Vi använder kakor (cookies) för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök på vår webbplats. Så här använder vi kakor och så här ändrar du inställningarna.

Eurogruppen godkänner nästa utbetalning till Grekland

Det grekiska programmet kom på rätt spår igen när Eurogruppen den 26 november 2012 gav sitt politiska godkännande till nästa utbetalning av ekonomiskt bistånd till Grekland. Ministrarna lovordade Greklands politiska åtgärder och enades om ett åtgärdspaket för att garantera att Greklands skuldsättning är hållbar.


Jean-Claude Juncker, Eurogruppens ordförande och
Luxemburgs premiärminister, tillsammans med
Europeiska kommissionens vice ordförande
Olli Rehn vid presskonferensen efter mötet.

© Europeiska unionen 2012

Beslutet återspeglar en positiv bedömning av Greklands genomförande av de överenskomna åtgärderna och godkännande av framtida programvillkor. Programmet har legat på is sedan våren, då politisk osäkerhet ledde till fördröjningar i genomförandet av reformåtgärderna.

Eurogruppen lovordade de ansträngningar Grekland gjort sedan valet i juni. I synnerhet har det grekiska parlamentet antagit:

  • Lagstiftning (den så kallade allomfattande lagen) för att genomföra ett stort antal ekonomiska reformer avsedda att förstärka den grekiska ekonomin, öka effektiviteten hos den grekiska offentliga förvaltningen samt främja tillväxt och sysselsättning.  
  • En budget för 2013 och en finanspolitisk strategi på medellång sikt för åren 2013 - 2016. Genom dessa genomförs en budgetkonsolidering på 13,5 miljarder euro under 2013 - 2014, och syftet är att nå ett primärt budgetöverskott (exklusive räntebetalningar) på 4,5 % av BNP år 2016, och därmed få ner det totala underskottet till under 3 % samma år.

 

Eurogruppen godkände detta nya måldatum, som utgör en förlängning på två år i förhållande till den tidsplan man tidigare kommit överens om för att få till stånd denna nivå av primärt underskott.

Mot bakgrund av detta reviderade måldatum tyckte Eurogruppen att programmet motiverade en bredare analys av skuldsättningens hållbarhet på lång sikt. Nya mål för skuldsättningsnivån fastställdes därför, med siffran 124 % för skuldkvoten i förhållande till BNP 2020, och kvoten ska sjunka avsevärt till under 110 % 2022 och därefter fortsätta att sjunka avsevärt.

Eurogruppen enades om följande åtgärder för att stödja en hållbar skuldsättning:

 

  • Grekland ska överväga att genomföra en skuldåterköpsoperation för att uppnå en betydande minskning av den utestående skuld som innehas av den privata sektorn.
  • Räntesatsen för lån i Grekland enligt lånefaciliteten för Grekland (bilaterala lån från andra medlemsstater) kommer att sänkas.
  • Den åtagandegarantiavgift som Grekland ska betala för lån genom Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) annulleras.
  • Löptiden för både bilaterala lån och EFSF-lån kommer att förlängas med 15 år, och alla räntebetalningar ska skjutas upp med 10 år.
  • Medlemsstaterna kommer att överlåta till Grekland belopp som motsvarar de vinster som härrör från värdepappersmarknadsprogrammet för Eurosystemets centralbankers innehav av grekiska obligationer.
  • Medlemsstaterna kommer att överväga ytterligare åtgärder om det visar sig nödvändigt för att uppnå de centrala målen för en hållbar skuldsättning , när Grekland väl har uppnått ett primärt överskott.

 

Medlemsstaterna upprepade sitt åtagande att tillhandahålla tillräckligt ekonomiskt stöd under hela programmet och även därefter, tills Grekland åter får tillträde till finansmarknader, så länge landet uppfyller sina skyldigheter. Detta inbegriper att överväga ytterligare åtgärder om det visar sig nödvändig för att uppnå en hållbar skuldsättning.

Eurogruppen välkomnade också de grekiska myndigheternas åtgärder för att säkerställa korrigering av eventuella budgetavvikelser och garantera att målen för privatisering uppnås. Grekland har också bekräftat en betydande förstärkning av aktiviteten hos det separata konto som öppnats för skuldbetalning.

Mot bakgrund av den positiva bedömningen gav Eurogruppen sitt politiska godkännande av nästa utbetalning från EFSF, under förutsättning att de nödvändiga nationella förfarandena har slutförts. Eurogruppen förväntar sig kunna fatta ett formellt beslut för att bekräfta detta den 13 december.

Utbetalningen skulle uppgå till ett totalt belopp på 43,7 miljarder euro, av vilka 34,4 miljarder skulle betalas ut i december. Återstoden kommer att betalas ut i tre delbetalningar under första kvartalet 2013 och kommer att kopplas till genomförandet av överenskomna "milstolpsåtgärder" i det grekiska programmet.

 

Ytterligare information:

 

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

Ja    Nej


Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?