Izvanredni sastanak Europskog vijeća 23. travnja 2015. – izjava

Europsko vijeće
  • 23.4.2015.
  • 22:15
  • Izjava i napomene
  • 204/15
  • Unutarnji poslovi
  • Vanjski poslovi i međunarodni odnosi
23.4.2015.

1. Stanje na Sredozemlju je tragično. Europska unija uložit će sve moguće napore kako bi spriječila nove pogibije na moru te kako bi se u suradnji sa zemljama porijekla i tranzita uhvatila u koštac s temeljnim razlozima ljudske tragedije koja zahtijeva hitno djelovanje, a koje smo svjedoci. Naš je neposredni prioritet spriječiti nove pogibije na moru.

2. Stoga smo, s ciljem borbe protiv trgovaca ljudima, sprečavanja nezakonitih migracijskih tokova te jačanja unutarnje solidarnosti i odgovornosti, odlučili ojačati svoju prisutnost na moru. S obzirom na to da se zbog nestabilnosti u Libiji stvara idealno okružje za kriminalne radnje trgovaca ljudima, aktivno ćemo poduprijeti sva nastojanja predvođena UN-om u svrhu ponovne uspostave autoriteta državnih vlasti u Libiji. Također ćemo pojačati napore u cilju rješavanja sukoba i nestabilnosti kao ključnih čimbenika koji potiču migracije, između ostalog u Siriji.

3. Danas se obvezujemo na:

jačanje svoje prisutnosti na moru

a) ubrzano osnaživanje operacija EU-a Triton i Poseidon u najmanju ruku utrostručenjem financijskih sredstava namijenjenih u tu svrhu za 2015. i 2016. godinu te povećanjem resursa, čime će se omogućiti povećanje kapaciteta za potragu i spašavanje u okviru mandata FRONTEX-a. Pozdravljamo obveze koje su države članice već preuzele, a koje će omogućiti postizanje tog cilja u nadolazećim tjednima;

borbu protiv trgovaca ljudima u skladu s međunarodnim pravom

b) onemogućavanje mreža za trgovinu ljudima, izvođenje počinitelja pred sud te oduzimanje njihove imovine putem brzog djelovanja nadležnih tijela država članica u suradnji s EUROPOL-om, FRONTEX-om, Europskim potpornim uredom za azil (EASO) te EUROJUST-om, kao i pomoću pojačane suradnje s trećim zemljama u području obavještajnog i policijskog rada;

c) ulaganje sustavnih napora u svrhu identifikacije, zapljene i uništavanja plovila prije nego što ih upotrijebe trgovci ljudima;

d) u isto se vrijeme poziva Visoki predstavnik da u tu svrhu odmah započne pripreme za moguću operaciju ZSOP-a;

e) pronalaženje internetskih sadržaja kojima se trgovci ljudima koriste za privlačenje migranata i izbjeglica te zahtijevanje uklanjanja takvih sadržaja, uz pomoć EUROPOL-a te u skladu s nacionalnim ustavima;

sprečavanje nezakonitih migracijskih tokova

f) povećanje potpore Tunisu, Egiptu, Sudanu, Maliju i Nigeru, između ostalih, s ciljem praćenja i kontrole kopnenih granica i ruta, na temelju trenutačnih operacija ZSOP-a u toj regiji, kao i na temelju regionalnih okvira suradnje (Rabatskog i Khartoumskog procesa); jačanje dijaloga o tim pitanjima s Afričkom unijom na svim razinama;

g) jačanje političke suradnje s afričkim partnerima na svim razinama u svrhu rješavanja uzroka nezakonitih migracija te borbe protiv krijumčarenja ljudi kao i trgovine ljudima. EU će o tim pitanjima raspravljati s Afričkom unijom i zemljama na koje se ta pitanja najviše odnose te će s njima predložiti održavanje sastanka na vrhu na Malti u nadolazećim mjesecima;

h) jačanje suradnje s Turskom s obzirom na stanje u Siriji i Iraku;

i) raspoređivanje europskih migracijskih časnika za veze u ključnim zemljama kako bi prikupljali informacije o migracijskim tokovima, koordinirali rad s nacionalnim časnicima za veze te izravno surađivali s lokalnim vlastima;

j) suradnju s regionalnim partnerima u svrhu izgradnje kapaciteta za upravljanje morskim granicama te za operacije za potragu i spašavanje;

k) pokretanje regionalnih programâ razvoja i zaštite za sjevernu Afriku i Rog Afrike;

l) upućivanje poziva Komisiji i Visokom predstavniku da mobiliziraju sve alate, između ostalog putem razvojne suradnje i provedbe sporazumâ o ponovnom prihvatu koje su EU i države članice potpisale s trećim zemljama, u svrhu promicanja ponovnog prihvata nezakonitih ekonomskih migranata u zemljama porijekla i tranzita, u uskoj suradnji s Međunarodnom organizacijom za migracije;

m) uspostavu, uz istovremeno poštovanje prava na traženje azila, novog programa vraćanja za ubrzano vraćanje nezakonitih migranata iz država članica pod najvećim pritiskom, čije bi djelovanje koordinirao FRONTEX;

jačanje unutarnje solidarnosti i odgovornosti

n) brzo i cjelovito prenošenje te učinkovitu provedbu zajedničkog europskog sustava azila od strane svih država članica sudionica, čime će se osigurati zajedničke europske norme u okviru postojećeg zakonodavstva;

o) povećanje pomoći u slučaju nužde državama članicama pod najvećim pritiskom te razmatranje mogućnosti za dobrovoljno organiziranje hitnih premještanja među svim državama članicama;

p) raspoređivanje timova EASO-a u državama članicama pod najvećim pritiskom u svrhu zajedničke obrade zahtjevâ za azil, uključujući registraciju i uzimanje otisaka prstiju;

q) uspostavu prvog dobrovoljnog pilot-projekta za ponovno naseljavanje diljem EU-a, kojim bi se osigurala mjesta za osobe koje ispunjavaju uvjete za zaštitu.

4. Institucije EU-a i države članice smjesta će započeti s radom na cjelovitoj provedbi tih smjernica. Predsjedništvo i Komisija predstavit će sljedeći tjedan plan rada za razdoblje do lipnja.

5. Europsko vijeće sa zanimanjem očekuje Komunikaciju Komisije o Europskom programu za migracije kako bi se razvio sustavniji i geografski obuhvatniji pristup migracijama. Europsko vijeće ostat će u toku s razvojem događaja te će pomno pratiti provedbu tih smjernica. Vijeće i Komisija u lipnju će podnijeti izvješće Europskom vijeću.