Energetska unija za Europu

Cilj je paketa mjera za energetsku uniju Europi i njezinim građanima osigurati povoljnu, sigurnu i održivu energiju. Posebnim mjerama obuhvaćeno je pet ključnih područja, među ostalim energetska sigurnost, energetska učinkovitost i dekarbonizacija.

Paket mjera za energetsku uniju, koji je Europska komisija predložila 2015., temelji se na trima stupovima:

 • okvirnoj strategiji u kojoj su detaljno navedeni ciljevi i konkretni koraci za energetsku uniju
 • viziji EU-a za Pariški globalni sporazum o klimatskim promjenama
 • planu za ostvarivanje cilja od 10 % elektroenergetske povezanosti do 2020.

Energetika EU-a u brojkama

 • EU uvozi 53 % cjelokupne energije koju troši
 • šest država članica svoj cjelokupni uvoz plina obavlja preko samo jednog vanjskog dobavljača
 • 75 % stambenih prostora EU-a energetski je neučinkovito
 • 94 % prometa ovisi o naftnim proizvodima, od kojih se 90 % uvozi
 • veleprodajne cijene električne energije veće su za 30 %, a veleprodajne cijene plina za 100 % u odnosu na SAD

  Izvor: Europska komisija

Zašto nam je potrebna?

Energetska unija doprinijet će jačanju gospodarstva EU-a, njegovoj sigurnosti i njegovoj predanosti u borbi protiv klimatskih promjena.

EU treba smanjiti svoje izdatke za uvoz energije, koji iznose oko 400 milijardi eura godišnje i time EU čine najvećim uvoznikom energije u svijetu. Štoviše, mnoge države članice uvelike ovise o ograničenom broju dobavljača. To ih čini osjetljivima na poremećaje u opskrbi energijom.

Osim toga, EU treba ispuniti ciljeve dogovorene u okviru klimatske i energetske politike do 2030. koji su usmjereni na fosilna goriva i emisije stakleničkih plinova.

Nadalje, Europska unija treba osuvremeniti zastarjelu energetsku infrastrukturu, u potpunosti integrirati svoja energetska tržišta te osigurati usklađenost nacionalnih cijena energije.

Stvaranjem potpuno funkcionalne energetske unije omogućit će se veći izbor i niže cijene za EU-ove potrošače i poduzeća.

2017

9. listopada

Vijeće donijelo uredbu o sigurnosti opskrbe plinom

Nakon donošena u Vijeću revidirana uredba o mjerama za zaštitu sigurnosti opskrbe plinom stupit će na snagu četiri dana nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Opći cilj uredbe jest jačanje energetske sigurnosti Europske unije kako bi se smanjila njezina ovisnost o drugima u pogledu opskrbe energijom i kako bi se Uniji omogućilo da brže i djelotvornije rješava svaku krizu u opskrbi plinom.

Njome će se također doprinijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg energetskog tržišta.

Osim toga, njome će se olakšati izgradnja većeg povjerenja i solidarnosti i unutar EU-a i s njegovim partnerima iz energetske zajednice.

26. travnja

Vijeće donijelo uredbu o označivanju energetske učinkovitosti

Novom uredbom o oznakama energetske učinkovitosti omogućit će se da potrošači postanu svjesniji energetske učinkovitosti i energetske potrošnje kućanskih aparata. To će im pomoći da smanje energetske troškove i doprinijet će smanjenju energetske potražnje.

Krajnji cilj uredbe jest osigurati da Europska unija postigne svoje krovne ciljeve za 2020. te ciljeve u području klime i energetike za 2030.

Ministri su se općenito složili da će povećanje energetske učinkovitosti biti izuzetno korisno s aspekta okoliša i energetike.

Međutim, nekoliko država članica skrenulo je pozornost na posebne nacionalne okolnosti i važnost da se nakon 2020. uzmu u obzir već pokrenute dugoročne mjere.

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku također je usuglasilo svoje stajalište o dvije revidirane direktive:

 • o povećanoj energetskoj učinkovitosti, čiji je cilj napredak u postizanju ciljeva EU-a u području klime i energetike i
 • o energetskim svojstvima zgrada, čiji je cilj ostvarenje većih ušteda energije i boljih životnih uvjeta.

24. travnja

Privremeni dogovor o sigurnosti opskrbe plinom

Vijeće i Europski parlament postigli su privremeni dogovor o revidiranoj uredbi o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom.

Najvažniji novi elementi uredbe sljedeći su:

 • snažnija regionalna suradnja i koordinacija u okviru skupina država članica formiranih po kriteriju rizika
 • regionalni planovi prevencije i interventni planovi, kao i regionalne procjene rizika, koje će pripremati države članice
 • mehanizam solidarnosti za iznimno krizne slučajeve
 • pojačano praćenje odredaba u ugovorima o opskrbi plinom
 • posebne obveze država članica EU-a prema Energetskoj zajednici, kao i ovlasti Komisije za koordinaciju primjene pravnog okvira između EU-a i Energetske zajednice.

27. veljače

Čista energija za sve Europljane

Ministri su iznijeli svoje prve reakcije u vezi sa zakonodavnim paketom Komisije o čistoj energiji za sve Europljane. Ta inicijativa ima tri glavna cilja:

 • stavljanje energetske učinkovitosti na prvo mjesto
 • ostvarivanje vodećeg mjesta u svijetu u području obnovljivih izvora energije
 • osiguravanje pravednih uvjeta za potrošače

Paket za čistu energiju obuhvaća prijedloge o važnim područjima kao što su model tržišta električne energije, energetska učinkovitost, sigurnost opskrbe, obnovljivi izvori energije i pravila upravljanja.

Sveukupni je cilj strategije osigurati da EU do 2030. postane niskougljično gospodarstvo. Ministri su istaknuli važnost tog zakonodavnog paketa i naglasili potrebu za postizanjem napretka u pogledu svih prijedloga.

2016

5. prosinca

Vijeće za energetiku raspravljalo o sigurnosti opskrbe plinom

Vijeće je raspravljalo o nacrtu uredbe o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom diljem EU-a.

Uredbom se nastoji uspostaviti isplativ regionalni okvir EU-a kojim bi se mogao ublažiti učinak mogućeg poremećaja u opskrbi plinom. Ministri EU-a postigli su kompromis o glavnim pitanjima kao što su:

 • regionalna suradnja: temelji se na skupinama država članica utvrđenima prema kriteriju najvećih rizika za opskrbu EU-a plinom
 • razmjena informacija: Europska komisija i nacionalna tijela bili bi obaviješteni o dugoročnim ugovorima kojima se pokriva najmanje 40 % godišnje potrošnje plina u državi članici EU-a
 • solidarnost: države članice mogu pri izračunu naknada uzeti u obzir nacionalne razlike.

20. i 21. listopada

Europsko vijeće pozvalo na dovršetak energetske unije

Europsko vijeće pozvalo je na dovršetak i provedbu energetske unije do 2018.

6. i 7. lipnja

Stajalište o razmjeni informacija u vezi sa sporazumima u području energetike

Vijeće je postiglo dogovor o općem pristupu u vezi s nacrtom odluke o uspostavi mehanizma razmjene informacija u pogledu međunarodnih sporazuma u području energetike između država članica EU-a i trećih zemalja.

Ta je inicijativa jedan od temeljnih elemenata strategije energetske unije. Njezin je cilj:

 • poboljšati funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta
 • povećati transparentnost i dosljednost vanjskih odnosa EU-a u području energetike
 • ojačati pregovaračko stajalište EU-a u odnosu na treće zemlje.

Vijeće je ujedno raspravljalo o prijedlogu revidirane uredbe o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom ublažavanjem učinka mogućih poremećaja u opskrbi. Cilj je povezanih mjera poboljšanje suradnje među državama članicama. Te se mjere temelje na postignućima unutarnjeg energetskog tržišta. Glavne predložene izmjene jesu:

 • pojačana regionalna suradnja i koordinacija
 • regionalni planovi prevencije i interventni planovi, kao i regionalne procjene rizika
 • novo načelo solidarnosti za iznimno krizne slučajeve
 • strože obveze radi osiguravanja dostupnosti potrebne infrastrukture.

17. i 18. ožujka

Predanost smanjenju emisija stakleničkih plinova u EU-u

Europsko vijeće naglasilo je predanost EU-a smanjenju emisija stakleničkih plinova unutar Unije.

Čelnici EU-a također su obećali povećati udio energije iz obnovljivih izvora i poboljšati energetsku učinkovitost, kako je dogovoreno na sastanku Europskog vijeća u listopadu 2014.

2015

17. i 18. prosinca

Europsko vijeće ocijenilo napredak u pogledu energetske unije

Europsko vijeće ocijenilo je napredak u izgradnji energetske unije i pozvalo na:

 • brzo podnošenje odgovarajućih zakonodavnih prijedloga u skladu sa svojim prethodnim smjernicama
 • potpunu provedbu zakonodavstva o obnovljivoj energiji, energetskoj učinkovitosti i drugih mjera, kao što su poboljšane prilike za ulaganje, kako bi se ostvario cilj za 2020.
 • pripremu integrirane strategije za istraživanje, inovacije i konkurentnost.

12. prosinca

Klimatske promjene: postignut Pariški sporazum

Tijekom Pariške konferencije o klimi, koja se održala od 30. studenoga do 12. prosinca, postignut je novi globalni sporazum o klimatskim promjenama.

Sporazum obuhvaća akcijski plan za ograničenje globalnog zatopljenja na razini „znatno ispod” 2 °C i kojim se ono nastoji ograničiti, i to još više, odnosno do 1,5 °C.

26. studenoga

Napredak u vezi s upravljanjem i energetskom učinkovitosti

Vijeće je usvojilo zaključke o sustavu upravljanja energetskom unijom kojima će se Komisiji pružiti smjernice u njezinu radu.

Sustav upravljanja prati zajednički napredak EU-a u postizanju energetskih i klimatskih ciljeva EU-a. Njime je obuhvaćeno pet širokih područja:

 • energetska sigurnost, solidarnost i povjerenje
 • unutarnje energetsko tržište
 • smanjenje potražnje za energijom zahvaljujući energetskoj učinkovitosti
 • dekarbonizacija gospodarstva
 • istraživanja, inovacije i konkurentnost.

Ministri EU-a ujedno su usvojili opći pristup o nacrtu uredbe o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti.

Oznakama energetske učinkovitosti potrošačima se pomaže u odabiru energetski učinkovitih proizvoda. Budući da se njima omogućava potrošačima da donesu informirane odluke, njima se doprinosi i ukupnom smanjenju energetske potražnje na razini EU-a.

Glavni je cilj prijedloga podupiranje inovacija i proizvodnje energetski učinkovitijih proizvoda.

8. lipnja

Zaključci o provedbi energetske unije

Vijeće je usvojilo zaključke o provedbi okvirne strategije za energetsku uniju.

Zaključci su usmjereni na to kako potrošače, odnosno kućanstva i poduzeća, opskrbiti sigurnom, održivom i povoljnom energijom. U njima se ujedno potiče na promicanje potrebnih ulaganja u energetski sektor.

Ministri su postigli dogovor o ključnim elementima energetske politike EU-a:

 • raznolikosti opskrbnih pravaca i izvora opskrbe
 • regionalnoj suradnji
 • energetskom tržištu
 • razvoju infrastrukture.

Ministri su usto ocijenili provedbu strategije energetske sigurnosti te raspravljali o njezinu daljnjem razvoju, a posebno o sigurnosti opskrbe.

19. i 20. ožujka

Europsko vijeće raspravljalo o energetskoj sigurnosti i transparentnosti

Europsko vijeće dogovorilo je prve korake za uspostavu energetske unije. Glavna tema rasprave čelnika EU-a bila je energetska sigurnost i transparentnost. U skladu s tom raspravom svi ugovori o plinu:

 • trebali bi biti usklađeni s pravom EU-a
 • trebali bi biti transparentniji
 • ne bi trebali imati negativan utjecaj na energetsku sigurnost Europe.

Šefovi država i vlada EU-a ujedno su se dogovorili o razvoju inovativnih strategija za novu generaciju obnovljivih energija, povećanju energetske učinkovitosti te jačanju napora diplomacije EU-a u području klime radi uspješne provedbe Pariškog sporazuma.

6. ožujka

Prijedlog o energetskoj uniji napreduje prema planu

Ministri okoliša EU-a raspravljali su o aspektima paketa mjera za energetsku uniju u vezi s klimatskom politikom, a posebice dekarbonizacijom gospodarstva.

Ministri su istaknuli da bi dekarbonizacija trebala biti dio okvira klimatske i energetske politike do 2030. koji je već dogovoren na sastanku Europskog vijeća u listopadu 2014.

Ministri su se usuglasili o ključnoj ulozi sustava trgovanja emisijama (ETS) za postizanje cilja EU-a za smanjenje emisija do 2030.

Ishodima rasprava ministara okoliša znatno se doprinijelo raspravi o energetskoj uniji na sastanku Europskog vijeća 19. i 20. ožujka.

5. ožujka

Prva rasprava o paketu mjera za energetsku uniju

Vijeće za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE) razmijenilo je mišljenja o prijedlogu Europske komisije o strateškom okviru za energetsku uniju. Ministri su posebno raspravljali o temama poput:

 • energetske sigurnosti
 • dovršenja unutarnjeg energetskog tržišta
 • energetske učinkovitosti
 • dekarbonizacije gospodarstva
 • konkurentnosti.

Ministri su izrazili oprez u vezi s povećanjem transparentnosti ugovora koji se odnose na međuvladine sporazume i komercijalnu ponudu te su ujedno naglasili potrebu poštovanja nacionalnih nadležnosti država članica u odlukama u području energetike.

Osim toga, Vijeće je održalo raspravu o politikama o kretanjima i prioritetima u području energetske infrastrukture.

25. veljače

Europska komisija izložila prijedlog o energetskoj uniji

Cilj je paketa mjera za energetsku uniju koji je izradila Europska komisija dovršetak jedinstvenog energetskog tržišta, uz istodobnu reformu proizvodnje, transporta i potrošnje energije u Europi.

Paketom su obuhvaćene tri „komunikacije”:

 • okvirna strategija za energetsku uniju, njezini ciljevi i konkretni koraci
 • mjere potrebne za ostvarivanje cilja od 10 % elektroenergetske prekogranične povezanosti do 2020.
 • vizija EU-a za Parišku konferenciju o klimi koja će se održati između 30. studenoga i 12. prosinca 2015.

2014

18. prosinca

Čelnici EU-a zatražili su prijedlog o energetskoj uniji

Čelnici EU-a zatražili su od Europske komisije da podnese prijedlog o europskoj energetskoj uniji kako bi se povezale mreže preko granica, poboljšala energetska sigurnost Europe i smanjile njezine emisije.

23. i 24. listopada

Okvir klimatske i energetske politike do 2030.

Europsko vijeće naglasilo je svoj poziv na izgradnju energetske unije koja će pružiti povoljnu, sigurnu i održivu energiju.

Istodobno je preporučilo daljnje mjere za smanjenje energetske ovisnosti EU-a i povećanje sigurnosti njegove opskrbe električnom energijom i plinom.

Čelnici EU-a dogovorili su okvir klimatske i energetske politike za 2030. Odobrili su četiri cilja:

 • obvezno smanjenje emisija stakleničkih plinova za 40 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 1990.
 • najmanje 27 % udjela obnovljive energije koja će se u EU-u trošiti 2030.
 • poboljšanje energetske učinkovitosti za 27 % i
 • dovršenje unutarnjeg energetskog tržišta.

26. i 27. lipnja

Europsko vijeće: energetska unija strateški je cilj EU-a

Europsko vijeće postavilo je stvaranje energetske unije za jedan od pet glavnih ciljeva europskog strateškog programa kojim se utvrđuju prioriteti EU-a za predstojeće godine.

Energetska unija ima tri cilja:

 • omogućiti poduzećima i potrošačima pristupačne cijene energije
 • osigurati energiju za sve zemlje EU-a smanjenjem energetske ovisnosti EU-a
 • proizvesti više zelene energije te nastaviti borbu protiv klimatskih promjena.