Sastanak na vrhu država europodručja

Sastanak na vrhu država europodručja

Na sastancima na vrhu država europodručja sastaju se šefovi država ili vlada država europodručja, predsjednik sastanka na vrhu država europodručja i predsjednik Europske komisije. Na sastancima na vrhu država europodručja određuju se strateške smjernice o gospodarskoj politici u europodručju.

Što je europodručje?

Europodručje, također poznato kao „eurozona”, čine zemlje EU-a koje su uvele euro kao nacionalnu valutu. Europodručje se trenutačno sastoji od 19 država članica.

Uloga sastanaka na vrhu država europodručja

Na sastancima na vrhu država europodručja određuju se političke smjernice kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. Time se pomaže u koordinaciji svih relevantnih područja politike među državama članicama europodručja.

Redovite rasprave na visokoj razini o posebnim odgovornostima u pogledu članstva u europodručju također su prilika za države europodručja da u većoj mjeri uzmu u obzir dimenziju europodručja u oblikovanju svojih nacionalnih politika.

Budući da su pitanja u okviru europodručja politički i gospodarski važna za sve zemlje EU-a, o njima se također redovito raspravlja na sastancima Europskog vijeća.

Sastanci na vrhu država europodručja

U skladu s Ugovorom o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju (TSCG) u ekonomskoj i monetarnoj uniji sastanci na vrhu država europodručja trebali bi se odvijati najmanje dvaput na godinu. Ako je to moguće, sastanci bi se trebali održavati u Bruxellesu, nakon sastanaka Europskog vijeća.

Sastanci na vrhu država europodručja organiziraju se prema posebnom poslovniku donesenome 14. ožujka 2013.

Sadržaj se prikazuje na izvornom jeziku ako prijevod nije dostupan

Članovi

Sudionici sastanaka na vrhu država europodručja šefovi su država ili vlada država europodručja, predsjednik sastanka na vrhu država europodručja i predsjednik Europske komisije. Uz to:

  • predsjednik Europske središnje banke pozvan je da sudjeluje na sastancima
  • predsjednik Euroskupine može biti pozvan da sudjeluje na sastancima jer je Euroskupina nadležna za pripremu i daljnje postupanje nakon sastanaka na vrhu država europodručja
  • predsjednik Europskog parlamenta također može biti pozvan da održi govor.

Prema potrebi, a najmanje jedanput na godinu, čelnici država članica koje nisu u europodručju, a koje su ratificirale Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju (TSCG), također sudjeluju na sastancima na vrhu država europodručja.

Predsjednik sastanka na vrhu država europodručja

Čelnici europodručja običnom većinom odabiru predsjednika sastanka na vrhu država europodručja, u isto vrijeme kada Europsko vijeće odabire svog predsjednika. Predsjednik sastanka na vrhu država europodručja ima mandat koji traje dvije i pol godine.

Predsjednik je nadležan za sazivanje, predsjedanje i vođenje sastanaka na vrhu država europodručja. On također raspravlja s predsjednikom Komisije i predsjednikom Euroskupine o pitanjima povezanima s europodručjem.

Predsjednik sastanka na vrhu država europodručja nakon svakog sastanka na vrhu država europodručja podnosi izvješće Europskom parlamentu. On također obavješćuje sve države članice koje nisu u europodručju o pripremi i ishodu sastanaka na vrhu država europodručja.

Povijest sastanaka na vrhu država europodručja

Čelnici europodručja sastali su se prvi put u okviru sastanka na vrhu država europodručja 12. listopada 2008. u Parizu i ondje su se dogovorili o usklađenu djelovanju kao odgovoru na gospodarsku krizu. Nakon toga sastanci na vrhu u tom sastavu održali su se u Bruxellesu u svibnju 2010., ožujku 2011., srpnju 2011. i listopadu 2011. Tijekom 2012. pitanja povezana s europodručjem uglavnom su se rješavala na sastancima Europskog vijeća.

Na marginama sastanka Europskog vijeća 1. i 2. ožujka 2012. 25 europskih čelnika potpisalo je Ugovor o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u europskoj i monetarnoj uniji (TSCG). U tom ugovoru, koji je stupio na snagu 1 siječnja 2013., među ostalim je formaliziran sastanak na vrhu država europodručja.

Organizacija sastanaka na vrhu država europodručja i uloga njegova predsjednika utvrđeni su u članku 12. Ugovora.

Prvi sastanak na vrhu država europodručja nakon stupanja na snagu TSCG-a održan je 14. ožujka 2013.

Dokumenti koje su donijeli šefovi država ili vlada država europodručja u razdoblju od 2010. do 2013.

Dokumenti koje su donijeli čelnici država europodručja u razdoblju od 2010. do 2013. dostupni su putem sljedeće poveznice: