Aby mogli Państwo jak najskuteczniej korzystać z naszej strony, zastosowaliśmy pliki cookie. Więcej informacji: jak stosujemy pliki cookie i jak zmienić swoje ustawienia.

Eurogrupa: europejski mechanizm stabilności powinien być w pełni sprawny z końcem października

Podczas nieformalnego posiedzenia Eurogrupy w Nikozji (Cypr) ministrowie finansów omawiali gospodarcze i finansowe wydarzenia w strefie euro. Oczekuje się, że europejski mechanizm stabilności (ESM) ma być gotowy do wykorzystania z końcem października 2012 r.


Konferencja prasowa po nieformalnym
posiedzeniu Eurogrupy w dniu 14 września 2012 r.
Źródło: Cypryjska prezydencja Rady UE

Ratyfikacja Porozumienia ustanawiającego europejski mechanizm stabilności

Ministrowie z zadowoleniem przyjęli orzeczenie niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym Niemcy będą mogły ratyfikować Porozumienie ustanawiające europejski mechanizm stabilności.  

„Wszyscy zgadzamy się co do tego, że żadnego z postanowień tego porozumienia nie można interpretować jako prowadzącego do wyższych zobowiązań płatniczych dla członków ESM, o ile nie wyrażą na to zgody przedstawiciele tych państw,” powiedział przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker. „Panuje wśród nas również zgodność co do tego, że postanowienia tego porozumienia nie uniemożliwiają szczegółowego informowania parlamentów narodowych, zgodnie z przepisami krajowymi”.

Eurogrupa wyda w ciągu kilku najbliższych dni oświadczenie będące sformalizowaniem tych uzgodnień.

Rada Zarządzająca ESM ma odbyć posiedzenie inauguracyjne przy okazji kolejnego posiedzenia Eurogrupy, które odbędzie się w dniu 8 października w Luksemburgu.

Po dokonaniu dalszych technicznych przygotowań ESM będzie gotowy finansować –zgodnie z potrzebami – nowe programy wspierające dla państw strefy euro.

Sytuacja gospodarcza i finansowa strefy euro

„Pomimo trudnych okoliczności w państwach członkowskich strefy euro następują dostosowania gospodarcze, co dobrze wróży przyszłemu wzrostowi,” powiedział Jean-Claude Juncker.

Niezależną decyzję Europejskiego Banku Centralnego, by uruchomić nowy program skupu obligacji państwowych zwany Outright Monetary Transactions (bezwarunkowe transakcje monetarne) uznał za „ważny element ogólnej odpowiedzi strefy euro na kryzys”.

Hiszpania

Jak powiedział Jean-Claude Juncker, hiszpański minister finansów Luis de Guindos ponownie podkreślił „pełne zaangażowanie hiszpańskich władz na rzecz osiągnięcia celów budżetowych”.

Wdrożenie wsparcia dla sektora finansowego tego państwa jest w toku, stwierdził przewodniczący Eurogrupy.

Grecja

„Wezwaliśmy trojkę [składającą się z Komisji Europejskiej, EBC i MFW] i Grecję, by kontynuowały negocjacje i osiągnęły porozumienie co do wiarygodnych środków umożliwiających zapełnienie dziury budżetowej w latach 2013–2014,” powiedział Jean-Claude Juncker. Nie oczekuje on jednak, że decyzje polityczne zostaną podjęte przed drugą połową października.

Portugalia i Irlandia:

Eurogrupa wydała oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjęła fakt, „że porozumienie między władzami i trojką w sprawie zmienionych celów zostało osiągnięte”. Wynikiem piątej misji kontrolnej do Portugalii, zakończonej w dniu 11 września 2012 r., było przedłużenie terminu na obniżenie deficytu budżetowego tego państwa: oczekuje się, że w roku 2014 spadnie on poniżej 3% PKB.

Program dla Irlandii przynosi dobre wyniki. „Irlandia wraz z Portugalią są żywym dowodem na to, że  programy dostosowawcze naprawdę działają, o ile towarzyszy im silne poczucie odpowiedzialności i autentyczne zaangażowanie na rzecz reform”.

 

 

Więcej informacji:
Oświadczenie Eurogrupy w sprawie Portugalii, 14 września 2012 r. (pdf, en)
Retransmisja konferencji prasowej Eurogrupy (strona prezydencji cypryjskiej)
Oświadczenie przewodniczącego Eurogrupy wydane w następstwie orzeczenia niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, 12 września 2012 r. (pdf, en)
Strona internetowa poświęcona strefie euro
Oświadczenie Komisji, EBC i MFW w sprawie 5. misji kontrolnej do Portugalii, 11 września 2012 r. (strona internetowa Komisji) (en)

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak    Nie


Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?