Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Euroskupina schváli ďalšiu splátku pre Grécko

Grécky program sa vrátil na správnu cestu, keď Euroskupina 26. novembra 2012 schválila na politickej úrovni ďalšiu splátku finančnej pomoci Grécku. Ministri vyjadrili uznanie gréckym politickým opatreniam a dohodli sa na balíku opatrení, ktorými sa má zabezpečiť udržateľnosť gréckeho dlhu.


Jean-Claude Juncker, predseda Euroskupiny
a luxemburský predseda vlády, s Olli Rehnom,
podpredsedom Európskej komisie,
na tlačovej konferencii po zasadnutí

© Európska únia 2012

V uvedenom rozhodnutí sa odráža pozitívne hodnotenie vykonávania dohodnutých opatrení zo strany Grécka a dohoda o budúcich podmienkach programu. Tento program bol pozastavený od jari, keď sa v dôsledku politickej nestability oneskorilo vykonávanie reformných opatrení. 

Euroskupina vyjadrila uznanie úsiliu, ktoré vynaložilo Grécko od júnových volieb. Grécky parlament prijal konkrétne:

  • právne predpisy („zákon Omnibus“), ktorými sa zavádza množstvo hospodárskych reforiem zameraných na posilnenie gréckeho hospodárstva, zlepšenie efektívnosti gréckej verejnej správy a na podporu rastu a zamestnanosti, 
  • rozpočet na rok 2013 a strednodobú fiškálnu stratégiu (MTFS) na roky 2013 – 2016. Vyčleňuje sa v nich 13,5 miliárd EUR na fiškálnu konsolidáciu v rokoch 2013 – 2014 a ich cieľom je dosiahnuť primárny rozpočtový prebytok (bez úrokových platieb) vo výške 4,5 % HDP v roku 2016, čím sa nominálny deficit v tom istom roku zníži pod 3 %. 

 

Euroskupina schválila tento nový cieľový dátum, ktorým sa predlžuje predtým dohodnutý harmonogram na dosiahnutie uvedenej úrovne primárneho prebytku o dva roky.

Vzhľadom na revidovaný cieľový dátum sa Euroskupina domnieva, že uvedený program si vyžaduje širšiu analýzu dlhodobej udržateľnosti dlhu. Pre úroveň dlhu sa preto stanovili nové ciele, a to pomer dlhu k HDP v roku 2020 vo výške 124 %, ktorý by mal do roku 2022 klesnúť podstatne pod úroveň 110 % a mal by sa ďalej značne znižovať.

Euroskupina sa dohodla na týchto opatreniach na podporu udržateľnosti dlhu:

  • Grécko zváži, či uskutoční operáciu zameranú na spätné odkúpenie dlhu s cieľom dosiahnuť podstatné zníženie zostávajúceho dlhu súkromného sektora.
  • Úroková sadzba na pôžičky poskytnuté Grécku v rámci gréckeho úverového nástroja (bilaterálne pôžičky od ostatných členských štátov) sa zníži.
  • Záručný poplatok za viazanie zdrojov, ktorý platí Grécko za pôžičky z Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS), sa zruší.
  • Splatnosť bilaterálnych pôžičiek a pôžičiek z ENFS sa predĺži o 15 rokov, pričom sa všetky úrokové platby odložia o 10 rokov.
  • Členské štáty postúpia Grécku sumy, ktoré zodpovedajú ziskom vyplývajúcim z držby gréckych dlhopisov v rámci programu pre trh s cennými papiermi centrálnych bánk Eurosystému.
  • Členské štáty zvážia v prípade potreby ďalšie opatrenia na dosiahnutie kľúčových cieľov v oblasti udržateľnosti dlhu potom, čo Grécko dosiahne primárny prebytok.

 

Členské štáty opätovne potvrdili svoj záväzok poskytovať Grécku v priebehu programu aj po ňom primeranú finančnú podporu, kým opäť nezíska prístup na finančné trhy, a to pod podmienkou, že si bude plniť svoje záväzky. Znamená to tiež, že sa v prípade potreby zvážia ďalšie opatrenia na dosiahnutie udržateľnosti dlhu.

Euroskupina tiež uvítala opatrenia gréckych orgánov zamerané na zabezpečenie nápravy akýchkoľvek rozpočtových sklzov a na zaistenie dosiahnutia cieľov v oblasti privatizácie. Grécko tiež potvrdilo, že sa značne posilnila operácia samostatného účtu zriadeného pre dlhovú službu.

Vzhľadom na toto pozitívne hodnotenie schválila Euroskupina na politickej úrovni ďalšiu splátku z ENFS, a to za predpokladu, že sa dokončia potrebné vnútroštátne postupy.  Euroskupina očakáva, že formálne rozhodnutie, ktorým túto splátku potvrdí, bude môcť prijať 13. decembra.

Uvedená splátka by predstavovala spolu 43,7 miliárd EUR, z čoho sa 34,4 miliárd EUR vyplatí v decembri. Zostávajúca časť sa vyplatí v troch čiastočných splátkach v prvom štvrťroku 2013 a bude podmienená vykonávaním dohodnutých zásadných opatrení v rámci gréckeho programu.


Viac informácií:

 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?