Az állam-, illetve kormányfők nem hivatalos ülése Brüsszel, 2015. február 12. - Az Európai Tanács tagjainak nyilatkozata

Európai Tanács
 • 2015.2.12.
 • 21:30
 • Nyilatkozat és megjegyzések
 • 56/15
 • Igazságügy
 • Belügyek
2015.2.12.

Az európaiakat mélyen megrendítették és szilárd egységbe forrasztották a közelmúltbeli párizsi terrorista támadások. Ezek a támadások az Európai Unió lényegét jelentő alapvető értékek és emberi jogok ellen irányultak, a szolidaritás, a szabadság és ezen belül a véleménynyilvánítás szabadsága, a pluralizmus, a demokrácia, a tolerancia és az emberi méltóság ellen. Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy félelem nélkül élhessen, függetlenül attól, hogy milyen nézeteket vall vagy miben hisz. Meg fogjuk védeni közös értékeinket és védelmet nyújtunk mindenkinek az etnikai vagy vallási indíttatásból elkövetett vagy rasszista alapú erőszakos cselekményekkel szemben.

Ez azt is jelenti, hogy harcolni fogunk az általunk vallott értékek ellenségei ellen. Még határozottabban fogunk fellépni a terroristaveszéllyel szemben, az emberi jogok és a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A mai napon megállapodtunk abban, hogy az elkövetkező hónapokban az alábbiak alapján folytatjuk munkánkat:

1. Gondoskodás a polgárok biztonságáról

Haladéktalanul intézkedéseket kell tenni a polgárok biztonságáért. Meglévő eszközeinket jobban kell alkalmaznunk és tovább kell fejlesztenünk, mindenekelőtt a terrorizmushoz köthető utazások, különösen a külföldi terrorista harcosok utazásainak észlelése és megszakítása céljából. Kérjük, hogy

 • az uniós jogalkotók sürgősen fogadják el az európai utas-nyilvántartási rendszerről szóló irányelvet, melynek erősnek és hatásosnak kell lennie, ugyanakkor szilárd adatvédelmi biztosítékokat kell nyújtania;
 • az érintettek a lehető legteljesebb mértékben aknázzák ki a meglévő schengeni keretrendszer adta lehetőségeket a külső határok ellenőrzésének megerősítésére és korszerűsítésére: megállapodtunk abban, hogy haladéktalanul bevezetjük a szabad mozgáshoz való jogot élvező egyének szisztematikus és összehangolt, közös kockázati mutatókon alapuló ellenőrzését a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából releváns adatbázisokban; a Bizottságnak mielőbb operatív iránymutatásokat kell kidolgoznia ehhez; továbbá mérlegelni fogjuk adott esetben a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex célirányos módosítását, egy a Bizottság által kidolgozandó javaslat alapján, amely lehetővé tenné az ellenőrzések állandóvá tételét;
 • a bűnüldöző és igazságügyi hatóságok fokozzák az információmegosztást és az operatív együttműködést, többek között az Europolon és az Eurojuston keresztül;
 • minden illetékes hatóság fokozza az együttműködést a tűzfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelem terén, egyebek közt oly módon, hogy a vonatkozó jogszabályokat mielőbb a helyzetnek megfelelően módosítja;
 • a tagállami biztonsági szolgálatok mélyítsék el együttműködésüket;
 • a tagállamok mielőbb léptessék életbe a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását  szolgáló megerősített szabályokat, és hogy az összes illetékes hatóság fokozza a pénzmozgások nyomon követésére irányuló tevékenységét és ténylegesen fagyassza be a terrorizmus finanszírozására használt pénzeszközöket;
 • a hálózat- és információbiztonsági  irányelv elfogadását előkészítő munka mielőbb záruljon le, tekintettel a kiberbiztonság jelentőségére.

2. Elejét venni a radikalizációnak és megőrizni az értékeket

A terrorizmus elleni küzdelem egyik központi intézkedéseként elejét kell venni a radikalizálódásnak. Ehhez átfogó megközelítésre és több eszköz együttes alkalmazására van szükség. Felszólítjuk az érintetteket

 • a terrorizmust és a szélsőségességet népszerűsítő internetes tartalmak észlelését és eltávolítását célzó intézkedések bevezetésére a tagállami alkotmányokkal összhangban, és ennek érdekében az uniós szintű együttműködés megerősítésére többek között a közigazgatási szervek és a magánszektor között, illetve az Europollal a gyanús internetes tartalom online bejelentésére, szakértői elemzésére és adott esetben eltávolítására szolgáló kapacitás kiépítése érdekében;
 • olyan kommunikációs stratégiák kidolgozására, melyek többek között a vallási és egyéb közösségek közötti párbeszéd erősítése révén a toleranciát, a megkülönböztetésmentességet, az alapvető szabadságokat és a szolidaritást népszerűsítik Unió-szerte, továbbá olyan ellenpropaganda kidolgozására, mely az áldozatokat is megszólaltatva a terrorista ideológia ellen hat;
 • az oktatást, a szakképzést és a munkalehetőségeket, továbbá a társadalmi integrációt és az igazságszolgáltatás keretében alkalmazott rehabilitációt érintő, a radikalizálódásban szerepet játszó tényezők kezelését szolgáló - a börtönökre is kiterjedő - kezdeményezések kidolgozására.

3. Együttműködés nemzetközi partnereinkkel

A terroristaveszély elleni küzdelemhez az Unió külkapcsolatait is fel kell használnunk. Ez a veszély egyre súlyosabb méreteket ölt az EU egyes szomszédos térségeiben, nevezetesen Szíriában és Líbiában. Ezért

 • megközelítésünket stratégiai szempontból újragondolva kezelnünk kell a válságokat és konfliktusokat,  különösen déli szomszédságunkban;
 • szorosabban együtt kell működnünk a harmadik országokkal a biztonsági kérdésekben és a terrorizmus elleni küzdelem terén, különösen a közel-keleti, az észak-afrikai és a Száhil övi országokkal de a Nyugat-Balkánnal is, többek között a partnerekkel együtt megvalósítandó új kapacitásépítő projektek (például a határellenőrzés terén) és célzottabb uniós támogatás révén;
 • tartós és koordinált nemzetközi együttműködést kell folytatnunk az ENSZ-szel és a terrorizmus elleni küzdelem világfórumával, illetve a releváns regionális kezdeményezések keretében;
 • az alapvető szabadságok közös előmozdítása érdekében párbeszédet kell folytatnunk kultúrák és civilizációk között.

Az elmúlt hetekben a Tanács fokozta tevékenységét  a terrorizmus elleni küzdelem terén. Ezt a munkát az Európai Unió lankadatlanul folytatni fogja, a főképviselő, a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora és a tagállamok teljes mértékű bevonásával. A Bizottság áprilisban javaslatot fog benyújtani egy átfogó európai biztonsági menetrendről. A Tanács az Európai Tanács júniusi üléséig beszámol majd ezeknek az iránymutatásoknak a részletes végrehajtásáról.