Idi na sadržaj
Pretplata na primanje e-pošte

Što radi Vijeće EU-a?

1. Pregovara o zakonima EU-a i donosi ih

Vijeće je nezaobilazan donositelj odluka u EU-u.

U većini slučajeva Vijeće pregovara o zakonodavnim aktima i donosi ih zajedno s Europskim parlamentom putem redovnog zakonodavnog postupka poznatog i kao "suodlučivanje". Postupkom suodlučivanja koristi se u područjima politike za koja je nadležan samo EU ili su u zajedničkoj nadležnosti EU-a i država članica. U tim slučajevima Vijeće donosi zakone na osnovi prijedloga koje je podnijela Europska komisija.

2. Koordinira politike država članica

Vijeće je odgovorno za koordiniranje politika država članica u određenim područjima kao što su:

  • ekonomska i fiskalna politika: Vijeće koordinira ekonomsku i fiskalnu politiku država članica kako bi ojačalo ekonomsko upravljanje u EU-u, prati njihove proračunske politike i jača fiskalni okvir EU-a te se također bavi pravnim i praktičnim aspektima upotrebe eura, financijskim tržištima te kretanjima kapitala
  • obrazovanje, kultura, mladi i sport: Vijeće u tim područjima donosi okvire politike EU-a i planove rada kojima se utvrđuju prioriteti za suradnju između država članica i Komisije
  • politika zapošljavanja:  Vijeće sastavlja godišnje smjernice i preporuke za države članice koje se temelje na zaključcima Europskog vijeća o stanju u području zapošljavanja u EU-u

3. Razvija zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a

Vijeće definira i provodi zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a na osnovi smjernica koje utvrđuje Europsko vijeće. To uključuje razvojnu i humanitarnu pomoć EU-a, obranu i trgovinu. Zajedno s Visokim predstavnikom Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Vijeće osigurava jedinstvo, dosljednost i učinkovitost vanjskog djelovanja EU-a. 

4. Sklapa međunarodne sporazume

Vijeće ovlašćuje Komisiju da u ime EU-a pregovara o sporazumima između EU-a i zemalja nečlanica te međunarodnih organizacija. Na kraju pregovora Vijeće na temelju Komisijina prijedloga odlučuje o potpisivanju i sklapanju sporazuma. Vijeće donosi konačnu odluku o sklapanju sporazuma, nakon suglasnosti Europskog parlamenta (koja je potrebna u područjima na koja se primjenjuje postupak suodlučivanja) i ratifikacije sporazuma u svim državama članicama EU-a.

Sporazumi mogu obuhvaćati široka područja poput trgovine, suradnje i razvoja ili određene sektore kao što su tekstilna industrija, ribarstvo, carine, promet, znanost i tehnologija itd. 

5. Donosi proračun EU-a

Vijeće s Parlamentom donosi proračun EU-a.

Proračun se odnosi na razdoblje od jedne kalendarske godine. Obično se donosi u prosincu i na snazi je od 1. siječnja sljedeće godine.