Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Eurogrupa zatwierdza następną wypłatę dla Grecji

Program dla Grecji wrócił na właściwy kurs, po tym jak 26 listopada 2012 r. Eurogrupa wyraziła polityczną aprobatę dla dokonania kolejnej wypłaty pomocy finansowej na rzecz Grecji. Ministrowie wyrazili uznanie dla działań politycznych podjętych przez Grecję i porozumieli się w sprawie pakietu środków, dzięki którym państwo to będzie zdolne do obsługi swojego zadłużenia.


Luksemburski premier i przewodniczący Eurogrupy
Jean-Claude Juncker
i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Olli Rehn
na konferencji prasowej po zakończeniu posiedzenia.

© Unia Europejska 2012

Decyzja ta odzwierciedla pozytywną ocenę wdrażania przez Grecję uzgodnionych środków i porozumienie co do przyszłych warunków programu. Program był w zawieszeniu od wiosny, kiedy polityczne niejasności doprowadziły do opóźnień w realizacji środków reformatorskich. 

Eurogrupa doceniła starania podjęte przez Grecję od czasu czerwcowych wyborów. Grecki parlament przyjął m.in.:

  • Przepisy („ustawę zbiorczą”) wprowadzające w życie szereg reform gospodarczych, które mają wzmocnić grecką gospodarkę, zwiększyć efektywność greckiej administracji publicznej oraz pobudzić wzrost i zatrudnienie. 
  • Budżet na rok 2013 oraz średnioterminową strategię fiskalną na lata 2013–2016. Wprowadzają one w życie wartą 13,5 mld euro konsolidację fiskalną w okresie 2013–2014 i mają doprowadzić do uzyskania w 2016 roku pierwotnej nadwyżki budżetowej (bez uwzględniania kosztów obsługi zadłużenia) w wysokości 4,5% PKB, dzięki czemu w tym samym roku uda się zmniejszyć deficyt nominalny do poziomu poniżej 3%. 

  

Eurogrupa zaaprobowała tę nową docelową datę, która o dwa lata wydłuża harmonogram uprzednio uzgodniony w celu uzyskania nadwyżki pierwotnej na tym poziomie.

Eurogrupa uznała, że biorąc pod uwagę tę zmienioną docelową datę, program umożliwia szerszą analizę długoterminowej zdolności do obsługi zadłużenia. Ustalono zatem nowe wartości docelowe dla poziomu zadłużenia; wskaźnik zadłużenia ma wynieść 124% w 2020, zmniejszyć się sporo poniżej 110% w 2022 roku, a następnie dalej znacznie spadać.

Eurogrupa doszła do porozumienia w sprawie następujących środków wspierających zdolność obsługi zadłużenia

  • Grecja rozważy przeprowadzenie operacji wykupu długu, co ma doprowadzić do znacznego zmniejszenia wierzytelności wobec sektora prywatnego.
  • Zmniejszone zostaną odsetki pobierane od Grecji z tytułu pożyczek udzielanych w ramach instrumentu kredytowego dla Grecji (dwustronnych pożyczek udzielanych przez inne państwa członkowskie).
  • Anulowana zostanie opłata gwarancyjna, którą Grecja powinna płacić z tytułu pożyczek w ramach Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF).
  • Terminy zapadalności zarówno pożyczek dwustronnych, jak i pożyczek z instrumentu EFSF zostaną przedłużono o 15 lat, a wszelkie płatności odsetek – odroczone o 10 lat.
  • Państwa członkowskie przekażą Grecji kwoty równe zyskom wynikającym z programu rynku papierów wartościowych prowadzonego przez bank centralny Eurosystemu posiadający greckie obligacje.
  • Państwa członkowskie rozważą dalsze środki, które w razie potrzeby umożliwią osiągnięcie kluczowych założeń w zakresie zdolności obsługi zadłużenia, gdy już Grecja uzyska nadwyżkę pierwotną.
     


Państwa członkowskie podkreśliły, że są zdecydowane przekazywać odpowiednie wsparcie finansowe w trakcie trwania programu i po jego zakończeniu, aż do momentu gdy Grecja odzyska dostęp do rynków finansowych, o ile będzie się ona wywiązywać ze swoich obowiązków. Oznacza to również rozważenie, w razie potrzeby, dalszych środków dla uzyskania przez nią zdolności obsługi zadłużenia.

Eurogrupa z zadowoleniem odniosła się też do podjętych przez greckie władze środków, które mają zapewnić korektę ewentualnych odchyleń w realizacji budżetu i zagwarantować osiągnięcie założeń w zakresie prywatyzacji.  Grecja potwierdziła też, że znacznie usprawniła funkcjonowanie oddzielnego konta utworzonego na potrzeby obsługi zadłużenia.

W świetle tej pozytywnej oceny Eurogrupa udzieliła politycznej aprobaty dla dokonania przez EFSF kolejnej wypłaty, pod warunkiem zakończenia niezbędnego procedur krajowych. Eurogrupa oczekuje, że 13 grudnia będzie w stanie podjąć formalną decyzję potwierdzającą.

Wypłata będzie opiewać na łączną kwotę 43,7 mld euro, z których 34,4 mld zostanie przekazanych w grudniu. Pozostała kwota zostanie wypłacona w trzech ratach w pierwszym kwartale 2013 roku i będzie powiązana z realizacją uzgodnionych „kluczowych” działań objętych greckim programem.


Więcej informacji:

 

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak    Nie


Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?