Éifeachtúlacht mhéadaithe fuinnimh a bhaint amach: dul chun cinn a áirithiú i leith spriocanna an Aontais i dtaca leis an aeráid agus an bhfuinneamh

Comhairle AE
 • 26/06/2017
 • 19:10
 • Preaseisiúint
 • 415/17
 • Comhshaol
 • Fuinneamh
26/06/2017
Teagmhálaithe preasa

Helena Gomes
Preasoifigeach
+32 22817040
+32 479955079

Chomhaontaigh an Chomhairle a seasamh inniu maidir le togra le haghaidh treoir athbhreithnithe maidir le héifeachtúlacht fuinnimh. Leis an gcomhaontú sin, beifear in ann tús a chur leis an gcaibidlíocht le Parlaimint na hEorpa, faoi choimirce Uachtaránacht na hEastóine.

Is é príomhchuspóir na treorach a bheartaítear feabhas a chur ar na forálacha atá ann cheana agus éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceannspriocanna AE 2020 agus spriocanna aeráide agus fuinnimh AE 2030.

Meastar gur foinse fuinnimh í an éifeachtúlacht fuinnimh í féin. Rachaidh méadú na héifeachtúlachta fuinnimh chun leas an chomhshaoil, laghdófar astaíochtaí gás ceaptha teasa, tiocfaidh feabhas ar an tslándáil fuinnimh, laghdófar na costais fuinnimh a ghearrtar ar theaghlaigh agus ar chuideachtaí, cabhrófar le laghdú na bochtaineachta fuinnimh agus cuirfear le fás agus poist.

Is iad príomheilimintí na treorach athbhreithnithe:

 • Sprioc fhoriomlán éifeachtúlacht fuinnimh AE de 30% a bhaint amach
 • Oibleagáid de 1.5% ó thaobh coigiltis fuinnimh a bhaint amach, a laghdófar go dtí 1% don tréimhse 2026-2030, mura dtugtar le fios in athbhreithniú meántéarma 2024 nach bhfuil an tAontas chun a chuid spriocanna a bhaint amach
 • D’fhéadfadh gníomhaíochtaí fadtéarmacha aonair a bheith incháilithe i dtaca le hoibleagáid an choigiltis fuinnimh a chomhlíonadh
 • Aithneofar bearta malartacha mar bhearta atá comhionann le scéimeanna oibleagáide éifeachtúlachta fuinnimh
 • Beidh an deis ann cuid den fhuinneamh inathnuaite a ghinfear ar an láthair a áireamh sna coigiltis a mbainfear amach sa tréimhse 2020-2030
 • Beidh sé d’oibleagáid bochtaineacht fuinnimh a chur san áireamh nuair a cheapfar bearta nua
 • Beidh forálacha méadraithe agus billeála níos fearr ann a bheidh chun leas úsáideoirí deiridh téimh agus fuaraithe

“Tá an-áthas orainn gur éirigh linn teacht ar chomhaontú maidir leis an reachtaíocht thábhachtach seo, a bhí ina tosaíocht don Uachtaránacht againn. Is gné ríthábhachtach í an éifeachtúlacht fuinnimh d'aistriú rathúil na hEorpa ó thaobh fuinnimh de. Beifear in ann, dá bharr, dul chun cinn a dhéanamh maidir le cur chun feidhme an phacáiste le haghaidh fuinneamh glan

Joe Mizzi, Aire Fuinnimh agus Bainistithe Uisce Mhálta

Cúlra

Leis an togra ón gCoimisiún maidir le héifeachtúlacht fuinnimh déantar Treoir 2012/27/AE mar atá faoi láthair a thabhairt cothrom le dáta. Ba i mí na Samhna 2016 a thíolaic an Coimisiún í. Cumhdaítear an togra sa Phacáiste um Fhuinneamh Glan, an uirlis le haghaidh cur chun feidhme straitéis an aontais fuinnimh, agus is pacáiste leathan é sin.

Is é an aidhm ghinearálta atá leis an straitéis féachaint le dícharbónú gheilleagair an Aontais a bhaint amach faoi 2030 agus ina dhiaidh freisin, agus an fás eacnamaíoch, cosaint tomhaltóirí, an nuálaíocht agus an t-iomaíochas á neartú san am céanna.

Sna Conclúidí ón gComhairle Eorpach, i mí Dheireadh Fómhair 2014, leagadh síos sprioc tháscach de mhéadú 27% ar a laghad a dhéanamh ar éifeachtúlacht fuinnimh ar leibhéal an Aontais in 2030. Is ceart an sprioc sin a athbhreithniú faoi 2020 i bhfianaise leibhéal de 30% a bheith beartaithe don Aontas.