A személyes adatok védelme a Tanács Főtitkárságán

Főtitkárság

A személyes adatok védelméhez való jog egyike az uniós szerződésekben foglalt alapvető jogoknak.

Az EU Tanácsa és a Főtitkárság szigorúan betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat. A személyes adatokra az alábbi jogi aktusok vonatkoznak:

a 45/2001/EK rendelet

A rendelet célja biztosítani az egyének szabadságainak és alapvető jogainak védelmét az uniós intézmények és szervek által végzett személyesadat-feldolgozással kapcsolatban.

A rendelet meghatározza azokat az elveket és kötelezettségeket, melyeket az uniós intézményeknek a személyes adatok feldolgozása során be kell tartaniuk, illetve teljesíteniük kell. Ezen elvek értelmében az uniós intézmények kötelesek biztosítani, hogy:

 • a személyes adatok feldolgozására kizárólag egyértelműen meghatározott és jogszerű célból kerülhessen sor
 • ezek az adatok pontosak, megfelelőek, relevánsak és ne túlzott mértékűek legyenek
 • az adatok feldolgozását tisztességesen, jogszerűen és biztonságosan végezzék
 • ne tárolják azokat a szükségesnél hosszabb ideig
 • feldolgozásukra az egyének tájékoztatását követően kerüljön sor, jogaik tiszteletben tartása mellett
 • a személyes adatokat harmadik feleknek kizárólag megfelelő elővigyázatossági intézkedések mellett lehessen továbbítani.

A rendelet meghatározza egyfelől a személyes adatokat feldolgozó személyek (adatkezelők) kötelezettségeit, másfelől azon személyek jogait, akik esetében személyesadat-feldolgozásra sor kerül (érintettek).

A rendelet továbbá rendelkezik arról, hogy minden intézménynek ki kell neveznie egy adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

Az adatvédelmi tisztviselő független módon biztosítja az adatvédelmi szabályok helyes alkalmazását az adott intézményen belül. Felelős továbbá az intézménye által végzett személyesadat-feldolgozási műveletek nyilvántartásának vezetéséért. Ezenfelül az adatvédelmi tisztviselő továbbítja az európai adatvédelmi biztosnak azokat az adatfeldolgozási műveleteket, amelyek bizonyos kockázatokkal járhatnak az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

A rendelet továbbá rendelkezik az uniós szintű európai adatvédelmi biztos kinevezéséről.

a Tanács határozata a 45/2001/EK rendelet végrehajtásáról

Ide azok a szabályok tartoznak, melyeket az Európai Unió Tanácsa alkalmaz a 45/2001/EK rendeletben foglalt rendelkezések kiegészítésére. E szabályok az alábbiakról rendelkeznek:

 • a Tanács adatvédelmi tisztviselőjének státusa
 • az adatkezelők kötelezettségei
 • az érintettek általi joggyakorlás céljából alkalmazandó eljárás
 • az adatvédelmi tisztviselő általi vizsgálatokra vonatkozó eljárás

A Tanács adatvédelmi nyilvántartása

A nyilvántartást a Tanács adatvédelmi tisztviselője vezeti. Nyilvános nyilvántartásról van szó, melybe bárki betekinthet.

A nyilvántartás adatbázisa a Tanács által vagy a Tanács Főtitkárságán végrehajtott személyesadat-feldolgozási műveletek valamennyi típusára vonatkozóan tartalmaz adatokat.

Az adatok között szerepel a művelet célja, az adatkezelő neve, a művelet jogalapja, az érintett, az adatok címzettjei, a feldolgozott adatok típusa és az adattárolás időtartama.

A Tanács Főtitkárságán feldolgozott személyes adatok típusai

A Tanács Főtitkársága által feldolgozott személyes adatok többsége a Főtitkárság személyi állományára vonatkozik.

A Tanács tevékenységeivel összefüggésben is kerül sor személyesadat-feldolgozásra, mely adatok vonatkozhatnak az uniós tagállamok vagy harmadik országok delegációinak a Tanácsnál dolgozó tagjaira, újságírókra és a tanácsi aktusok által megjelölt személyekre.

A fentieken felül a polgárok személyes adatainak feldolgozására többnyire akkor kerül sor, ha kapcsolatba lépnek a Tanács Főtitkárságával, például ha kikérnek egy dokumentumot, felkeresik a Tanács épületeit vagy szerződést kötnek a Főtitkársággal.

Videokamerás megfigyelés a Tanács Főtitkárságának épületeiben

A személyi állomány, a látogatók, az épületek, az eszközök és az információk biztonságának és védelmének érdekében a Főtitkárság épületeiben bizonyos helyeken videokamerás védelmi rendszer üzemel.

A Főtitkárságnak az ilyen rendszerek használatával kapcsolatos szabályai meghatározzák azokat a biztosítékokat, amelyek a Főtitkárság épületeiben üzemelő videokamerás védelmi rendszer által felvett személyek személyes adatainak, magánéletének, valamint egyéb alapvető jogainak és jogos érdekeinek védelmét szolgálják.

E szabályok maradéktalanul megfelelnek az adatvédelmi rendelet előírásainak és az európai adatvédelmi biztos videokamerás megfigyelésre vonatkozó irányelveinek.

Gyakorlati tudnivalók az Ön adatainak védelméről

Hogyan tájékozódhat arról, hogy a Főtitkárság feldolgozza-e az Ön személyes adatait?

A Tanács személyesadat-feldolgozási műveletekre vonatkozó nyilvántartásából megtudhatja, hogy az Ön esetében milyen típusú feldolgozási műveletekre kerülhet sor.

Az érintettek jogai

Érintettként Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • tájékoztatás az Önre vonatkozó adatfeldolgozási műveletről és annak főbb jellemzőiről
 • tájékoztatás a feldolgozásra kerülő adatokról
 • kérésre az adatkezelőnek haladéktalan helyesbítenie kell a pontatlan vagy hiányos személyes adatokat

Bizonyos esetekben kérheti az adatkezelőt, hogy biztosítsa speciális jogainak gyakorlását, például az adatok blokkolásának vagy törlésének jogát.

Kérelmek a Tanács adatvédelmi tisztviselője által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon nyújthatók be. A formanyomtatványt e-mailben kérheti. Kérjük, jelezze, milyen nyelven kéri a formanyomtatványt.

E-mail küldése

Az adatvédelemre vonatkozó szabályok végrehajtásáról szóló tanácsi rendelet 5. szakasza meghatározza az e jogok gyakorlása esetén követendő eljárást.

Ezenkívül bármikor panasszal fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz is. További információt az európai adatvédelmi biztos weboldalán talál.

Elérhetőségek

Adatkezelők

Amennyiben egy konkrét adatfeldolgozási műveletre vonatkozóan információra lenne szüksége, vegye fel a kapcsolatot a feldolgozási művelet adatkezelőjével, másolatot küldve az adatvédelmi tisztviselőnek.

Az adatkezelők kilétét és elérhetőségeit a feldolgozási műveletek nyilvántartása tartalmazza.

Az adatvédelmi tisztviselő

Tanácsadás iránti igényével, illetve az adatvédelmi tisztviselő feladataihoz közvetlenül kapcsolódó valamely konkrét ügy vagy esemény kivizsgálásának kérésével az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat. E-mail küldése az adatvédelmi tisztviselőnek. Kérjük, jelezze a használni kívánt nyelvet.

Adatvédelmi tisztviselő
a Tanács Főtitkársága
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Tel.: +32 2 281 61 11
E-mail küldése

Videokamerás megfigyelés

Ezen a formanyomtatványon adhatja be kérelmét.

Az alábbi címen kérhet betekintést azon személyes adatokba, melyek gyűjtésére a Főtitkárság épületeiben videokamerás megfigyeléssel került sor:

a Biztonsági Hivatal igazgatója 
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Másolatot az alábbi címre küldjön:

adatvédelmi tisztviselő 
Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Fontos tudni: Kérelméhez csatoljon jó minőségű, nemrégiben készült arcképet és a személyi igazolványa vagy útlevele másolatát.