Vijeće EU-a jedinstven je pravni subjekt, ali sastaje se u deset različitih „sastava”, ovisno o temi o kojoj se raspravlja.

Sastavi Vijeća nisu u hijerarhijskom odnosu, iako Vijeće za opće poslove ima posebnu koordinacijsku ulogu i odgovorno je za institucionalna, administrativna i horizontalna pitanja. Vijeće za vanjske poslove također ima posebnu zadaću.

Svaki od deset različitih sastava Vijeća može donijeti akt koji je u nadležnosti jednog od ostalih sastava Vijeća. Stoga se u zakonodavnim aktima koje Vijeće donosi sastavi ne spominju.

Sastanci Vijeća

Na sastancima Vijeća sudjeluju predstavnici svih država članica na ministarskoj razini. To znači da sudionici sastanaka mogu biti ministri ili državni tajnici. Oni imaju pravo preuzeti obveze i glasovati u ime vlade svoje zemlje. Na sastanke Vijeća pozivaju se i europski povjerenici odgovorni za područje o kojemu se raspravlja. Ako se pokrene zakonodavni postupak, pozvan će biti i predstavnik Europske središnje banke.

Sustav glasovanja

Kvalificirana većina standardna je metoda glasovanja Vijeća i njome se odlučuje o otprilike 80 % zakonodavstva EU-a

Sastancima predsjeda ministar države članice koja obnaša dužnost šestomjesečnog predsjedanja Vijećem. Iznimka je Vijeće za vanjske poslove čijim sastancima obično predsjeda Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Ovisno o vrsti odluke koju treba donijeti, Vijeće odlučuje običnom većinom, kvalificiranom većinom ili jednoglasno.

Vijeće može glasovati samo ako je prisutna većina njegovih članova. 

Sastanci otvoreni za javnost

Kad Vijeće raspravlja ili glasuje o prijedlogu zakonodavnog akta, njegovi su sastanci otvoreni za javnost. U tim slučajevima dnevni red sastanka uključuje dio pod nazivom „zakonodavno vijećanje”. Za javnost su otvorena i prva vijećanja o važnim nezakonodavnim prijedlozima.

Vijeće k tome redovito održava javne rasprave o važnim pitanjima koja utječu na interese EU-a i njegovih građana. Javne su i rasprave o 18-mjesečnom programu Vijeća za opće poslove, prioritetima drugih sastava Vijeća te petogodišnjem programu Komisije.