Terorizam ugrožava našu sigurnost, vrijednosti naših demokratskih društava te prava i slobode europskih građana.

Borba protiv terorizma najvažniji je prioritet EU-a i njegovih država članica, kao i njihovih međunarodnih partnera.

142neuspjela, onemogućena ili izvršena teroristička napada u 2016.
1002osobe uhićene zbog kaznenih djela terorizma u 2016.

EU-ov popis terorista

Nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. EU je uspostavio popis osoba, skupina i subjekata koji su sudjelovali u terorističkim djelima i na koje se primjenjuju mjere ograničavanja.

Odgovor na strane borce

EU je usvojio sveobuhvatan pristup rješavanju problema stranih boraca.

Nedavne aktivnosti u tom području uključuju:

 • pooštrena pravila usmjerena na sprečavanje novih oblika terorizma
 • pojačane kontrole na vanjskim granicama
 • pojačan nadzor nad vatrenim oružjem
 • stvaranje posebnog tijela za suzbijanje terorističke propagande na internetu.

Koordinator za borbu protiv terorizma

Gilles de Kerchove koordinator je EU-a za borbu protiv terorizma od 2007.

Odgovoran je za:

 • koordinaciju rada Vijeća EU-a u području borbe protiv terorizma
 • praćenje provedbe strategije EU-a za borbu protiv terorizma
 • osiguravanje aktivne uloge EU-a u borbi protiv terorizma.

Strategija EU-a za borbu protiv terorizma

Vijeće je 2005. usvojilo strategiju EU-a za borbu protiv terorizma s ciljem globalne borbe protiv terorizma i stvaranja sigurnije Europe.

Strategija je usmjerena na četiri stupa djelovanja:

 • prevenciju
 • zaštitu
 • progon
 • odgovor.

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma

Vijeće i Europski parlament u svibnju 2015. usvojili su nova pravila za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

U srpnju 2016. Europska komisija objavila je prijedlog o izmjeni postojećih pravila kako bi se borba protiv financiranja terorizma dodatno ojačala. Vijeće i Europski parlament trenutačno razmatraju taj prijedlog.

Podaci iz registra putnika

Vijeće je 21. travnja 2016. donijelo direktivu o usklađivanju uporabe podataka iz evidencije podataka o putnicima u EU-u.

Njome je utvrđeno da se podaci iz evidencije podataka o putnicima mogu upotrebljavati samo u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela.