Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

Подобряване на стабилността на европейските банки

ЕС ще направи банковия си сектор по-устойчив на финансови шокове, след като по-строги капиталови изисквания към банките и инвестиционните посредници получиха политическо одобрение от Съвета по икономически и финансови въпроси на заседанието му от 15 май 2012 г. Постигнатото днес единодушно съгласие представлява основа за преговори с Европейския парламент.


© Fotolia

Целта на тези нови правила е да повишат финансовата стабилност, като направят банките по-добре подготвени за управление на рисковете и за поемане на шокове, подобни на тези от последните няколко години. Същевременно те ще допринесат за устойчив икономически растеж, като гарантират потока на кредити към реалната икономика и като въведат хармонизирани правила, необходими за единния пазар.

Предложенията (регламент и директива) ще превърнат пълен набор от международни стандарти, познати като споразумението „Базел III“, в законодателство на ЕС. Очаква се по този начин ЕС да стане първото място в света, където да бъдат приложени мерките, разработени от Базелския комитет по банков надзор и подкрепени от лидерите на страните от Г‑20 през 2010 г. Докато базелските споразумения засягат само около 120 „банки с международно присъствие“, законодателството на ЕС ще се прилага към всички 8300 европейски банки.

Съгласно проекта за законодателен акт всички банки на ЕС ще трябва да разполагат с повече първокачествен капитал, за да бъдат в състояние да покрият неочаквани загуби. Този базов собствен капитал от първи ред ще възлиза на 4,5 % от рисково претеглените активи, което представлява повишение в сравнение с действащите в момента правила от 2 %. Освен това държавите членки ще имат възможност да повишат пруденциалните изисквания (например по отношение на нивото на собствения капитал или публичното оповестяване) за вътрешно лицензирани институции и да увеличат някои рискови тегла.

В допълнение към тези минимални капиталови изисквания в ЕС трябва да бъдат въведени и два капиталови буфера. Първо, банките трябва да поддържат буфер за запазване на базовия собствен капитал от първи ред, равен на 2,5 % от рисково претеглените им активи — в противен случай те не могат да изплащат дивиденти или бонуси. Второ, държавите членки ще трябва да определят специфичен за институцията антицикличен буфер, за да се избегне прекомерно кредитиране.

Освен това всяка държава членка може да наложи буфер за системния риск по отношение на базовия собствен капитал от първи ред във финансовия сектор или част от него, с цел да бъдат избегнати системни рискове. Този буфер би могъл да бъде между 3 и 5 % в зависимост от вида на експозицията, а дори и по-висок с предварително разрешение от Комисията.

Разпоредбите по отношение на ликвидността и ливъриджа включват въвеждане на коефициент на ликвидност за целия ЕС от 2015 г. и — ако Съветът и Парламентът решат — коефициент на ливъридж от 2018 г.

По-стриктни изисквания за управление и надзор ще предоставят на надзорните органи възможността да налагат санкции при нарушаване на правилата.

Разговорите с Парламента ще имат за цел приемането на пакета до края на юни 2012 г., както призова Европейският съвет през март.

Връзки:
Правила за банковия капитал (съобщение за печата)
Дебат в Съвета (видеоматериали на всички езици)
Пресконференция на Съвета (видеоматериали на няколко езика)
Съобщение на Съвета за печата (отразява цялото заседание)
Регулаторен капитал (Уебстраници за единния пазар на ЕС)
 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да    Не


Какво търсехте?

Имате ли предложения?