Kako Vijeće glasuje?

Ovisno o pitanju o kojemu raspravlja, Vijeće EU-a odluke donosi:

  • običnom većinom (15 država članica glasuje „za“)
  • kvalificiranom većinom (55 % država članica glasuje „za“) ili
  • jednoglasno (svi glasovi su „za“)

Vijeće može glasovati samo ako je prisutna većina njegovih članova . Član Vijeća može djelovati u ime samo jednog drugog člana.

Vijeće o zakonodavnom aktu može glasovati 8 tjedana nakon što je nacrt akta poslan nacionalnim parlamentima na ispitivanje. Nacionalni parlamenti moraju odlučiti je li nacrt akta u skladu s načelom supsidijarnosti. Ranije glasovanje moguće je samo u posebnim hitnim slučajevima.

Glasovanje započinje predsjednik Vijeća. Član Vijeća ili Komisije također može započeti postupak glasovanja, ali tu inicijativu mora odobriti većina članova Vijeća.

Rezultati glasovanja Vijeća automatski se objavljuju kada Vijeće djeluje u svojstvu zakonodavca.

Ako članica rezultatu glasovanja želi priložiti napomenu s objašnjenjem, i ona će biti objavljena ako pravni akt bude donesen. Objašnjenja rezultata glasovanja mogu se na zahtjev podnositelja objaviti i u drugim slučajevima u kojima se ne objavljuju automatski.

Objava rezultata glasovanja i objašnjenja glasovanja moguća je i kada Vijeće ne djeluje u svojstvu zakonodavca ako Vijeće tako jednoglasno odluči. Članovi Vijeća i Komisije mogu davati izjave i tražiti da se one unesu u zapisnik Vijeća. Takve izjave nemaju pravni učinak i smatraju se političkim sredstvom čiji je cilj olakšati donošenje odluka.