Politike

Athena – financiranje sigurnosnih i obrambenih vojnih operacija

Athena je mehanizam EU-a za upravljanje financiranjem zajedničkih troškova vojnih operacija EU-a u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike EU-a (ZSOP).

Bankovna unija

Bankovna unija jest sustav nadzora i sanacije banaka na razini EU-a čiji je cilj bankovni sektor EU-a učiniti sigurnim i pouzdanim.

Borba EU-a protiv terorizma

Borba protiv terorizma najvažniji je prioritet EU-a i njegovih država članica, kao i njihovih međunarodnih partnera. Strategija EU za borbu protiv terorizma usvojena je 2005., a koordinator EU-a za borbu protiv terorizma imenovan je 2007. EU je usvojio sveobuhvatan pristup za rješavanje problema stranih boraca i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Brexit

EU i Ujedinjena Kraljevina nakon referenduma 23. lipnja 2016. Objašnjenje procesa pregovora o Brexitu, uključujući sve pregovaračke dokumente i smjernice.

Ekološki uzgoj

Prijedlog za modernizaciju pravila za označivanje ekoloških proizvoda diljem EU-a i proizvodnju hrane uz veće poštovanje prirode i okoliša

Energetska unija: sigurna, održiva i povoljna energija za Europu

Paketom mjera za energetsku uniju obuhvaćena su važna područja poput energetske sigurnosti, unutarnjeg energetskog tržišta, energetske učinkovitosti, dekarbonizacije i konkurentnosti.

EU u Općoj skupštini UN-a

EU se zalaže za multilateralizam u čijem su središtu snažni i učinkoviti Ujedinjeni narodi. Svake godine Vijeće EU-a donosi prioritete EU-a u UN-u i Općoj skupštini UN-a, uzimajući u obzir program UN-a i globalna pitanja.

Europski semestar

Europski semestar pomaže državama članicama u koordinaciji njihovih gospodarskih i fiskalnih politika te politika zapošljavanja i osiguravanju da se u tim politikama odražavaju ciljevi na razini EU-a. 

Financijska pomoć državama članicama europodručja

Države članice europodručja koje se susreću s financijskim poteškoćama mogu pod određenim uvjetima dobiti financijsku pomoć putemm Europskog stabilizacijskog mehanizma.

 

Istočno partnerstvo

Istočno partnerstvo osmišljeno je radi jačanja političkog pridruživanja i gospodarske integracije s Armenijom, Azerbajdžanom, Bjelarusom, Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom.

Izvješće petorice predsjednika: dovršetak europske ekonomske i monetarne unije

Predsjednici institucija EU-a sastavili su izvješće o poboljšanju gospodarskog upravljanja u europodručju.

Jedinstveno digitalno tržište za Europu

Cilj jedinstvenog digitalnog tržišta jest olakšati kupovinu i prodaju na internetu potrošačima i poduzećima. Njime se nastoji omogućiti rast digitalnih mreža i usluga.

Mehanizam obrnutog oporezivanja za PDV: sprečavanje prijevara u vezi s PDV-om

Glavne točke i kronologija događaja koji se odnose na prijedlog u pogledu privremene primjene općeg mehanizma obrnutog oporezivanja za PDV.

Mehanizmi rješavanja sporova povezanih s oporezivanjem u Europskoj uniji

Prijedlog o mehanizmima rješavanja sporova povezanih s oporezivanjem u EU-u ima za cilj pojasniti postojeća pravila kako bi ih se učinilo djelotvornijima i učinkovitijima.

Modernizacija pravila EU-a o medicinskim proizvodima

Novim pravilima povećala bi se kontrola medicinskih proizvoda i in vitro dijagnostičkih medicinskih proizvoda kojima se trguje u EU-u.

Nova hrana

Informacije o predloženom zakonodavstvu o novoj hrani kojim se namjeravaju ažurirati postojeća pravila iz 1997.

Nova pravila o sigurnosti proizvoda i nadzora tržišta

EU radi na osiguravanju sigurnosti neprehrambenih potrošačkih proizvoda putem zakona i mjera usmjerenih na područja kao što su brzo uzbunjivanje i sljedivost.

Novčani fondovi

Pravila za otpornije novčane fondove EU-a sposobne oduprijeti se šokovima na tržištu

Obrazovanje za gospodarski rast i uključenost

Cilj je EU-a omogućiti da njegovi građani steknu vještine potrebne na tržištu rada s pomoću smanjenja ranog napuštanja školovanja i potpore tercijarnoj razini obrazovanja.

Odnosi EU-a i Afrike

Afrika je ključan partner EU-a. Afričke zemlje i EU surađuju putem višestrukih okvira poput Sporazuma iz Cotonoua i zajedničke strategije Afrike i EU-a.