áireamh, agus deireadh a chur le cur chuige an ligin tharainn. Tá deireadh tagtha anois leis na sreafaí mírialta imirceach ar bhealach na mBalcán Thiar.

3. Is gá gníomhú mar a leanas, ionas go mairfidh sé:

a) caithfear seasamh ar ghualainn leis an nGréig ag an am corrach seo agus ár míle dícheall a dhéanamh an staid atá tagtha chun cinn de bharr na forbartha sin a bhainistiú. Is freagracht chomhchoiteann don Aontas é seo agus is gá leas a bhaint ar bhealach pras éifeachtúil as modhanna agus as acmhainní uile an Aontais agus as rannchuidiú na mBallstát freisin;

b) caithfear freagairt éifeachtach a thabhairt láithreach ar an anacair dhaonnúil atá á saothrú go tréan ar an láthair. Déanfaidh an Coimisiún tacaíocht éigeandála a chur ar fáil mar ábhar práinne, i ndlúthchomhar leis an nGréig, leis na Ballstáit eile agus le heagraíochtaí neamhrialtasacha ar bhonn measúnú, arna dhéanamh ag an gCoimisiún agus ag an nGréig, ar na riachtanais agus ar bhonn plean teagmhais agus freagartha. Sa chomhthéacs seo, is díol sásaimh do na Cinn Stáit nó Rialtais an togra ón gCoimisiún maidir le tacaíocht éigeandála a chur ar fáil laistigh den Aontas agus iarrann siad ar an gComhairle é a ghlacadh roimh Chomhairle Eorpach mhí an Mhárta, agus réimse na n-ionstraimí airgeadais ar féidir leas a bhaint astu á leathnú ar an dóigh sin; iarrann siad ar an údarás buiséadach na bearta leantacha uile a bhfuil gá leo a ghlacadh;

c) caithfear tuilleadh cúnaimh a thabhairt don Ghréig chun na teorainneacha seachtracha a bhainistiú, lena n-áirítear na teorainneacha le Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine agus leis an Albáin, agus feidhmiú cuí na dteophointí a áirithiú, agus sainaithint, clárú agus seiceálacha slándála á ndéanamh 100% ar gach uile dhuine, agus acmhainní glactha leordhóthanacha á gcur ar fáil. Eiseoidh Frontex glao breise ar aoi-oifigigh náisiúnta a luaithe is féidir agus ba cheart do na Ballstáit uile freagairt iomlán a thabhairt ar an nglao faoin 1 Aibreán ar a dhéanaí. Déanfaidh Europol aoi-oifigigh a imscaradh go gasta sna teophointí go léir chun seiceálacha slándála a threisiú agus chun tacú le húdaráis na Gréige sa chomhrac i gcoinne na smuigléirí;

d) caithfear cabhrú leis an nGréig chun cur ar ais na n-imirceach neamhrialta uile nach bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu go dtí an Tuirc a áirithiú, go cuimsitheach, go mear agus ar mhórscála, bunaithe ar an gcomhaontú um athligean isteach idir an Ghréig agus an Tuirc agus, ón 1 Meitheamh, bunaithe ar an gcomhaontú um athligean isteach idir an tAontas agus an Tuirc;

e) caithfear dlús a chur, ar bhealach inbhuanaithe, le cur chun feidhme an athlonnaithe chun go bhféadfar an t-ualach trom atá ar an nGréig faoi láthair a mhaolú. Eiseoidh EASO glao breise ar shaineolas náisiúnta chun tacú le córas tearmainn na Gréige agus ba cheart do na Ballstáit go léir freagairt ghasta, iomlán a thabhairt air sin. Iarrtar ar na Ballstáit tuilleadh áiteanna don athlonnú a chur ar fáil freisin mar ábhar práinne. Tabharfaidh an Coimisiún tuairisc don Chomhairle gach mí maidir le cur chun feidhme na ngealltanas maidir le hathlonnú;

f) caithfear leanúint de bheith ag comhoibriú go dlúth le tíortha na mBalcán Thiar nach bhfuil san Aontas Eorpach agus aon chúnamh is gá a chur ar fáil;

g) caithfear na gealltanais maidir le hathlonnú atá ann faoi láthair a chur chun feidhme agus leanúint leis an obair atá ar siúl maidir le clár deonach, inchreidte, daonnúil don ligean isteach a ullmhú leis an Tuirc;

h) caithfear aon bhearta a bhfuil gá leo a dhéanamh láithreach maidir le bealaí nua a d'fhéadfaí a oscailt, agus dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne na smuigléirí;

i) caithfear na heilimintí uile atá sa treochlár ón gCoimisiún "dul ar ais chuig Schengen" a bhrostú ar aghaidh, mar ábhar tosaíochta, chun deireadh a chur le rialuithe sealadacha ag na teorainneacha inmheánacha agus gnáthfheidhmiú limistéar Schengen a athbhunú roimh dheireadh na bliana.

Leis an doiciméad seo, ní chuirfear aon ghealltanas nua de cheangal ar na Ballstáit a mhéid a bhaineann le hathlonnú ná le hathshocrú.

4. Is bearta práinneacha iad sin a chaithfear a ghlacadh i gcomhthéacs gach a bhfuil ag tarlú faoi láthair ar an talamh agus ba cheart iad a choinneáil faoi athbhreithniú. Fillfidh an Chomhairle Eorpach ar chomhad na himirce agus gach gné de ag an gComhairle Eorpach i mí an Mhárta chun go ndaingneofar tuilleadh cur chun feidhme comhpháirteach Eorpach na straitéise cuimsithí atá againn maidir leis an imirce.