Cuireadh ón Uachtarán Donald Tusk chuig comhaltaí na Comhairle Eorpaí

Comhairle Eorpach
  • 21/06/2017
  • 09:30
  • Preaseisiúint
  • 391/17
  • Brexit
  • Slándáil & Cosaint
  • Gnóthaí Baile
  • Gnóthaí eachtracha & caidreamh idirnáisiúnta
  • Eacnamaíocht & airgeadas
21/06/2017
Teagmhálaithe preasa

Preben Aamann
Urlabhraí Uachtarán na Comhairle Eorpaí
+32 22815150
+32 476850543

Is cóir a rá gur faoi chúinse éagsúil polaitiúil a thiocfaimid le chéile le hais mar a bhí cúpla mí ó shin, tráth a raibh siad siúd a bhíonn ag cur i gcoinne an Aontais Eorpaigh ag dul le scód. Leis na forbairtí reatha ar an mór-roinn, tá an chuma ar an scéal go bhfuil an taoide sin ag casadh de réir a chéile. I roinnt mhaith de thíortha an Aontais seo, tá neart na bpáirtithe polaitiúla, arb é an cur i gcoinne an Aontais Eorpaigh ba lón dóibh, ag dul ar gcúl. Réiteach faidhbe seachas ábhar faidhbe é an tAontas Eorpach feasta. Aisteach go leor, is iad na dúshláin mhóra a bhí ann le roinnt míonna anuas a thug le chéile muid, ar bhonn níos aontaithe ná mar a bhíodh. Ach tá buíochas ag dul freisin don tiomantas a léirigh sibhse, tiomantas a chaomhnaigh an aontacht. Glacaim buíochas libh as an méid sin agus iarraim níos mó oraibh. Is é snaidhm seo na haontachta eadrainn an chúis go bhfuil cuma níos fearr ar chúrsaí inniu, agus nóta dóchais á bhualadh don todhchaí.

Mar sin féin, ná ligtear na maidí le sruth, nó ná bímis saonta. Ní mór dúinn a léiriú do mhuintir na hEorpa gur féidir linne smacht a fháil an athuair ar imeachtaí a d’fhéadfadh an ceann is fearr a fháil ar dhaoine nó a d’fhéadfadh fiú sceoin a chur iontu uaireanta. Shocraíomar anuraidh go gcosnódh an tAontas muintir na hEorpa ar bhagairtí slándála, ar an imirce neamhdhleathach agus ar an domhandú neamhrialaithe, agus ní mór dúinn leanúint den bheart de réir ár mbriathair. Ós amhlaidh atá, ba mhaith liom dul chun cinn breise a dhéanamh le linn na Comhairle Eorpaí ar an mbeartas freagartha atá againn i leith na réimsí sin.

Cúrsaí slándála i dtosach báire. Tá an sceimhlitheoireacht ag bagairt orainn i gcónaí. Léiríonn na hionsaithe a rinneadh le déanaí gur ann do rabharta nua radacaithe anseo sa bhaile. Déanfaidh mé an fhírinne libh: ní thiocfaidh an tAontas trasna ar na Ballstáit sa chath seo ós ar na rialtais iad féin a bhíonn an beartas freagartha ag brath. Ach féadfaidh an tAontas cuidiú leis an gcomhrac sin a bhuachan. Tá dul chun cinn déanta againn go dtí seo maidir le trodaithe eachtracha agus leo siúd a fhilleann ón gcoigcríoch. Is mithid anois dlús a chur leis an gcomhar le lucht tionscail ar líne. Is sna huaireanta beaga an chloig tar éis a foilsithe is mó a bhíonn tionchar ag bolscaireacht na sceimhlitheoireachta ar dhaoine. Dá bhrí sin, ba cheart dúinn ugach a thabhairt do lucht tionscail uirlisí a fhorbairt lena mbraifí agus lena mbainfí go huathoibríoch inneachar a ghríosfadh daoine chun foréigin.

Ós rud é go bhfuil an fhreagracht orainn ar fad maidir le slándáil na hEorpa, ba mhaith liom go dtiocfaimis ar chomhaontú maidir leis an ngá atá ann tús a chur le buanchomhar struchtúrtha i réimse na cosanta. Chun go mbeidh rath air sin, beidh gá le gealltanais uaillmhianacha uaibhse: ó thionscnaimh lena bhforbrófar na cumais chosanta atá againn go cúraimí níos dúshlánaí fós, amhail oibríochtaí míleata. Léireoidh cinntí i ndáil leis sin ní hamháin a thiomanta atáimid tuilleadh infheistíochta a dhéanamh i gcúrsaí slándála agus cosanta na hEorpa, ach cuirfear an fhreagracht atá orainn maidir leis an gcaidreamh trasatlantach i dtreis chomh maith céanna, an tráth seo is géire a dhíth ar an taobh seo den Atlantach. Ba cheart cuireadh a thabhairt do gach Ballstát páirt a ghlacadh sa chomhar nua cosanta seo a bheidh ag teacht chun cinn agus níor cheart Ballstát ar bith a fhágáil ar lár. Beidh an comhar sin ina eiseamláir ag an Aontas agus é ar a mhine ghéire ag iarraidh gach Ballstát a thabhairt le chéile leis an luas céanna, in áit ligean do roinnt Ballstát titim ar gcúl fad a threabhfadh cuid eile díobh chun cinn.

Maidir leis an imirce neamhdhleathach, ní mór dúinn féachaint arís ar a bhfuil ag titim amach ar bhealach na Meánmhara Láir. Tá méadú 26 % i gcomparáid leis an mbliain seo caite ar líon na n-imirceach neamhdhleathach a tháinig i dtír san Iodáil agus atá ansin ar chúiseanna eacnamaíocha go príomha; cailleadh tuairim is 1 900 duine ar muir, agus tá cor nua faoi ghnó na smuigleála. Baineadh amach roinnt torthaí oibríochtúla ar na cinntí a rinneamar, cuireadh oiliúint ar ghardaí cósta ó chabhlach na Libia, gabhadh breis is 100 smuigléir agus rinneadh breis is 400 soitheach a neodrú. Ach ní leor an méid sin, is léir, agus ní fheicim cén fáth nach féidir linn níos mó den fhreagracht airgeadais a thabhairt orainn féin i leith fheidhmiú ghardaí cósta na Libia. Is ar scáth a chéile atáimid sa chomhrac i gcoinne na smuigléirí. Cuirim an méid sin ar bhur súile daoibh mar nach bhfuil cinntí á ndéanamh ag roinnt ionadaithe ó na Ballstáit ar leibhéal na meithle.

Ar deireadh, an domhandú neamhrialaithe. Chun cosaint a thabhairt don chur chuige atá againn sa bhaile i dtaobh na saorthrádála, ní mór dúinn cur ina luí ar an saol mór go bhfuilimid breá ábalta an Eoraip a chosaint orthu siúd ar mhian leo mí-úsáid a bhaint as an oscailteacht atá againn. Chun na críche sin, ní mór dúinn a áirithiú go bhfuil ár n-ionstraimí cosanta trádála éifeachtúil. Ní mór dúinn díospóireacht a bheith againn faoin gcaoi a gcuirfimid feabhas ar an gcómhalartacht agus faoin gcaoi a ndéanfaimid scagadh ar infheistíochtaí ó thíortha a dhéanann srianta éagóracha a fhorchur,. Ní mór go dtuigfeadh cách go bhfuil ar ár gcumas iad a chosaint ar chleachtais éagóra trádála.

Maidir le clár oibre an chruinnithe, cuirfear tús le himeachtaí mar is gnách nuair a dhéanfar tuairimí a mhalairt le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa, an tUachtarán Tajani, ag 15:00 Déardaoin. Ina dhiaidh sin, tabharfaidh an Príomh-Aire Muscat tuairisc dúinn ar staid reatha chur i bhfeidhm na gconclúidí a ghlacamar le déanaí. Díreofar sa chéad seisiún oibre ar an tslándáil inmheánach, ar an bhfrithsceimhlitheoireacht agus ar chúrsaí slándála. Ach a mbeidh na conclúidí maidir leis an nithe sin glactha againn, cuirfear an obair go leataobh agus buailimid leis an bpreas. Tiocfaimid le chéile arís chun dinnéar oibre a chaitheamh ag a bpléifear an caidreamh seachtrach. I dtosach báire, cuirfidh an Seansailéir Merkel agus an tUachtarán Macron inár láthair staid na himeartha maidir le cur chun feidhm Chomhaontú Mhionsc. Ina dhiaidh sin, roinnfidh mé féin libh roinnt smaointe i dtaobh na gcruinnithe idirnáisiúnta mullaigh a tharla le déanaí, go háirithe an ceann a bhí againn leis an Uachtarán Trump agus an ceann leis an Uachtarán Erdoğan. Ós ag caint air sin é, ba mhaith liom a mheabhrú daoibh go seasaimid go docht daingean le Comhaontú Pháras maidir leis an Athrú Aeráide. Agus sinn ag druidim le deireadh an dinnéir, ligfidh an Príomh-Aire May a hintinn linn faoin gcaibidlíocht maidir le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach. Ach a mbeidh ár gcuid caite againn, iarrfaidh mé ar na seacht gceannairí fichead fanacht go dtuga mé cuntas dóibh ar staid reatha na caibidlíochta sin agus go ndéantar formheas ar an nós imeachta maidir le hathlonnú na n-áisínteachtaí atá lonnaithe sa Ríocht Aontaithe.

Dé hAoine, cuirfear tús le himeachtaí ag a 10:00, nuair a thabharfaidh Uachtarán an Bhainc Ceannais Eorpaigh, Mario Draghi, cur i láthair faoi staid reatha an gheilleagair. Ina dhiaidh sin, pléifimid cúrsaí trádála agus glacfar na conclúidí ábhartha. Díreoimid ansin ar chonclúidí maidir leis an imirce agus tabharfaidh an tUachtarán Muscat tuairisc uaidh ar a bhfuil tarlaithe ó síníodh Dearbhú Mhálta. Roimh scor dúinn, breathnóimid go haicearrach ar an Eoraip Dhigiteach leis an Uachtarán Ratas ó tharla sin a bheith ar chlár oibre na hUachtaránachta aige. Ba cheart gur thart ar am lóin a chríochnóidh an cruinniú. Táim ag tnúth le sibh go léir a fheiceáil sa Bhruiséil.