Unija tržišta kapitala inicijativa je EU-a kojoj je cilj ojačati i dodatno integrirati tržišta kapitala 28 država članica EU-a.

Unija tržišta kapitala za cilj ima:

 • omogućiti nove izvore financiranja poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima
 • smanjiti trošak prikupljanja kapitala
 • pružiti veći broj mogućnosti štedišama diljem EU-a
 • olakšati prekogranična ulaganja i privući više stranih ulaganja u EU
 • podržati dugoročne projekte
 • financijski sustav EU-a učiniti stabilnijim, otpornijim i konkurentnijim.

Za ostvarenje tih ciljeva Europska komisija predložila je akcijski plan s više koraka za postupnu izgradnju unije tržišta kapitala, koja treba biti dovršena do 2019. Većina mjera usmjerena je na prenošenje financijskog posredovanja prema tržištima kapitala i uklanjanju prepreka koje sprečavaju prekogranična ulaganja.

Akcijski plan uključuje niz instrumenata, od pravnih akata EU-a do podupiranja inicijativa koje promiče industrija. Ovim projektom podržava se i nadopunjuje inicijativa Plana ulaganja za Europu, koja za cilj ima poticanje ulaganja u EU-u.

Kratkoročne mjere u okviru akcijskog plana:

 • paket od dva zakonodavna prijedloga o sekuritizaciji
 • preispitivanje postojećih pravila o prospektima
 • nova pravila o Solventnosti II za infrastrukturne projekte
 • savjetovanje o pokrivenim obveznicama
 • savjetovanje o rizičnom kapitalu i fondovima za socijalno poduzetništvo
 • poziv na očitovanje o kumulativnom učinku na trenutačna financijska pravila.

U Vijeću

10. studenoga 2015. Vijeće za ekonomske i financijske poslove pozdravilo je prvi paket zakonodavnih prijedloga i inicijativa Europske komisije, koji je objavljen 30. rujna 2015., i naglasilo da je potreban ambiciozan dugoročni plan. 

16. lipnja 2015. Vijeće je usvojilo zaključke o uniji tržišta kapitala i od Europske komisije zatražilo da predloži akcijski plan i početni plan.

Sljedeći koraci

Komisija će redovito izvješćivati Europski parlament i Vijeće o napretku postignutom u provedbi predloženih mjera. Uz godišnja izvješća Komisija će 2017. pripremiti i sveobuhvatno izvješće na temelju kojeg će se odlučiti o tome jesu li potrebne dodatne mjere.