Glavni ciljevi:

  • doprinijeti osiguranju konvergencije i stabilnosti u EU-u 
  • doprinijeti osiguravanju stabilnih javnih financija
  • potaknuti gospodarski rast 
  • spriječiti prekomjerne makroekonomske neravnoteže u EU-u
  • provesti strategiju Europa 2020.

Europski semestar jest ciklus koordinacije gospodarske i fiskalne politike unutar EU-a. Dio je okvira Europske unije za gospodarsko upravljanje.

Usredotočen je na razdoblje od prvih šest mjeseci u godini pa se stoga zove „semestar”.

Tijekom europskog semestra države članice usklađuju svoje proračunske i gospodarske politike s ciljevima i pravilima dogovorenima na razini EU-a. 

Koje se politike koordiniraju tijekom europskog semestra?

Europski semestar obuhvaća tri bloka koordinacije gospodarske politike:

  • strukturne reforme, s naglaskom na promicanju rasta i zapošljavanja u skladu sa strategijom Europa 2020.
  • fiskalne politike, s ciljem osiguranja održivosti javnih financija  u skladu s Paktom o stabilnosti i rastu
  • sprečavanje prekomjernih makroekonomskih neravnoteža.

Zašto je uspostavljen europski semestar?

Nedavna gospodarska kriza pokazala je da postoji potreba za snažnijim gospodarskim upravljanjem i boljom koordinacijom politika među državama članicama EU-a.

U Uniji u kojoj su gospodarstva snažno integrirana, pojačana koordinacija politika može pomoći u sprečavanju razlika te doprinijeti osiguravanju konvergencije i stabilnosti u EU-u kao cjelini te u njegovim državama članicama.

Postupci koordinacije gospodarske politike koji su postojali do 2010. provodili su se neovisno jedan o drugome.

Države članice uvidjele su stoga potrebu za usklađivanjem rasporeda tih postupaka kako bi pojednostavile proces i bolje uskladile ciljeve nacionalnih proračunskih politika te politika rasta i zapošljavanja, istodobno uzimajući u obzir ciljeve koje su postavile na razini Unije.

Nadalje, postojala je potreba za proširenjem područja nadzora i koordinacije na šire makroekonomske politike.

Iz tih razloga te kao dio šire reforme gospodarskog upravljanja EU-om, Europsko vijeće odlučilo je uspostaviti europski semestar 2010. godine. Pravna osnova za taj proces jest takozvani „paket od šest mjera”, tj. šest zakonodavnih akata kojima je reformiran Pakt o stabilnosti i rastu. Prvi ciklus europskog semestra pokrenut je 2011.