A ndúirt an tUachtarán Donald Tusk tar éis an chruinnithe leis an Uachtarán Nicos Anastasiades, sa Niocóis

Comhairle Eorpach
  • 15/03/2016
  • 12:25
  • Ráiteas agus barúlacha
  • 136/16
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
15/03/2016
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Dé bhur mbeatha. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Uachtarán Anastasiades, i dtosach báire, as na múrtha fáilte a chur romham go dtí an Niocóis inniu agus as an gcruinniú ionraic fónta a bhí againn ó chianaibh.

Is é an fáth ar tháinig mé go dtí an Chipir inniu plé a dhéanamh faoi chéimeanna breise i ndáil le comhar an Aontais Eorpaigh leis an Tuirc maidir leis an tslí inar féidir linn déileáil le géarchéim na himirce. Ní chun brú a chur ar an gCipir a tháinig mé, má tá. Tháinig mé anseo chun éisteacht a thabhairt daoibhse roimh an gComhairle Eorpach a bheidh ar siúl an tseachtain seo.

Ag an gcruinniú mullaigh a bhí againn an tseachtain seo caite, is é a bhí á phlé againn an comhar leis an Tuirc a neartú tuilleadh. Is colún tábhachtach é sin mar chuid de straitéis chuimsitheach chomhchoiteann na hEorpa. Ach ní den chríonnacht é plean a fhothú ar aon cholún amháin. Sin rud nár cheart dúinn a dhéanamh agus rud nach ndéanfaimid. Is é atá sna colúin eile d'ár straitéis choiteann Eorpach dul ar ais chuig Schengen, deireadh a chur leis an mbeartas trína 'ligtear tharainn', lena n-áirítear feadh bhealach na mBálcan Thiar. Agus cur go mór leis an gcabhair dhaonnúil a thugaimid do na tíortha is mó atá buailte, agus an Ghréig féin chun tosaigh.

An tseachtain seo caite, tugadh sainordú dom an comhaontú idir an Tuirc agus an tAontas Eorpach a ullmhú chun an comhar a neartú tuilleadh maidir le géarchéim na himirce. Táim ag obair ar na sonraí faoi láthair. Is mar gheall air sin a tháinig mé go dtí an Niocóis inniu. Agus sin é an chúis go rachaidh mé ar aghaidh go dtí Ankara tráthnóna freisin.

Is gá an togra ón Tuirc a cuireadh i dtoll a chéile leis an nGearmáin agus leis an Ísiltír a athchothromú ionas go nglacfaidh gach ceann de na 28 mBallstát é chomh maith le hinstitiúidí an Aontais. Tá mar chuspóir againn an chaibidlíocht a thabhairt chun críche Déardaoin agus Dé hAoine na seachtaine seo ach tá tamall eile le dul againn fós. Tá ceist ríthábhachtach na dlíthiúlachta ar cheann de na saincheisteanna is gá a réiteach. Ní mór dúinn a áirithiú go mbeidh aon scéim nua idir an Ghréig agus an Tuirc, maidir le cur ar ais ar mhórscála, ag teacht go hiomlán le dlí an Aontais agus lenár ngealltanais idirnáisiúnta. Ciallaíonn sé sin nach mór dúinn a áirithiú go ndéanfar measúnú aonair ar gach duine sa Ghréig sula ndéanfar cinneadh iad a chur ar ais go dtí an Tuirc. Ciallaíonn sé freisin nach mór dúinn a chinntiú go bhfaighidh na daoine a bhfuil cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu, cosaint iomchuí sa Tuirc. Ceist eile nach mór aghaidh a thabhairt uirthi go bhféadfaí bealaí malartacha a bheith ann ón Tuirc go dtí tíortha eile de chuid an Aontais, amhail an Bhulgáir. Ní mór é sin a chur san áireamh freisin le go mbeidh éifeacht leis an gcomhaontú.

Ach is léir go dtéann an comhar atá againn leis an Tuirc i bhfad níos faide ná an imirce. Leis an dinimic atá ann faoi láthair ní miste an deis a thapú chun an caidreamh idir an tAontas Eorpach agus an Tuirc a athadhaint. Ba mhaith liom an méid seo a shoiléiriú i ndáil leis sin, áfach. Is Aontas é an tAontas Eorpach a bhfuil 28 mBallstát ann. Tá an Chipir chomh tábhachtach céanna leis an nGearmáin, leis an bhFrainc, leis an Ísiltír nó aon Bhallstát eile. Níl tríú tír ar bith níos tábhachtaí ó mo thaobhsa de ná aon cheann de na Ballstáit. Ba cheart dúinn an deis seo a thapú agus a chinntiú gurb é an leas coiteann a thiocfaidh as an dinimic nua seo uile, agus leas na Cipire san áireamh.

Chomh fada agus a bhaineann sé leis an aontachas, ba mhaith liom a chur in iúl go soiléir go bhfuil na rialacha gan athrú. Tá an choinníollacht dhocht chéanna infheidhme agus beidh comhaontú ó na 28 mBallstát uile ag teastáil chun dul ar aghaidh.

Ar maidin phléamar na hiarrachtaí atá ar siúl i gcónaí i gcaibidlíochtaí socrúcháin na Cipire freisin, agus tacaím go huile is go hiomlán leo. D’éist mé go grinn leis an Uachtarán Anastasiades, agus dhearbhaigh mé dó go dtuigimid go maith go bhfuil an chaibidlíocht ag pointe cinniúnach anois agus go bhfuil gníomhaíochtaí uile an Aontais dírithe ar an gcaibidlíocht sin a éascú. Má bhíonn toradh fónta orthu, agus tacaíocht ón dá thaobh den oileán, beidh tús úrnua ann ní hamháin don Chipir, ach don Eoraip trí chéile agus don réigiún ar fad.

Cuirfidh mé clabhsúr ar mo chuid cainte trí fhocal a rá faoi théarnamh eacnamaíoch na Cipire. Níl ach trí bliana ann ó bhí sibh i ngéarghuais airgeadais. Tá sibh go teann i mbun bhur gcos inniu arís agus gan úsáid bainte as na hacmhainní go léir a chuir bhur gcomhpháirtithe sa limistéar euro agus ón gCreat Airgeadaíochta Idirnáisiúnta ar fáil daoibh. Is mar gheall ar bhur gcuid iarrachtaí féin a d'éirigh libh. Is comhartha fónta é sin don Chipir, don limistéar euro agus don Eoraip. Go raibh maith agaibh.