Teisinis pranešimas

Šioje interneto svetainėje pateikiamai informacijai taikomos asmens duomenų apsaugos taisyklės, autorių teisės ir Tarybos atsakomybės ribojimo politika.

Peržiūrint šią svetainę arba ja naudojantis visapusiškai sutinkama laikytis toliau išdėstytų bendrųjų sąlygų.

Asmens duomenų apsauga

Taryba yra įsipareigojusi gerbti privatumą. Asmenų apsauga Tarybai tvarkant asmens duomenis grindžiama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001, kuriuo apibrėžiami principai ir pareigos, kurių Europos institucijos turi laikytis tvarkydamos asmens duomenis, ir 2004 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimu 644/2004, kuriuo nustatomos tolesnės įgyvendinimo taisyklės dėl duomenų apsaugos Tarybai tvarkant asmens duomenis.

Asmens duomenys yra bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta. Asmuo, kurio tapatybė gali būti nustatyta – tai asmuo, kurio tapatybė gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma pagal asmens tapatybės kodą arba vieną ar kelis tam asmeniui būdingus veiksnius.

Iš esmės, norėdamas susipažinti su Tarybos interneto svetainėje pateikta ar per ją prieinama informacija, vartotojas neturi pateikti jokių asmens duomenų. Tačiau tam, kad būtų galima pasinaudoti tam tikromis internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, pateikti prašymą apsilankyti Taryboje arba nusiųsti klausimą Visuomenės informavimo tarnybai, pildant formą gali būti paprašyta pateikti informacijos apie save, pavyzdžiui, nurodyti kontaktinius duomenis (vardą ir pavardę, profesiją, pašto adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ar pilietybę). Taryba rinks tokią asmeninę informaciją tik tiek, kiek tai būtina pagal konkrečiai nustatytą kiekvienos internetinės paslaugos paskirtį.

Kiekvienos konkrečios internetinės paslaugos atveju nurodoma informacija apie duomenų valdytoją (asmenį, atsakingą už apie jus surinktų duomenų tvarkymą), kuri pateikiama privatumo pareiškime , skelbiamame prie kiekvienos tokios paslaugos, ir (arba) viešame duomenų tvarkymo veiksmų registre, kurį tvarko institucijos duomenų apsaugos pareigūnas.

Interneto svetainės PRADO skiltyje pateikiami tik tie dokumentų pavyzdžiai (jų dalys), kuriuos dalyvaujanti šalis (dokumento savininkas) oficialiai pateikė, kad jie būtų paskelbti internete. Autentiški asmens duomenys naudojami tik prireikus. Siekiant užtikrinti privatumo ir asmens duomenų apsaugą, naudojant autentiškus dokumentus (o ne dokumentų pavyzdžius) kiek įmanoma garantuojama, kad nebūtų pateikiama išsami informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti asmens tapatybę, nebent tam tikri duomenys pateikiami tikslingai.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis arba gauti papildomos informacijos, galite kreiptis tiesiai į atsakingą duomenų valdytoją. Taip pat galite kreiptis į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną, jei norite gauti nuomonę dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kurie yra su jumis susiję arba kuriuos jūs atlikote. Jei manote, kad dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo buvo pažeistos jūsų teisės, galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui – nepriklausomai priežiūros institucijai.

Šioje interneto svetainėje kartais pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kadangi Taryba tų svetainių nekontroliuoja, siūlome susipažinti su jų privatumo politika.

Slapukai

Šioje interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės paslauga, kurią teikia Google, Inc., kad padėtų išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine, ir „Site Improve“ paslauga, siekiant nustatyti ir ištaisyti su prieinamumu susijusias klaidas. Daugiau informacijos apie tai pateikta puslapyje apie slapukų politiką.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas

Taryba tvarko šią svetainę siekdama suteikti visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie savo veiklą ir Tarybos politiką apskritai. Siekiame, kad ši informacija būtų tiksli ir pateikta laiku. Tačiau Taryba neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų šioje svetainėje pateiktos medžiagos atžvilgiu. Ši medžiaga:

  • yra tik bendro pobūdžio informacija ir nėra skirta tam tikro asmens ar subjekto konkrečiam atvejui aprašyti
  • nebūtinai yra visapusiška, išsami, tiksli ar atnaujinta
  • kartais yra susieta su išorės svetainėmis, kurių Tarybos tarnybos nekontroliuoja ir už kurias Taryba neprisiima jokios atsakomybės
  • nėra profesinio ar teisinio pobūdžio rekomendacinė informacija (norėdami konkrečių rekomendacijų, visada turėtumėte kreiptis į tinkamą kvalifikaciją turintį specialistą).

Prašom atkreipti dėmesį į tai, jog nėra galimybių garantuoti, kad internete pateiktas dokumentas tiksliai atitiktų oficialiai priimtą teksto redakciją. Tik Europos Sąjungos teisės aktai, paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninėse redakcijose, laikomi autentiškais.

Mūsų tikslas – užtikrinti, kad dėl techninių klaidų kiltų kuo mažiau problemų. Tačiau kai kurie mūsų svetainėje pateikti duomenys ar informacija galėjo būti parengti ar susisteminti rinkmenose ar naudojant formatus, kuriuose gali būti klaidų, todėl negalime garantuoti, kad dėl šių problemų nesutriks svetainės veikimas ar neatsiras kitų nesklandumų. Gavę pranešimą apie pastebėtas klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Tačiau Taryba neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kuri gali atsirasti dėl naudojimosi šia svetaine.

Šiuo atsakomybės ribojimo pareiškimu nesiekiama nei apriboti Tarybos atsakomybės pažeidžiant taikomuose nacionalinės ar Europos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, nei panaikinti jos atsakomybės už klausimus, nuo kurių ji negali būti atleista pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 340 straipsnį.