Aby sa vám na našej stránke surfovalo čo najlepšie, používame cookies. Viac informácií o tom, ako používame cookies a ako môžete zmeniť svoje nastavenia.

Ekologizácia európskej poľnohospodárskej politiky

Ministri poľnohospodárstva rokovali 15. mája o jednom z kľúčových prvkoch reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, a to o úsilí podporiť európskych poľnohospodárov pri prechode na postupy, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.


© Laurent Hamels – Fotolia.com 

Diskusia ministrov bola zameraná na tri hlavné opatrenia ekologizácie, ktoré navrhla Komisia:

•  zvýšenie diverzity plodín,
•  vytvorenie a zachovanie trvalých pasienkov a
•  ochrana prírodných oblastí a krajiny (napr. vyhradením 7 % poľnohospodárskej pôdy na „oblasti ekologického záujmu“).

V návrhu sa navrhuje, aby sa 30 % priamych platieb vyhradilo na poľnohospodárske podniky, ktoré uplatňujú tieto postupy. Ekologické poľnohospodárske podniky a malí poľnohospodári by mali byť vyňatí z týchto požiadaviek.

„Dnes som postrehol, že úsilie o ekologizáciu má širokú podporu,“ povedala dánska ministerka potravinárstva, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva Mette Gjerskov, ktorá zasadnutiu predsedala. „Hoci sa diskusia zďaleka neskončila, prispela k dosiahnutiu pokroku,“ dodala ministerka.

Návrhy členských štátov

Z diskusie vyplynulo, že myšlienku ekologizácie poľnohospodárskych postupov podporujú všetky členské štáty, chceli by však, aby navrhnuté opatrenia boli pružnejšie, zohľadnili rozdiely medzi členskými štátmi a regiónmi a nespôsobili ďalšie administratívne zaťaženie.

V zásade možno návrhy členských štátov na zmeny rozdeliť na tri skupiny:

1. Za „ekologické zo svojej podstaty“ by sa malo považovať viac oblastí. Tento pojem by sa napríklad nemal vzťahovať len na ekologicky obrábanú poľnohospodársku pôdu, ale aj na pôdu, ktorá je obrábaná v súlade s rôznymi systémami ekologickej certifikácie, ktoré sa uplatňujú v členských štátoch a na ktoré sa vzťahujú opatrenia rozvoja vidieka, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia.

2. Prahom pre poľnohospodárske podniky, na ktoré by sa mala vzťahovať požiadavka diverzifikácie plodín, by malo byť 10 hektárov, nie v súčasnosti navrhované tri hektáre. Povinnosť použiť pri diverzifikácii tri plodiny by mohla viesť k ťažkostiam v niektorých krajinách, v ktorých je počet pestovaných plodín obmedzený v dôsledku podnebia.

3. Požiadavka vyhradiť 7 % poľnohospodárskej pôdy na „oblasti ekologického záujmu“ by sa mala prispôsobiť tak, aby sa mohli zaradiť viaceré oblasti a požiadavka sa vzťahovala na región, nie na jednotlivé poľnohospodárske podniky. Zníženie prahu by uľahčilo vykonávanie tohto opatrenia.

Predsedníctvo zohľadnilo názory vyjadrené počas diskusie a v práci na návrhu bude pokračovať v rámci skupín expertov. Do nadchádzajúceho júnového zasadnutia Rady má v úmysle vypracovať správu o pokroku týkajúcu sa poľnohospodárskej reformy. To by malo nadchádzajúcemu predsedníctvu pomôcť pri organizácii rokovaní.

Viac informácií:
Tlačová správa
Tlačová konferencia (videozáznam)
Spoločná poľnohospodárska politika (portál Europa)
 

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno    Nie


Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?