Unija tržišta kapitala inicijativa je EU-a kojoj je cilj ojačati i dodatno integrirati tržišta kapitala 28 država članica EU-a.

Unija tržišta kapitala za cilj ima:

  • omogućiti nove izvore financiranja poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima
  • smanjiti trošak prikupljanja kapitala
  • pružiti veći broj mogućnosti štedišama diljem EU-a
  • olakšati prekogranična ulaganja i privući više stranih ulaganja u EU
  • podržati dugoročne projekte
  • financijski sustav EU-a učiniti stabilnijim, otpornijim i konkurentnijim.

Za ostvarenje tih ciljeva Europska komisija predložila je akcijski plan s više koraka za postupnu izgradnju unije tržišta kapitala, koja treba biti dovršena do 2019.

Većina mjera usmjerena je na prenošenje financijskog posredovanja prema tržištima kapitala i uklanjanju prepreka koje sprečavaju prekogranična ulaganja.

Akcijskim planom obuhvaćen je niz instrumenata, od pravnih akata EU-a do podupiranja inicijativa koje promiče industrija.

Ovim projektom podržava se i nadopunjuje inicijativa Plana ulaganja za Europu, koja za cilj ima poticanje ulaganja u EU-u.

U Vijeću

11. srpnja 2017.: Vijeće je usvojilo zaključke o komunikaciji Komisije o preispitivanju akcijskog plana za uniju tržišta kapitala sredinom programskog razdoblja.

30. svibnja 2017.: Vijeće je postiglo sporazum s Europskim parlamentom u vezi s prijedlozima o tržištu sekuritizacije EU-a čiji je cilj poboljšavanje financiranja gospodarstva EU-a. Nova pravila stupit će na snagu nakon što ih formalno donesu Vijeće i Europski parlament.

30. svibnja 2017.: Vijeće i Europski parlament postigli su sporazum o izmijenjenim pravilima EU-a (uredbe 345/2013 i 346/2013) o ulaganju u fondove poduzetničkoga kapitala i fondove za socijalno poduzetništvo. Vijeće i Europski parlament formalno će donijeti dogovorena pravila te će ih početi primjenjivati tri mjeseca nakon stupanja na snagu.

16. svibnja 2017.: Vijeće je donijelo uredbu o prospektima nakon što je Europski parlament 5. travnja 2017. glasovao o tekstu. Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europske unije. Pravila su obvezujuća i izravno primjenjiva u svim državama članicama EU-a.

16. studenoga 2016.: Vijeće je postiglo dogovor o svojemu pregovaračkome stajalištu u odnosu na izmjene pravila EU-a o ulaganju u poduzetnički kapital i socijalna poduzeća. Tim izmjenama, koje su uvedene u uredbe EU-a 345/2013 i 346/2016, omogućuje se da upravitelji fondova koji upravljaju imovinom vrednijom od 500 milijuna eura imaju pristup europskim fondovima poduzetničkog kapitala (EuVECA) i europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (EuSEF). Ažuriranim pravilima također se širi raspon poduzeća u koje fondovi EuVECA i EuSEF mogu ulagati, uključujući mala i srednja poduzeća. Njima se i pojeftinjuje te olakšava prekogranično trgovanje takvim fondovima.

10. studenoga 2015. Vijeće za ekonomske i financijske poslove pozdravilo je prvi paket zakonodavnih prijedloga i inicijativa Europske komisije, koji je objavljen 30. rujna 2015., i naglasilo da je potreban ambiciozan dugoročni plan.

16. lipnja 2015. Vijeće je usvojilo zaključke o uniji tržišta kapitala i od Europske komisije zatražilo da predloži akcijski plan i početni plan.

Sljedeći koraci

Komisija će redovito izvješćivati Vijeće i Europski parlament o napretku postignutom u provedbi predloženih mjera.

Europska komisija 8. lipnja 2017. izdala je preispitivanje u sredini programskog razdoblja u vezi s akcijskim planom za uniju tržišta kapitala, kojim se izvješćuje o napretku postignutom dosad te uvodi niz novih inicijativa. Među tim su inicijativama mjere u vezi s paneuropskim osobnim mirovinama, pokrivenim obveznicama i vrijednosnim papirima, jačanjem nadzornog okvira za integrirana tržišta kapitala te druge mjere. Prijedlozi u vezi s tim inicijativama očekuju se u drugoj polovici 2017.

Vijeće je 11. srpnja 2017. usvojilo zaključke o Komisijinu preispitivanju akcijskog plana za uniju tržišta kapitala. Ponovno je izrazilo predanost akcijskom planu te je poduprlo niz prioritetnih inicijativa koje je iznijela Komisija.

U zaključcima se ističe dobar napredak u pogledu ostvarivanja plana, čije su gotovo dvije trećine mjera već provedene. Međutim, od pokretanja plana u rujnu 2015. pojavilo se niz izazova, a i potreba da se plan ojača.