Na marginama sastanka Europskog vijeća (članak 50.) 22. lipnja čelnici 27 država članica EU-a odobrili su postupak za premještanje agencija EU-a koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini: Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA).

Infografika – Brexit: premještanje agencija sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini

Infografika – Premještanje dviju agencija EU-a s trenutačnim sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini

Kako funkcionira postupak premještanja?

Postupak se sastoji od:

 • ponuda država članica za smještaj jedne agencije ili njih obje koje treba dostaviti do 31. srpnja 2017.
 • ocjena ponuda koje će izraditi Komisija na temelju dogovorenih kriterija do 30. rujna 2017.
 • političke rasprave na temelju ocjene Komisije u listopadu 2017.
 • odluke 27 država članica glasovanjem na marginama sastanka Vijeća za opće poslove (čl. 50.) u studenome 2017.

Ponude za smještaj agencija

Primljeno je osam ponuda za smještaj Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i 19 ponuda za smještaj Europske agencije za lijekove (EMA).

Kriteriji ocjenjivanja

27 čelnika EU-a postiglo je 22. lipnja dogovor o šest kriterija kako slijedi:

 • jamstvo da će agencija biti funkcionalna u trenutku izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a
 • dostupnost lokacije
 • škole za djecu osoblja agencije
 • pristup tržištu rada i zdravstvenoj skrbi za supružnike i djecu zaposlenika
 • kontinuitet poslovanja
 • zemljopisna zastupljenost.

Koje agencije EU-a trenutačno imaju sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini?

Postoje dvije agencije Europske unije sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini. Obje se nalaze u Londonu.

Europska agencija za lijekove (EMA)

Osnovana 1995., Europska agencija za lijekove (EMA) odgovorna je za znanstveno ocjenjivanje, nadzor i praćenje sigurnosti lijekova u EU-u.

EMA je ključna za funkcioniranje jedinstvenog tržišta lijekova u EU-u.

Glavne zadaće EMA-e konkretno obuhvaćaju:

 • olakšavanje razvoja i dostupnosti lijekova
 • ocjenjivanje zahtjeva za odobrenje za stavljanje u promet
 • praćenje sigurnosti lijekova tijekom njihova cijelog životnog vijeka
 • pružanje informacija zdravstvenim djelatnicima i pacijentima.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA)

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) radi na osiguravanju djelotvorne i dosljedne bonitetne regulative i nadzora diljem europskog bankovnog sektora. Njegovi su opći ciljevi:

 • održavanje financijske stabilnosti u EU-u
 • zaštita cjelovitosti, učinkovitosti i urednog funkcioniranja bankarskog sektora.

Glavna je zadaća EBA-e doprinijeti stvaranju jedinstvenih europskih pravila za bankarstvo.

Jedinstvenim pravilima nastoji se osigurati jedinstveni skup usklađenih bonitetnih pravila za financijske institucije u cijelom EU-u. Time se želi stvoriti ravnopravne uvjete i osigurati visoku razinu zaštite za deponente, ulagače i potrošače.

Zadaća EBA-e također je procjena rizika i osjetljivosti u bankovnom sektoru EU-a putem izvješća o procjeni rizika i paneuropskim testiranjima otpornosti.