Pranešimas apie autorių teises

© Europos Sąjunga, 2017

Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį, jei nenustatyta kitaip.

Kai tekstinei ir įvairialypės terpės informacijai (garso, vaizdo informacijai, programinei įrangai ir t. t.) atgaminti ar naudoti būtina iš anksto gauti leidimą, tokiu leidimu panaikinamas pirmiau minėtas bendrasis leidimas ir jame aiškiai nurodomi visi naudojimo apribojimai.

Autorių teisių apribojimai interneto svetainės PRADO skiltyje

Jokiomis aplinkybėmis negalima:

  • platinti, naudoti PRADO skiltyje esančios medžiagos, daryti jos kopijų ar kitu būdu ją dauginti, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal toliau išdėstytas sąlygas arba kai tai daryti leidžia Tarybos generalinis sekretoriatas (toliau - TGS)
  • parduoti, skolinti, nuomoti, nuomotis, perlicencijuoti, sublicencijuoti, perduoti, platinti, perplatinti PRADO skilties ar jos dalių arba pakaitomis naudotis šia skiltimi ar jos dalimis, arba kitame serveryje ar interneto įrenginyje kadruoti ar dubliuoti PRADO skiltyje esančios medžiagos ar paslaugų arba medžiagos ar paslaugų, kurias galima gauti šioje skiltyje, negavus TGS išankstinio aiškaus rašytinio leidimo; leidžiama sukurti internetinius saitus, siejančius su PRADO puslapiais; norint paskelbti šį saitą nėra būtina papildomai gauti TGS leidimą
  • trinti, keisti, taisyti ar kitais būdais gadinti į PRADO skiltį įtrauktų ar joje esančių nuorodų į nuosavybės teises, prekių ženklus, autorių teises, pranešimų apie apribotas teises ar kitų nuosavybės teisių simbolių ar nuorodų į susitarimus dėl licencijų
  • imti, rinkti, telkti ar kaupti medžiagą kitiems tikslams nei oficialūs ar nekomerciniai tikslai
  • imti, rinkti, telkti ar kaupti informaciją ar duomenis apie kitus naudotojus, įskaitant el. pašto adresus, be šių naudotojų sutikimo.