Što je paket za čisti zrak?

Paketom za čisti zrak nastoji se znatno smanjiti onečišćenje zraka diljem EU-a. Predloženom strategijom određuju se ciljevi za smanjenje zdravstvenih i okolišnih posljedica onečišćenja zraka do 2030. Ona sadrži zakonodavne prijedloge za provođenje strožih standarda za emisije i onečišćenje zraka.

Komisija je objavila paket 18. prosinca 2013. On se sastoji od komunikacije o „programu Čisti zrak za Europu” te tri zakonodavna prijedloga o emisijama i onečišćenju zraka.

Paket za čisti zrak u brojkama

Procjenjuje se da će se mjerama predviđenim paketom za čisti zrak do 2030., u usporedbi sa sadašnjem situacijom:

  • izbjeći 58 000 preranih smrti,
  • spasiti 123 000 km2 ekosustava od onečišćenja dušikom,
  • spasiti 56 000 km2 zaštićenih područja Natura 2000,
  • spasiti 19 000 km2 šumskih ekosustava od zakiseljavanja.

Zašto nam je to potrebno?

Loša kvaliteta zraka ima negativan utjecaj na našu kvalitetu života. Uzrokuje mnoge zdravstvene tegobe kao što su astma i kardiovaskularni problemi. To dovodi do izgubljenih radnih dana zbog lošeg zdravlja te povećava trošak zdravstvene skrbi, pogotovo za djecu i starije osobe.

Zdravstveni problemi povezani s lošom kvalitetom zraka posebno su akutni u izgrađenim gradskim područjima gdje je kvaliteta zraka uglavnom lošija. Loša kvaliteta zraka glavni je uzrok prerane smrti diljem EU-a te ima teže posljedice nego cestovne prometne nesreće. Osim narušavanja ljudskog zdravlja, loša kvaliteta zraka također oštećuje ekosustave.

Provođenje paketa za čisti zrak dovelo bi do poboljšane kvalitete zraka za sve građane EU-a te manjih troškova zdravstvene skrbi za vlade. Tim prijedlozima pogodovalo bi se i industriji jer bi mjere kojima se smanjuje onečišćenje zraka trebale pojačati inovacije i poboljšati konkurentnost EU-a u području zelene tehnologije.

Pobliže

Paket za čisti zrak sastoji se od nekoliko elemenata:

  • programa Čisti zrak za Europu – strategija Komisije u kojoj se navode mjere za osiguravanje da se postojeći ciljevi dostignu te u kojoj se navode novi ciljevi za kvalitetu zraka za razdoblje do 2030.,
  • revidirane direktive o nacionalnim gornjim granicama emisija sa strogim granicama emisija za šest glavnih onečišćujućih tvari,
  • prijedloga direktive za smanjenje onečišćenja iz srednje velikih postrojenja za izgaranje,
  • prijedloga za odobrenje izmijenjenih međunarodnih pravila o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (Protokol iz Göteborga) na razini EU-a.

Proces donošenja odluka u Vijeću

Vijeće obično odlučuje zajedno s Europskim parlamentom, primjenom redovnog zakonodavnog postupka. U nekim specifičnim područjima Vijeće upotrebljava postupke suglasnosti ili savjetovanja u kojima je uloga Parlamenta ograničena.

U Vijeću

Komunikacija Komisije o programu Čisti zrak podnesena je Vijeću 20. prosinca 2013. Komisija je također predstavila program Vijeću, zajedno s popratnim zakonodavnim prijedlozima, na sastanku Vijeća za okoliš 3. ožujka 2014.

Dva elementa paketa za čisti zrak, prijedlog za izmjenu nacionalnih gornjih granica emisija i prijedlog o srednje velikim postrojenjima za izgaranje, potpadaju pod redovni zakonodavni postupak. Vijeća je stoga suzakonodavac s Europskim parlamentom za ta dva zakonodavna prijedloga.

Vijeće je nedavno donijelo direktivu o srednje velikim postrojenjima za izgaranje u prosincu 2015. Postignut je opći pristup o direktivi o nacionalnim gornjim granicama emisija o kojemu se čeka odluka Parlamenta.

Za prijedlog o Protokolu iz Göteborga potrebna je odluka Vijeća. Europski parlament stoga mora dati svoju suglasnost ako Vijeće želi donijeti zakonodavni prijedlog.