Uloga predsjednika

Europsko vijeće

Trenutačni predsjednik Europskog vijeća je Donald Tusk. On je 1. prosinca 2014. zamijenio Hermana Van Rompuya.

Uloga predsjednika utvrđena je u članku 15. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). Predsjednik Europskog vijeća posebno je odgovoran za:

 • predsjedanje sastancima Europskog vijeća i poticanje njegova rada
 • osiguravanje pripreme sastanaka Europskog vijeća i kontinuiteta njegova rada u suradnji s predsjednikom Komisije i na temelju rada Vijeća za opće poslove
 • omogućavanje kohezije i postizanje konsenzusa u okviru Europskog vijeća
 • podnošenje izvješća Europskom parlamentu nakon svakog sastanka Europskog vijeća

Predsjednik Europskog vijeća osigurava i vanjsko predstavljanje EU-a:

 • o pitanjima koja se odnose na Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) EU-a zajedno s Visokim predstavnikom Unije za vanjska pitanja i sigurnosnu politiku koji mu pomaže u provođenju ZVSP-a i postizanju njegova jedinstva, dosljednosti i učinkovitosti
 • na međunarodnim sastancima na vrhu, obično zajedno s predsjednikom Europske komisije

Povijest funkcije predsjednika Europskog vijeća

Položaj predsjednika Europskog vijeća postao je stalna i službena funkcija nakon stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 2009. godine.

Prije je Europsko vijeće bilo neformalno tijelo a čelnik Europskog vijeća bila je neslužbena funkcija. Ovu funkciju obnašao je šef države ili vlade države članice koja je bila na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a.

Imenovanje

Predsjednika Europskog vijeća izabire Europsko vijeće kvalificiranom većinom. On se izabire na razdoblje od dvije i pol godine, i njegov se mandat može jednom produžiti.

Predsjednik ne može u isto vrijeme obnašati dužnost na nacionalnoj razini.

Osoblje 

Europskom vijeću i njegovu predsjedniku pomaže Glavno tajništvo Vijeća EU-a (GSC). 

Predsjednik ima i svoj privatni ured, Kabinet predsjednika. Njegovo osoblje i njegov ured smješteni su u zgradi Vijeća koja se zove Justus Lipsius, u Bruxellesu u Belgiji.

Međunarodni sastanci na vrhu

Predsjednik Europskog vijeća predstavlja EU na tri glavne vrste međunarodnih sastanaka na vrhu:

 1. Bilateralni sastanci na vrhu
  Njih organiziraju EU i njegovi strateški partneri. Takvi sastanci na vrhu održavaju se redovito, obično jednom godišnje, sa zemljama kao što su Japan, SAD, Rusija, Južna Afrika, Brazil i Kina. Sastanci na vrhu održavaju se naizmjenično u Bruxellesu i u zemlji s kojom se sastanak održava.
 2. Multilateralni sastanci na međunarodnoj razini
  EU je ili član ili je pozvan da sudjeluje kao važan međunarodni čimbenik na sastancima kao što su G7, G8, G20 i Opća skupština Ujedinjenih naroda (OSUN).
 3. Multilateralni sastanci na razini EU-a
  Ovi sastanci na vrhu obuhvaćaju Istočno partnerstvo, sastanke između EU-a i Afrike, EU-a i Azije (ASEM) i EU-a i Zajednice latinskoameričkih i karipskih država (CELAC).  Kada je red na EU-u da bude domaćin takvih sastanaka na vrhu, oni se tradicionalno održavaju u državi članici koja je na čelu rotirajućeg predsjedništva Vijeća EU-a. Od 2014. ti se sastanci održavaju i u Vijeću EU-a u Bruxellesu. Sudionici tih sastanaka na vrhu šefovi su država ili vlada iz svih država članica EU-a, uz predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Europske komisije i šefove država ili vlada iz država sudionica.