Kako se prijaviti za stažiranje

Glavno tajništvo

Završene su prijave za prvo razdoblje plaćenog stažiranja u 2018. Još uvijek možete pristupiti svojoj prijavi.

1. Plaćeno stažiranje

Završene su prijave za prvo razdoblje plaćenog stažiranja u 2018. Kada se prijave otvore možete se prijaviti za drugo razdoblje plaćenog stažiranja u 2018. Prijave se moraju podnijeti putem internetskog sustava.

 • predajte prijavu između 15. siječnja (u 12:00, podne) i 15. ožujka (do 12:00, podne) 2018. za drugo razdoblje plaćenog stažiranja (1. rujna 2018. – 31. siječnja 2019.)

Adresa u vašem profilu

Svu poštu slat ćemo vam na adresu navedenu u vašem elektroničkom profilu. Molimo vas da ažurirate svoj profil ako promijenite adresu. Ta će se adresa upotrebljavati i u ponudi za stažiranje i pri administrativnoj obradi vaše prijave i smatrat će se mjestom iz kojega ste primljeni.

E-pošta iz Ureda za stažiranje često završi u pretincu za neželjenu poštu Gmaila, Hotmaila i drugih računa e-pošte. Molimo da redovito provjeravate je li u vaš pretinac za neželjenu poštu stigla poruka od pošiljatelja „bureau de stages” (stages@consilium.europa.eu). Također provjerite jeste li u svojem obrascu za prijavu naveli broj telefona kako bismo, ako to bude potrebno, mogli s vama stupiti u kontakt.

Postupak odabira

Kandidatima odabranima za prvo razdoblje stažiranja javit ćemo se najkasnije u prosincu, a kandidatima odabranima za drugo razdoblje najkasnije u svibnju.

Uspješni kandidati

Ako budete odabrani, morat ćete dostaviti sljedeće popratne dokumente:

 • čitljivu presliku putovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diploma ili službenih svjedodžbi
 • ako je to potrebno, dokaz radnog iskustva te dokaz ili činjenicama potkrijepljenu izjavu o znanju jezika navedenih u obrascu za prijavu.

Sve ostale neobvezne dokumente koji podupiru vašu prijavu za stažiranje, kao što su preporuke, možete poslati zajedno s popratnim dokumentima.

Popratne dokumente ne morate slati pri ispunjavanju elektroničke prijave. Zatražit ćemo da ih dostavite ako vam ponudimo stažiranje. Nećete biti primljeni ako ne pošaljete svu dokumentaciju. Morat ćete dostaviti dokaze za sve informacije koje navedete u obrascu za prijavu (obrazovanje, profesionalno iskustvo, znanje jezika). Stoga biste u obrascu za prijavu trebali navesti samo informacije koje možete potkrijepiti popratnim dokumentima.

Zadržite preslike svih dokumenata koje pošaljete Uredu za stažiranje. Molimo vas da ne šaljete originale diploma.

Uspješni podnositelji prijava primit će ponudu e-poštom, u kojoj će biti navedeno razdoblje stažiranja i odjel kojemu su dodijeljeni. Nakon što ponudu prihvate, Ured za stažiranje poslat će im ugovor o stažiranju.

Neuspješni kandidati

Glavno tajništvo Vijeća godišnje prima oko 4000 prijava za plaćeno stažiranje. Nažalost, imamo samo 100 raspoloživih mjesta.

Neuspješni kandidati bit će obaviješteni e-poštom ili putem EPSO računa krajem siječnja 2018. (za stažiranje koje počinje u veljači) odnosno krajem lipnja 2018. (za stažiranje koje počinje u rujnu).

Ako vaša prijava ne bude uspješna, možete se ponovno prijaviti tijekom sljedećeg razdoblja primanja novih kandidata.

2. Obvezno neplaćeno stažiranje

Riječ je o stažiranju za sveučilišne studente treće, četvrte ili pete godine studija koji u sklopu studija moraju odraditi obvezno stažiranje. Studenti koji moraju provesti istraživanje za diplomski rad ili doktorat također se mogu prijaviti.

Prijave za obvezno stažiranje moraju se podnijeti u skladu sa sljedećim rasporedom:

 • stažiranje od 1. veljače do 30. lipnja: krajnji rok za prijave jest 1. listopada prethodne godine; postupak odabira održava se od listopada do prosinca
 • stažiranje od 1. rujna do 31. siječnja: krajnji rok za prijave jest 1. travnja iste godine; postupak odabira održava se od travnja do lipnja.

Ako budete odabrani, s vama će biti potpisan ugovor o stažiranju. Nijedan drugi ugovor ili sporazum (primjerice s vašim sveučilištem) neće biti potpisan.

Prijava

Prijave za obvezno neplaćeno stažiranje moraju biti podnesene putem elektroničke pošte i moraju sadržavati:

 • popunjeni obrazac za prijavu
 • službenu potvrdu vaše obrazovne ustanove kojom se potvrđuje da morate odraditi stažiranje kao dio studija ili za pristup zvanju ili da morate provesti istraživanje za diplomski rad ili doktorat.

Uz obrazac za prijavu ne treba dostavljati popratne dokumente. Zatražit ćemo da ih dostavite ako vam ponudimo stažiranje. Nećete biti primljeni ako ne pošaljete svu dokumentaciju. Ako budete odabrani, morat ćete dostaviti dokaze za sve informacije koje navedete u obrascu za prijavu (primjerice obrazovanje, profesionalno iskustvo, znanje jezika). Stoga biste u obrascu za prijavu trebali navesti samo informacije koje možete potkrijepiti popratnim dokumentima. U prijavu možete uključiti i neobvezne popratne dokumente poput preporuka.

Obrazac za prijavu za obvezno neplaćeno stažiranje

Svoju potpunu prijavu s obrascem za prijavu i službenom potvrdom vašeg sveučilišta trebali biste poslati elektroničkom poštom u PDF formatu:
Pošaljite prijavu

Adresa u vašem profilu

Svu poštu slat ćemo vam na adresu navedenu na obrascu za prijavu. Molimo vas da Ured za stažiranje e-poštom obavijestite o promjeni adrese. Ta će se adresa upotrebljavati i u ponudi za stažiranje i pri administrativnoj obradi vaše prijave i smatrat će se mjestom iz kojega ste primljeni.

Uspješni kandidati

Ako budete uspješni, e-poštom primit ćete ponudu u kojoj se navodi razdoblje vašeg stažiranja i odjel u kojemu ćete raditi. Od vas će se zatražiti da dostavite sljedeće dokumente kako biste potkrijepili informacije navedene u obrascu za prijavu:

 • čitljivu presliku putovnice ili osobne iskaznice
 • presliku diploma ili službenih svjedodžbi (ako su potrebne)
 • dokaz vašeg radnog iskustva (ako je potreban)
 • dokaz ili izjavu potkrijepljenu činjenicama o vašem znanju jezika navedenih na obrascu za prijavu.

Zadržite preslike svih dokumenata koje pošaljete Uredu za stažiranje. Molimo vas da ne šaljete originale diploma.

Nakon provjere popratne dokumentacije, Ured za stažiranje poslat će vam na potpisivanje ugovor o stažiranju. Nijedan drugi ugovor ili sporazum (primjerice s vašim sveučilištem) neće biti potpisan.

Neuspješni kandidati

Ako ne budete primljeni, o tome ćete biti obaviješteni e-poštom kada završi postupak odabira. Možete se ponovno prijaviti u sljedećem roku za prijave.

3. Stažiranja za studente nacionalnih upravnih škola

Nacionalna upravna škola kandidata mora poslati prijave direktoru za ljudske resurse Vijeća.

Obratite se Uredu za stažiranje za više informacija.

Kontakt

Za daljnje informacije možete se obratiti Uredu za stažiranje: