Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Еврогрупата одобрява следващото плащане за Гърция

Гръцката програма беше възобновена, когато на 26 ноември 2012 г. Еврогрупата даде политическо одобрение за следващото изплащане на финансова помощ за Гърция. Министрите похвалиха политическите действия на Гърция и постигнаха съгласие по пакет от мерки за осигуряване на устойчивостта на гръцкия дълг.


Жан-Клод Юнкер, председател на Еврогрупата и
министър-председател на Люксембург, с Оли Рен,
заместник-председател на Европейската комисия,
на пресконференцията след срещата.
© Европейски съюз, 2012 г.

 

 

Решението отразява положителната оценка, дадена на Гърция за прилагането на договорените мерки и съгласието на страната с бъдещите условия на програмата. Програмата беше временно преустановена през пролетта, когато политическата несигурност доведе до забавяне на изпълнението на мерките за реформи.

Еврогрупата похвали Гърция за усилията, положени от изборите през юни досега. По-специално, гръцкият парламент прие:

  • Законодателство (законът „Омнибус“), с цел да бъдат осъществени голям брой икономически реформи, предназначени да укрепят гръцката икономика, да подобрят ефективността на гръцката публична администрация и да повишат растежа и заетостта.
  • Бюджет за 2013 г. и средносрочна фискална стратегия за периода 2013—2016 г. Те дават възможност за фискална консолидация от 13,5 милиарда евро през 2013—2014 г., като целта е да се постигне първичен фискален излишък (без да се включват плащанията по лихвите) от 4,5 % БВП през 2016 г., така че номиналният дефицит да спадне под 3 % още същата година.

 

Еврогрупата одобри този нов срок, който представлява удължение с две години на предварително договорения график за постигането на това равнище на първичен излишък.

В контекста на преразгледания срок Еврогрупата счете, че програмата изисква по-обстоен анализ на дългосрочната устойчивост на дълга.

По тази причина бяха установени нови целеви равнища за размера на дълга, със стойност на съотношението дълг/БВП, равняваща се на 124 % през 2020 г., и значителен спад под 110 % през 2022 г., който продължава и след това.

 Еврогрупата постигна съгласие по следните мерки в подкрепа на устойчивостта на дълга:

  • Гърция да обмисли провеждането на операция за обратно изкупуване на дълга, така че да постигне значително намаление на непогасения дълг, който се държи от частния сектор.
  • Лихвата, с която се облагат заемите на Гърция по линия на Механизма за отпускане на заеми на Гърция (двустранни заеми от други държави членки), да бъде намалена.
  • Гаранционната такса ангажимент, платима от Гърция по заемите по линия на Европейския инструмент за финансова стабилност, да бъде отменена.
  • Падежът както по двустранните заеми, така и по заемите по линия на Европейския инструмент за финансова стабилност да бъде удължен с 15 години, като плащанията по лихвите бъдат отложени с 10 години.
  • Държавите членки да предадат на Гърция суми, равностойни на печалбите, произтичащи от гръцките облигации, държани по Програмата за пазара на ценни книжа на централна банка от Евросистемата.
  • При нужда държавите членки да обмислят допълнителни мерки за постигане на ключовите целеви равнища на устойчивост на дълга, след като Гърция постигне първичен излишък.

 

Държавите членки отново потвърдиха готовността си да предоставят адекватна финансова подкрепа за времетраенето на програмата и след това, докато Гърция получи отново достъп до финансовите пазари, при условие че страната изпълнява своите задължения. При нужда това ще включва обмисляне на допълнителни мерки за постигане на устойчивост на дълга.

Еврогрупата приветства и мерките на гръцките власти за осигуряване на корекции на всички бюджетни отклонения и за гарантиране на постигането на целевите равнища за приватизацията. Гърция потвърди и значителното укрепване на функционирането на отделната сметка, създадена за обслужване на дълга.

В контекста на положителната оценка Еврогрупата даде политическо одобрение за следващото плащане от Европейския инструмент за финансова стабилност, след като бъдат изпълнени необходимите национални процедури. Еврогрупата очаква да бъде в състояние на 13 декември да вземе официално решение, с което да потвърди това.

Размерът на плащането ще възлиза на общо 43,7 милиарда евро, от които 34,4 милиарда евро ще бъдат изплатени през декември. Оставащата част ще бъде изплатена на три подтранша през първото тримесечие на 2013 г. и ще бъде обвързана с прилагането на договорените поетапни действия в гръцката програма.

 

За повече информация:

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?