Mianraí coinbhleachta: Glacann an Chomhairle rialacha nua chun an maoiniú a dhéantar ar ghrúpaí armtha a laghdú

  • 03/04/2017
  • 10:15
  • Preaseisiúint
  • 181/17
  • Trádáil idirnáisiúnta & Custam
03/04/2017
Teagmhálaithe preasa

Maria Tomasik
Preasoifigeach
+32 (0)2 281 24 63
+32 (0)470 88 23 83

Ar an 3 Aibreán 2017, ghlac an Chomhairle rialachán lena ndírítear ar stop a chur leis an maoiniú a dhéantar ar ghrúpaí armtha tríd an trádáil i mianraí coinbhleachta.

Leis an rialachán, cuirtear d’oibleagáid ar chuideachtaí an Aontais a gcuid allmhairí stáin, tantalaim, tungstain agus óir a fhoinsiú ar bhealach freagrach agus a áirithiú nach rannchuideoidh a gcuid slabhraí soláthair le coinbhleacht armtha a chistiú. Beidh na rialacha ‘díchill chuí’ sin ceangailteach amhail ón 1 Eanáir 2021, cé go moltar d’allmhaireoirí iad a chur i bhfeidhm a luaithe is féidir.

Féadfar stán, tantalam, tungstan agus ór a úsáid i dtáirgí coitianta amhail fóin phóca, gluaisteáin nó seodra. I limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus i limistéir ardriosca, is minic a bhaineann grúpaí armtha leas as saothar éignithe chun na mianraí sin a bhaint agus díolann siad iad ansin chun a gcuid gníomhaíochtaí a chistiú. Trí inrianaitheacht na dtáirgí a áirithiú, tá sé mar aidhm leis an rialachán go gcuirfear stop le príomhfhoinse ioncaim atá ag na grúpaí sin.

Leis an rialachán, leagtar oibleagáidí soiléire síos gurb ar bhealach freagrach a dhéanfar an foinsiú don chuid ‘réamhtheachtach’ de phróiseas an táirgthe, a bhaineann leis na mianraí sin a eastóscadh agus a scagadh. Cumhdófar 95%, ar a laghad, d’allmhairí uile miotail agus mianraí an Aontais, cé go ndíolmhófar allmhaireoirí atá ar mhionscála. Déanfaidh na húdaráis inniúla seiceálacha chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh allmhaireoirí mianraí agus miotail san Aontas a gcuid oibleagáidí díchill chuí.

Ina theannta sin, cuirfidh an Coimisiún bearta breise eile i gcrích chun go gcuirfear tuilleadh le dícheall cuí cuideachtaí ‘iartheachtacha’ de chuid an Aontais, idir chuideachtaí beaga agus chuideachtaí móra, arb iad na cuideachtaí sin a úsáideann na mianraí sin mar chomhpháirteanna chun earraí a tháirgeadh. Cuirfidh an Coimisiún lámhleabhar i dtoll a chéile chomh maith, lena n-áirítear treoirlínte neamhcheangailteacha chun cabhrú le cuideachtaí, agus go háirithe FBManna, chun limistéir ina bhfuil coinbhleacht agus limistéir ardriosca a shainaithint.

Leis an rialachán, forbraítear treoirlínte 2011 ón Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta a leag an tagarmharc idirnáisiúnta síos maidir le dícheall cuí sa slabhra soláthair. Tagann an téacs a ghlac an Chomhairle mar thoradh ar chomhaontú ar thángthas air le Parlaimint na hEorpa i mí na Samhna 2016, a d’fhormheas an Pharlaimint i vóta i suí iomlánach ar an 16 Márta 2017.