Na marginama sastanka Europskog vijeća (članak 50.) 22. lipnja čelnici 27 država članica EU-a odobrili su postupak za premještanje agencija EU-a koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini: Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Infografika – Brexit: premještanje agencija sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini

Infografika – Premještanje dviju agencija EU-a s trenutačnim sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini

Kako funkcionira postupak premještanja?

Postupak se sastoji od:

 1. ponuda država članica za smještaj jedne agencije ili njih obje koje su dostavljene do 31. srpnja 2017.
 2. ocjene ponuda koju je izradila Komisija na temelju dogovorenih kriterija, objavljene 30. rujna 2017.
 3. političke rasprave na temelju ocjene Komisije na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (čl. 50.) 17. listopada 2017.
 4. odluke 27 država članica glasovanjem na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (čl. 50.) 20. studenoga 2017.

1. Ponude za smještaj agencija

Primljeno je osam ponuda za smještaj Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i 19 ponuda za smještaj Europske agencije za lijekove (EMA).

2. Kriteriji ocjenjivanja

27 čelnika EU-a postiglo je 22. lipnja dogovor o šest kriterija kako slijedi:

 • jamstvo da će agencija biti funkcionalna u trenutku izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
 • dostupnost lokacije
 • škole za djecu osoblja agencije
 • pristup tržištu rada i zdravstvenoj skrbi za supružnike i djecu zaposlenika
 • kontinuitet poslovanja
 • zemljopisna zastupljenost.

Europska komisija objavila je 30. rujna ocjenu ponuda na temelju šest kriterija koje su dogovorile 27 država članica EU-a.

Koje agencije EU-a trenutačno imaju sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini?

Postoje dvije agencije Europske unije sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini. Obje se nalaze u Londonu.

Europska agencija za lijekove (EMA)

Osnovana 1995., Europska agencija za lijekove (EMA) odgovorna je za znanstveno ocjenjivanje, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u.

EMA je ključna za funkcioniranje jedinstvenog tržišta lijekova u EU-u.

Glavne zadaće EMA-e konkretno obuhvaćaju:

 • olakšavanje razvoja i dostupnosti lijekova
 • ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje za stavljanje u promet
 • praćenje sigurnosti lijekova tijekom njihova cijelog životnog vijeka
 • pružanje informacija zdravstvenim djelatnicima i pacijentima.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) radi na osiguravanju djelotvorne i dosljedne bonitetne regulative i nadzora diljem europskog bankovnog sektora. Njegovi su opći ciljevi:

 • održavanje financijske stabilnosti u EU-u
 • zaštita cjelovitosti, učinkovitosti i urednog funkcioniranja bankarskog sektora.

Glavna je zadaća EBA-e doprinijeti stvaranju jedinstvenih europskih pravila za bankarstvo.

Jedinstvenim pravilima nastoji se osigurati jedinstveni skup usklađenih bonitetnih pravila za financijske institucije u cijelom EU-u. Time se želi stvoriti ravnopravne uvjete i osigurati visoku razinu zaštite za deponente, ulagače i potrošače.

Zadaća EBA-e također je procjena rizika i osjetljivosti u bankovnom sektoru EU-a putem izvješća o procjeni rizika i paneuropskim testiranjima otpornosti.