Pripremna tijela Vijeća

Vijeće EU-a

Vijeću pomaže Odbor stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije (Coreper) te više od 150 visoko specijaliziranih radnih skupina i odbora, poznatih kao"pripremna tijela Vijeća".

Pripremna tijela mogu biti podijeljena u dvije glavne kategorije:

  1. odbori uspostavljeni ugovorima, međuvladinim odlukama ili aktom Vijeća - većinom su trajni i često imaju imenovanog ili izabranog predsjednika
  2. odbori i radne skupine koje uspostavlja Coreper - oni se bave specifičnim temama, a njima predsjedava predstavnik zemlje koja predsjedava tijekom rotirajućeg 6-mjesečnog predsjedništva Vijeća.

Osim toga, ad hoc odbori mogu se osnovati u specifične svrhe te prestati postojati nakon što je njihova zadaća ispunjena.