Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw instellingen kunt wijzigen.

Eurogroep hecht zijn goedkeuring aan de volgende uitbetaling aan Griekenland

Het programma voor Griekenland is weer op koers gekomen toen de Eurogroep op 26 november 2012 zijn politieke goedkeuring heeft gehecht aan de uitbetaling van de volgende tranche van de financiële steun aan Griekenland. De ministers hebben hun waardering uitgesproken voor de door Griekenland genomen beleidsmaatregelen en een akkoord bereikt over een pakket maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de Griekse schuld houdbaar blijft.


Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Eurogroep
en eerste minster van Luxemburg, en Olli Rehn,
vicevoorzitter van de Europese Commissie, tijdens
de persconferentie na afloop van de bijeenkomst
© Europese Unie 2012

 

 

Aan deze beslissing liggen een positief oordeel over de wijze waarop Griekenland de overeengekomen maatregelen tot dusver heeft uitgevoerd en een akkoord over de toekomstige programmavoorwaarden ten grondslag. Het programma was in het voorjaar opgeschort, omdat de uitvoering van de hervormingsmaatregelen door het onzekere politieke klimaat vertraging had opgelopen.

De Eurogroep had lof voor de inspanningen die Griekenland sedert de verkiezingen in juni heeft geleverd. Het Griekse Parlement heeft met name de volgende maatregelen goedgekeurd:

  • Wetgeving (de "Omnibuswet") waarbij een groot aantal economische hervormingen wordt doorgevoerd om de Griekse economie sterker te maken, de efficiëntie van het Griekse overheidsapparaat te verbeteren en de groei en de werkgelegenheid te stimuleren.
  • Een begroting voor 2013 en een begrotingsstrategie op middellange termijn voor de periode 2013-2016. Daarin is een begrotingsconsolidatie van 13,5 miljard euro in 2013-2014 vastgesteld; voorts wordt beoogd een primair begrotingsoverschot (exclusief rente­betalingen) te halen van 4,5% van het bbp in 2016, zodat het nominale tekort in datzelfde jaar tot onder 3% daalt.

De Eurogroep heeft zijn goedkeuring gehecht aan deze nieuwe streefdatum, die neerkomt op een verlenging met twee jaar van het voorheen overeengekomen tijdschema voor dit beoogde primair begrotingsoverschot.

Deze herziene streefdatum wettigt volgens de Eurogroep een bredere analyse van de houdbaarheid van de schuld op lange termijn. Voor de schuldgraad werden derhalve nieuwe streefcijfers vastgesteld, namelijk 124% van het bbp in 2020, om in 2022 substantieel onder de 110% uit te komen, met van dan af een aanzienlijke verdere daling.

De Eurogroep heeft overeenstemming bereikt over de volgende maatregelen ter ondersteuning van de houdbaarheid van de schuld:

  • Griekenland zal overwegen schuldpapier terug te kopen om de uitstaande schuld in het bezit van de particuliere sector aanzienlijk te verminderen.
  • De rente die aan Griekenland wordt aangerekend in het kader van de Griekse leningfaciliteit (bilaterale leningen van andere lidstaten) wordt verlaagd.
  • De garantie- en bereidstellingsprovisies die door Griekenland moeten worden betaald op leningen in het kader van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit (EFSF) worden afgeschaft.De looptijden van zowel de bilaterale als de EFSF-leningen worden verlengd met 15 jaar, en alle rentebetalingen worden uitgesteld met 10 jaar.
  • De lidstaten zullen de opbrengsten van de Griekse obligaties die door de centrale banken van het Eurosysteem in het kader van Programma voor de effectenmarkten (Securities Market Programme - SMP) worden aangehouden, doorstorten aan Griekenland.
  • Zodra Griekenland erin slaagt zijn begroting met een primair overschot af te sluiten, zullen de lidstaten verdere maatregelen overwegen indien deze nodig mochten blijken om Griekenland in staat te stellen de cruciale streefcijfers inzake houdbaarheid van de schuld te halen.

 

De lidstaten herhaalden dat zij het vaste voornemen hebben om Griekenland zolang het zijn verplichtingen nakomt financiële steun te blijven verlenen tijdens de looptijd van het programma en daarna, tot Griekenland opnieuw toegang krijgt tot de financiële markten. Dit houdt in dat verdere maatregelen kunnen worden overwogen indien deze nodig blijken om de houdbaarheid van de schuld te garanderen.

De Eurogroep toonde zich ook tevreden met de maatregelen van de Griekse autoriteiten om ervoor te zorgen dat begrotingsontsporingen gecorrigeerd worden en om de streefcijfers inzake privatiseringen te halen. Griekenland heeft ook bevestigd dat het aantal verrichtingen op de aparte rekening die voor de schuldendienst is geopend, aanmerkelijk is gestegen.

Gezien deze positieve evaluatie heeft de Eurogroep zijn politieke goedkeuring gehecht aan de uitbetaling van de volgende tranche door het EFSF, zodra de daartoe te volgen nationale procedures hun beslag zullen hebben gekregen. De Eurogroep verwacht een formele beslissing ter bevestiging hiervan te kunnen nemen op 13 december.

In totaal zou 43,7 miljard euro worden uitbetaald, waarvan 34,4 miljard in december. Het resterende bedrag zal in drie kleinere tranches worden uitbetaald in het eerste kwartaal van 2013, mits de overeengekomen "mijlpaal"-acties in het programma voor Griekenland uitgevoerd worden.

 

Meer informatie:

 

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

Ja    Nee


Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?