Cód teorainneacha Schengen: Glacann an Chomhairle rialachán chun seiceálacha ag teorainneacha seachtracha a threisiú

Comhairle AE
  • 07/03/2017
  • 10:40
  • Preaseisiúint
  • 113/17
  • Gnóthaí Baile
07/03/2017
Teagmhálaithe preasa

Veronica Huertas Cerdeira
Preasoifigeach (Gnóthaí Baile; Comhordúchán frithsceimhlitheoireachta)
+32 22814548
+32 470882199

Ar an 7 Márta 2017 ghlac an Chomhairle rialachán lena leasaítear an cód teorainneacha Schengen chun seiceálacha i gcoinne bunachair sonraí ábhartha ag na teorainneacha seachtracha a threisiú.

“Is uirlis thábhachtach é na rialuithe ar theorainneacha seachtracha a threisiú chun dul i ngleic leis an mbagairt sceimhlitheoireachta san Eoraip agus chun slándáil ár gcuid saoránach a fheabhsú. Le seiceálacha córasacha ag na teorainneacha seachtracha beimid in ann aghaidh a thabhairt ar rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann don tslándáil inmheánach, lena n-áirítear an riosca ó throdaithe eachtracha sceimhlitheoireachta fillte.”

Carmelo Abela, Aire Gnóthaí Baile agus Slándála Náisiúnta Mhálta

Leis an leasú, beidh iallach ar na Ballstáit seiceálacha córasacha a dhéanamh i gcoinne bunachair shonraí ábhartha maidir le gach duine, lena n-áirítear na daoine sin a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta acu faoi dhlí an Aontais (i.e. saoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlach nach saoránaigh den Aontas iad) agus iad ag trasnú na dteorainneacha seachtracha. I measc na mbunachair sonraí a ndéanfar seiceálacha ina gcoinne, áireofar Córas Faisnéise Schengen (SIS) agus bunachar sonraí Interpol ina bhfuil faisnéis faoi dhoiciméid taistil a cailleadh agus a goideadh (SLTD). Leis na seiceálacha sin beidh na Ballstáit in ann a fhíorú nach bagairt don bheartas poiblí, don tslándáil inmheánach ná don tsláinte poiblí iad na daoine sin. Beidh an oibleagáid sin i bhfeidhm ag gach teorainn sheachtrach (idir theorainneacha aeir, farraige agus talún), idir theacht isteach agus dhul amach.

Mar sin féin, i gcás ina mbeadh an iomarca tionchair ar shruth na tráchta ag teorainn farraige nó talún dá ndéanfaí na bunachair shonraí a sheiceáil ar bhealach córasach, ceadófar do na Ballstáit seiceálacha spriocdhírithe a dhéanamh i gcoinne bunachair shonraí, ar an gcoinníoll nach riosca é sin don tslándáil inmheánach, don bheartas poiblí, do chaidreamh idirnáisúnta na mBallstát nó nach bagairt é don tsláinte phoiblí.

Maidir le teorainneacha aeir, ní bheidh na Ballstáit in ann seiceálacha spriocdhírithe a dhéanamh i gcoinne bunachair shonraí ach amháin ar feadh idirthréimhse uasta sé mhí ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Féadfar an tréimhse sin a fhadú go ceann tréimhse eile suas go 18 mí i gcásanna eisceachtúla agus i gcásanna sonracha, i gcásanna ina bhfuil deacrachtaí sonracha bonneagair ann a éilíonn tréimhse ama níos faide i gcomhair na n-athruithe riachtanacha.

Na chéad chéimeanna eile

Is gá don Chomhairle agus do Pharlaimint na hEorpa an rialachán a glacadh a shíniú. Foilseofar an téacs sínithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus tiocfaidh sé i bhfeidhm 20 lá ina dhiaidh sin.

Cúlra

Ba i mí na Nollag 2015 a chuir an Coimisiún Eorpach an rialachán seo lena leasaítear cód teorainneacha Schengen (CTS) i láthair. Is freagairt é an méid seo don mhéadú atá tagtha ar na bagairtí sceimhlitheoireachta agus don iarraidh a rinne an Chomhairle ina conclúidí an 9 agus an 20 Samhain 2015 go ndéanfaí CTS a athbhreithniú ar bhealach spriocdhírithe i bhfianaise “na dtrodaithe eachtracha sceimhlitheoireachta”.

Cé go bhfuil sé d’oibleagáid cheana ar na Ballstáit seiceáil chórasach a dhéanamh sna bunachair ar fad ar náisiúnaigh tríú tír ar theacht isteach dóibh, ar chúiseanna oird phoiblí agus slándála inmheánaí, ní fhoráiltear faoi láthair do sheiceáil mar sin sna bunachair ar fad ar dhul amach dóibh. Thairis sin, tá daoine a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta acu faoi réir seiceáil íosta ar mhaithe le céannacht an duine a dheimhniú. Leis an leasú seo, fágfar go mbeidh na hoibleagáidí ar aon dul lena chéile chun seiceálacha córasacha a dhéanamh ar náisiúnaigh tríú tír ar dhul isteach agus ar imeacht dóibh, chomh maith le daoine a bhfuil ceart na saorghluaiseachta acu.

Foráiltear leis an leasú go bhféadfar úsáid níos fearr a bhaint as Córas Faisnéise Schengen, faisnéis Interpol faoi dhoiciméid taistil a cailleadh agus a goideadh agus bunachair shonraí chun feabhas a chur ar shlándáil an Aontais agus a chuid saoránach.