Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Council adopts general approach on the return of cultural objects

Op 25 en 26 november 2013 heeft de Raad vraagstukken met betrekking tot Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport besproken en een algemene oriëntatie vastgesteld inzake het voorstel betreffende de teruggave van cultuurgoederen.

Teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze zijn weggehaald

De Raad heeft een algemene oriëntatie vastgesteld inzake het voorstel voor een richtlijn betreffende de teruggave van cultuur­goederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een lidstaat zijn gebracht. Het voorstel is een herziening van Richtlijn 93/7/EEG en bevat verscheidene belangrijke veranderingen:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied - ieder als nationaal bezit gedefinieerd cultuurgoed komt in aanmerking voor teruggave
  • verlenging van de termijnen voor het opstarten van teruggave-procedures
  • als er sprake is van vergoeding wordt de bewijslast bij de bezitter van het kunstwerk gelegd
  • verbeterde administratieve samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de nationale autoriteiten

Met deze algemene oriëntatie kan het aantredende Griekse voorzitterschap informele onderhandelingen met het Europees Parlement openen. Doel is dat het voorstel nog tijdens deze zittingsperiode van het Europees Parlement wordt vastgesteld.

Hoofddoel van internationalisering en modernisering is de kwaliteit van het hoger onderwijs in Europa te verbeteren en de lerenden beter voor te bereiden op het leven in een mondiale wereld en het werken in een mondiale economie.

Nieuwe digitale leermiddelen, zoals Open leermiddelen, kunnen grote gevolgen hebben voor hoger-onderwijsstelsels. Voor het eerst hebben ministers van gedachten gewisseld over de kansen die deze nieuwe on-line middelen bieden en over de manier waarop er op nationaal en EU-niveau optimaal gebruik van kan worden gemaakt. 

Jeugdzaken

De Raad heeft conclusies vastgesteld over het verbeteren van de sociale insluiting van jongeren die niet werken en geen onderwijs of opleiding volgen (NEET's). In de conclusies wordt gezocht naar een manier om de sociale uitsluiting van deze jongeren op een systematischer manier aan te pakken, met maatregelen op het gebied van preventie, onderwijs, opleiding en niet-formeel leren, overgang van onderwijs naar werk, en werk op zich.

Vier EU-maatregelen om de werkgelegenheid voor jongeren aan te wakkeren

  • Jongerengarantieregelingen: moeten helpen bewerkstelligen dat alle jongeren onder de 25 binnen vier maanden nadat zij van school komen of werkloos worden, een kwaliteitsvol aanbod krijgen voor een baan, voortgezet onderwijs, een plaats in het leerlingstelsel of een stage
  • Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief: EU-financiering ter ondersteuning van jongeren in regio's waar het werkloosheidspercentage onder jongeren boven de 25 ligt
  • Hoogwaardige plaatsen in het leerlingstelsel en stages: ter verbetering van de overgang van school naar werk
  • Arbeidsmobiliteit: het gemakkelijker maken voor jonge Europeanen om in een ander EU-land een baan, een stage of een plaats in het leerlingstelsel te vinden

Andere agendapunten

Vrijheid en pluriformiteit van de media

De Raad heeft conclusies vastgesteld over de vrijheid en de pluriformiteit van de media in een digitale omgeving.

Sport

De sportministers hebben een aanbeveling van de Raad over de stimulering van gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging aangenomen en dat is de eerste aanbeveling op EU-niveau op sportgebied. Tevens hebben zij conclusies vastgesteld over de bijdrage van sport aan de EU-economie.

 

Videohighlights

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?