Vijeće za okoliš (ENVI)

Vijeće EU-a

Vijeće za okoliš odgovorno je za politiku okoliša EU-a, uključujući zaštitu okoliša, razborito iskorištavanje resursa i zaštitu zdravlja ljudi. Bavi se i međunarodnim pitanjima okoliša, posebno u području klimatskih promjena.

Kako radi Vijeće za okoliš?

Vijeće za okoliš sastoji se od ministara nadležnih za pitanja koja se posebno odnose na okoliš. Europsku komisiju na sastancima predstavljaju povjerenik za okoliš i povjerenik za klimatsku politiku.

Vijeće za okoliš sastaje se oko četiri puta na godinu.

O politici okoliša

U svojoj ulozi tvorca politike Vijeće je, zajedno s Europskim parlamentom, odgovorno za donošenje ambicioznog zakonodavstva o okolišu kojim se štiti okoliš prirodnih staništa, održava čistoća zraka i vode, osigurava pravilno zbrinjavanje otpada, unapređuje znanje o otrovnim kemikalijama te poduzećima olakšava prelazak na održivo gospodarstvo.

Također vodi računa o tome da aspekti okoliša budu primjereno uključeni u druge politike EU-a, kao što su industrija, poljoprivreda, promet, energetika i usluge.

Na međunarodnoj razini EU i njegove države članice nastoje osigurati da se okolišni standardi EU-a odražavaju u međunarodnim sporazumima o okolišu i klimatskim promjenama. U tom je pogledu Vijeće zaduženo za pripremu stajališta EU-a na međunarodnim konferencijama te za pregovore o klimatskim promjenama.

Prioriteti estonskog predsjedništva

U programu Vijeća za okoliš tijekom estonskog predsjedanja naglasak će biti na inicijativama u okviru Programa održivog razvoja do 2030. Glavna će tema biti pregovori o zakonodavnim prijedlozima kojima je svrha provedba ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama: direktivi o sustavu trgovanja emisijama EU-a (ETS), uredbi o raspodjeli tereta (ESR), uredbi o korištenju zemljišta, prenamjeni korištenja zemljišta i šumarstvu (LULUCF) te prijedlogu o ETS-u za zrakoplovstvo.

Cilj predsjedništva bit će i ostvarivanje napretka u pregovorima o prijedlozima koji su dio paketa za kružno gospodarstvo.