Coreper II

Vijeće EU-a

Coreper II sastoji se od stalnih predstavnika svake države članice. Njime predsjeda stalni predstavnik zemlje koja obnaša dužnost predsjedanja Vijećem za opće poslove.

Uloga

Coreper II priprema rad četiriju sastava Vijeća:

  • ekonomski i financijski poslovi
  • vanjski poslovi
  • opći poslovi
  • pravosuđe i unutarnji poslovi.

Rad Corepera II priprema „Skupina Antici”. Ta neformalna skupina pomaže oblikovati početnu ideju o stajalištima koje će zauzeti delegacije različitih država članica na sastanku Corepera.

Što je Coreper?

Coreper znači "Odbor stalnih predstavnika vlada država članica Europske unije". Njegova uloga i različiti sastavi objašnjeni su u članku 240. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Coreper je glavno pripremno tijelo Vijeća. Sve točke koje će biti uvrštene na dnevni red Vijeća (osim nekih pitanja u području poljoprivrede) mora prvo pregledati Coreper, osim ako Vijeće odluči drukčije.

On nije tijelo EU-a koje donosi odluke i svaki dogovor koji postigne može se osporiti u Vijeću, jedinom tijelu koje smije donositi odluke.

Glavne zadaće

  • koordinira i priprema rad različitih sastava Vijeća
  • osigurava dosljednost politika EU-a
  • postiže dogovore i kompromise koji se onda podnose Vijeću radi usvajanja

Članstvo i sastavi

Coreper se sastoji od "stalnih predstavnika" iz svake države članice koji su ustvari veleposlanici svoje zemlje pri EU-u. Oni izražavaju stajalište svoje vlade.

Dva sastava Corepera (Coreper I i II) sastaju se svaki tjedan.