Soubory cookie používáme, abychom zajistili co nejlepší prohlížení našich webových stránek. Další informace naleznete na stránce jak používáme soubory cookies a jak můžete změnit svá nastavení.

Euroskupina schválila uvolnění další části pomoci Řecku

Řecký program je opět na správné cestě, neboť Euroskupina vydala dne 26. listopadu 2012 politický souhlas s výplatou další části finanční pomoci Řecku. Ministři kladně hodnotili politická opatření přijatá Řeckem a schválili soubor opatření k zajištění udržitelnosti řeckého dluhu v budoucnu.


Předseda Euroskupiny a lucemburský premiér
Jean-Claude Juncker a místopředseda Evropské
komise Olli Rehn na tiskové konferenci
po skončení zasedání.

© Evropská unie, 2012

Rozhodnutí odráží pozitivní hodnocení toho, jak Řecko provádí dohodnutá opatření, a dohody o budoucích podmínkách programu. Program byl od jara pozastaven, neboť politická nejistota vedla ke zpožděním při provádění reformních opatření.

Euroskupina ocenila úsilí, které Řecko vynaložilo od červnových voleb. Řecký parlament totiž přijal:

  • právní předpisy uzákoňující velký počet hospodářských reforem zaměřených na podporu řeckého hospodářství, zlepšení efektivnosti řecké veřejné správy a posílení hospodářského růstu a zaměstnanosti,
  • rozpočet na rok 2013 a střednědobou fiskální strategii na období 2013 až 2016. Pro období let 2013 až 2014 tak byla uzákoněna fiskální konsolidace ve výši 13,5 miliardy EUR, jejímž cílem je dosáhnout primárního rozpočtového přebytku (bez započítání úrokových plateb) ve výši 4,5 % HDP v roce 2016 a snížit ve stejném roce celkový schodek pod úroveň 3 %. 

 

Vzhledem k revidovanému cílovému datu byla Euroskupina toho názoru, že uvedený program vyžaduje širší analýzu dlouhodobé udržitelnosti dluhu. Byly tedy stanoveny nové cíle pro míru zadlužení, kdy poměr dluhu k HDP by měl v roce 2020 dosáhnout úrovně 124 % a poté v roce 2022 klesnout výrazně pod 110 % a následně pokračovat ve značném poklesu.

Euroskupina se shodla na následujících opatřeních k podpoře udržitelnosti dluhu:

  • Řecko zváží provedení operace zpětného odkupu dluhu v zájmu dosažení značného snížení nesplaceného dluhu v držení soukromého sektoru.
  • Úroková sazba z úvěrů účtovaná Řecku v rámci úvěrového nástroje pro Řecko (dvoustranné úvěry od jiných členských států) bude snížena.
  • Poplatek za garanční závazky, který Řecko platí za úvěry v rámci Evropského nástroje finanční stability (EFSF), bude zrušen.
  • Splatnost jak dvoustranných úvěrů, tak úvěrů z EFSF bude prodloužena o 15 let, přičemž všechny úrokové platby budou odloženy o 10 let.
  • Členské státy postoupí Řecku částky rovnající se ziskům vyplývajícím z držby řeckých dluhopisů centrálními bankami Eurosystému v rámci programu pro trhy s cennými papíry.
  • Členské státy zváží další opatření, bude-li to nezbytné k dosažení klíčových cílů udržitelnosti dluhu, jakmile Řecko dosáhne primárního přebytku.

 

Členské státy zopakovaly svůj závazek poskytovat odpovídající finanční podporu po celou dobu existence programu i po jeho skončení, dokud Řecko znovu nezíská přístup na finanční trhy, pokud bude plnit své povinnosti. Mezi ně patří zvážení dalších opatření, jsou-li nezbytná k dosažení udržitelnosti dluhu.

Euroskupina také uvítala opatření řeckých orgánů k zajištění nápravy překročení rozpočtu a dosažení cílů privatizace. Řecko dále potvrdilo značné posílení vedení odděleného účtu pro účely dluhové služby.

Vzhledem k pozitivnímu hodnocení vydala Euroskupina politický souhlas s výplatou další části finanční pomoci z EFSF, s výhradou dokončení nezbytných vnitrostátních postupů. Euroskupina očekává, že bude moci dne 13. prosince přijmout formální rozhodnutí k potvrzení výše uvedených opatření.

Vyplacena by byla částka v celkové výši 43,7 miliardy EUR, z toho 34,4 miliardy bude vyplaceno v prosinci. Zbytek bude vyplacen ve třech dílčích tranších v prvním čtvrtletí roku 2013, přičemž bude navázán na provádění dohodnutých „mezníkových“ opatření řeckého programu.

 

Další informace:

 

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano    Ne


Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?