Me kasutame küpsiseid (cookies) selleks, et saaksite meie veebisaidil kindlasti parima kogemuse. Lisateave selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas saate muuta oma seadistusi.

Eurorühm kiitis heaks järgmise väljamakse Kreekale

Kreeka programm suunati tagasi õigele teele, kui eurorühm andis 26. novembril 2012 poliitilise heakskiidu Kreekale antava finantsabi järgmisele väljamaksele. Ministrid tunnustasid Kreeka võetud poliitikameetmeid ja leppisid kokku meetmete paketis, millega tagatakse, et Kreeka võlg on jätkusuutlik.


Eurorühma esimees ja Luksemburgi peaminister
Jean-Claude Juncker ning Euroopa Komisjoni
asepresident Olli Rehn kohtumisele järgnenud
pressikonverentsil.

© European Union 2012

Otsus väljendab positiivset hinnangut kokkulepitud meetmete rakendamisele Kreeka poolt ja kokkulepet programmi tulevaste tingimuste suhtes. Programm peatati kevadel, kui poliitiline ebakindlus tingis viivitused reformimeetmete rakendamises.

Eurorühm tunnustas Kreeka jõupingutusi pärast juunikuiseid valimisi. Täpsemalt on Kreeka Parlament vastu võtnud:

  • õigusaktid (nn koondseadus), millega kehtestatakse palju majandusreforme Kreeka majanduse tugevdamiseks, Kreeka avaliku halduse tõhususe parandamiseks ning majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks;
  • 2013. aasta eelarve ja keskpika ajavahemiku eelarvestrateegia aastateks 2013–2016. Nendega nähakse ette eelarve konsolideerimine 13,5 miljardi euro ulatuses aastatel 2013–2014 ning seatakse eesmärgiks saavutada 2016. aastal esmane eelarveülejääk 4,5 % SKPst (ei sisalda intressimakseid), viies samal aastal valitsemissektori eelarve puudujäägi alla 3 %.

 

Eurorühm kiitis uue tähtaja heaks, pikendades seega esmase ülejäägi sellise taseme saavutamiseks varem kokku lepitud ajakava kahe aasta võrra.

Seoses muudetud tähtajaga leidis eurorühm, et programmi puhul tuleb laiemalt analüüsida pikaajalist võla jätkusuutlikkust. Seega seati võlataseme uued eesmärgid: 2020. aastal peaks valitsemissektori võla suhe SKPsse olema 124 %, 2022. aastal peaks see langema tunduvalt alla 110 % ja hiljem jätkama märkimisväärset langust.

Eurorühm leppis kokku järgmistes meetmetes võla jätkusuutlikkuse toetamiseks:

  • Kreeka kaalub võla tagasiostmise operatsiooni teostamist, et vähendada märkimisväärselt erasektori valduses oleva võla jääki;
  • vähendatakse Kreeka laenulepingu (kahepoolsed laenud teistelt liikmesriikidelt) raames Kreekalt nõutavat intressimäära;
  • tühistatakse tagatiskohustuse tasu, mille Kreeka peab maksma Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) laenudelt;
  • nii kahepoolsete kui ka EFSFi laenude tähtaega pikendatakse 15 aastat ja kõik intressimaksed lükatakse 10 aasta võrra edasi;
  • liikmesriigid maksavad Kreekale summa, mis võrdub kasumiga, mida saadakse eurosüsteemi keskpankades hoitavate Kreeka võlakirjade väärtpaberituruprogrammist;
  • kui Kreeka on esmase ülejäägi saavutanud, kaaluvad liikmesriigid vajaduse korral täiendavaid meetmeid võla jätkusuutlikkuse peamiste eesmärkide saavutamiseks.

 

Liikmesriigid kinnitasid taas oma pühendumust tagada piisav rahaline toetus programmi jooksul ja pärast seda, kuni Kreeka saavutab uuesti juurdepääsu finantsturgudele, tingimusel et ta täidab oma kohustusi. See hõlmab vajaduse korral täiendavate meetmete kaalumist võla jätkusuutlikkuse saavutamiseks.

Eurorühm tervitas samuti Kreeka ametivõimude meetmeid, millega tagatakse mis tahes eelarve-eesmärkidest kõrvalekaldumise korrigeerimine ja kindlustatakse erastamiseesmärkide saavutamine. Lisaks kinnitas Kreeka võla teenindamiseks loodud eraldi konto kasutamise märkimisväärset tõhustamist.

Seoses positiivse hinnanguga andis eurorühm poliitilise heakskiidu EFSFi järgmisele väljamaksele, mille eeltingimuseks on vajalike riiklike menetluste lõpuleviimine. Eurorühm eeldab, et ta saab 13. detsembril võtta vastu ametliku otsuse nimetatu kinnitamiseks.

Väljamakse kogusumma oleks 43,7 miljardit eurot, millest 34,4 miljardit eurot makstakse välja detsembris. Ülejäänud summa makstakse välja kolme osamaksena 2013. aasta esimeses kvartalis ja see on seotud Kreeka programmis kokku lepitud vahetegevuste elluviimisega.

 

Täiendav teave:

 

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah    Ei


Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?