Az EU kereskedelmi szabályozása

Infografika – Uniós piacvédelmi eszközök

Az EU 1995 óta első alkalommal végzi el piacvédelmi eszközeinek teljes felülvizsgálatát.

Az Európai Unió azt szeretné elérni, hogy az importált termékeket tisztességes és méltányos áron értékesítsék az EU-ban. Ennek érdekében több mint 20 év után elvégzi piacvédelmi eszközei első alapos felülvizsgálatát.

A piacvédelmi eszközök formájában történő kereskedelmi szabályozással az EU védi az uniós gyártókat a károkozással szemben, és igyekszik megakadályozni, hogy a külföldi vállalatok dömpingekkel, szubvenciókkal és más hasonló eszözökkel tisztességtelen versenyt folytassanak.

A tagállamok gondoskodni kívánnak arról, hogy az uniós piacvédelmi eszközök megfelelően működjenek a változó gazdasági viszonyok közt felmerülő új kihívásokkal közepette is. A piacvédelmi eszközök három fő célt szolgálnak:

  • az európai munkahelyek megóvása
  • nyitott piacokon zajló tisztességes verseny
  • a szabadkereskedelem megőrzése

A jogalkotás területén a legfrissebb fejlemény, hogy 2017 októberében a Tanács és az Európai Parlament megállapodott a dömpingellenes intézkedések területén alkalmazandó új módszerről.

Az uniós piacvédelmi eszközök korszerűsítése

Dömpingellenes módszerek

2017. október 3-án a Tanács és az Európai Parlament politikai megállapodást ért el olyan új szabályok bevezetéséről, amelyek révén az EU erőteljesebben fel tud lépni az uniós gyártók tisztességtelen piaci gyakorlatokkal szembeni védelme érdekében.

A dömpingellenes intézkedések új módszere segítségével várhatóan felderíthetők és orvosolhatók azok az esetek, amikor állami beavatkozás miatt bizonyos importált termékek ára mesterségesen alacsony. Mindez összhangban áll az Európai Bizottság 2016. novemberi javaslatával, amelynek vizsgálata az uniós piacvédelmi eszközök átfogó felülvizsgálatával párhuzamosan zajlik.

A főbb változások a következők:

  • a dömpingszámítás tekintetében megszűnik a korábbi különbségtétel a piacgazdaságok és a nem piaci jellegű gazdaságok között
  • „jelentős piaci torzulások” meglétének igazolása esetén a termék eladási árán túl annak termelési költségét is figyelembe kell majd venni
  • a dömpinghelyzet megállapításakor figyelembe kell majd venni a szociális normákat és a környezetvédelmi előírásokat

A piaci torzulások megállapítása olyan kritériumok alapján történik majd, mint az állami szakpolitikák és az állami befolyás, az állami tulajdonú vállalatok széles elterjedtsége, a hazai vállalatok javára történő megkülönböztetés, vagy a pénzügyi szektor függetlenségének hiánya.

Az új szabályozás országsemleges, és teljes mértékben összhangban áll a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében az EU-ra háruló kötelezettségekkel. Ezen új szabályokat kizárólag a jogszabály hatálybalépését követően indított ügyekben fogják alkalmazni.

A közvetlen külföldi befektetések átvilágítása

Az Európai Bizottság szeptember 13-án javaslatot nyújtott be a közvetlen külföldi befektetések átvilágításának keretéről. Az erre vonatkozó rendelet célja, hogy átláthatóságot és hitelességet biztosítson a befektetők és a nemzeti kormányok számára.

A bizottsági javaslat szerint ez az új jogi keret védené az EU alapvető érdekeit. Az alábbiakat foglalná magában:

  • a közvetlen külföldi befektetések tagállamok által történő átvilágítása – ennek során biztosítaniuk kell az átláthatóságot és az egyenlő bánásmódot
  • együttműködési mechanizmus a tagállamok és a Bizottság között – ennek aktiválására akkor kerülhetne sor, ha egy adott, egy vagy több tagállamba irányuló közvetlen külföldi befektetés veszélyeztethetné egy másik tagállam biztonságát vagy közrendjét
  • a közvetlen külföldi befektetések Bizottság által történő átvilágítása – azokban az esetekben, amikor a tagállamokba irányuló közvetlen külföldi befektetések szélesebb körű uniós projekteket veszélyeztethetnek például a kutatás, a közlekedés vagy az energia területén

A javasolt rendeletről a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek rendes jogalkotási eljárás keretében kell majd megállapodnia.

Az Európai Tanács „erőteljes” fellépést vár

Az Európai Tanács 2016. októberi ülésén az uniós vezetők nyomatékosították, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen hatékonyan és erőteljesen fel kell lépni.

Javaslat a piacvédelmi eszközök átfogó felülvizsgálatára

Az Európai Bizottság 2013 áprilisában javaslatot tett az uniós piacvédelmi eszközök átfogó felülvizsgálatára.

A javasolt változtatások célja annak elérése, hogy az uniós piacvédelem valamennyi fél – így mind az uniós gyártók, mind az importőrök – számára megfelelőbben működjön.

A dömping- és szubvencióellenes eszközök hatékonyabbá válnak és alkalmasabbak lesznek arra, hogy megvédjék az uniós gyártókat a külföldi vállalatok tisztességtelen gyakorlataival és az esetleges retorzió kockázatával szemben. Ezzel egyidejűleg az importőrök számára kiszámíthatóbbá válnak a vámtételek változásai, ami megkönnyíti számukra az üzleti tervezést. A tervek szerint a rendszer egésze átláthatóbb és felhasználóbarátabb lesz.